Menu

Documenten

Document R-1787-14-486-117

Kennelijk zij eenen iegelijken dat voor etc. zijn gekoomen en gecompareert Wilhelmus Jan Smarius, Peter Ockers als in huwelijk hebbende Maria Jan Smarius, Dorothea Jan Smarius en Willebrordus Peters als in huwelijk hebbende Geertruij Jan Smarius, de welken te zaamen hebben gedaan ende gemaakt deeze navolgende erfscheijdinge en erfdeijlingen, hun aangekoomen van wijlen hunne en hunne vrouwen ouderen respective Jan Huijbert Smarius en Eva de Beer.

Overmits de welke zo is Wilhelmus Jan Smarius te deel gevallen en zal alzo voor zijne portie hebben behouden en erffelijk bijven possideeren,
Eerstelijk, een huijs, stal, schop en schuur met de aangeleegen erve te saamen groot vijf lopensaten ofte etc. staande en geleegen onder Tilborg aan den Stokhasselt aldaar oost en west Laurens Janssen, zuijd de straat, noord Hendrikus van Hest, belast met agt vaten rogge 's jaars aan den Armen van Oosterwijk,
Item een parceel weijde groot vier lopensaten ofte etc. geleegen als voor aan den Stokhasselt, alaar oost Jan Baptist Vranken, west de straat, zuijd en noord Jan Smulders, belast met twee guldens, elf stuijvers agt penningen 's jaars aan den H: Geest Armen alhier, Item met eenen gulden vijff stuijvers in eene meerdere rente s jaars aan den heer A. Verster Rentmeester der Geestelijke goederen te s Bosch,
Item een parceel akkerland groot tien lopensaten ofte etc. geleegen als voor aan den Stokhasselt aldaar oost Theresia Hensen, west de akkerweg, zuijd Clasina Couwenberg en noord Johanna van Gestel,
Laastelijk een parceel akkerland groot twee lopensaten ofte etc. geleegen als voor aan den Stokhasselt aldaar oost de akkerweg, west Peeter Reijnen, zuijd Jan Beerens en noord Johannes de Beer,

Overmits de welke zo is Peter Ockers als in huwelijk hebbende Maria Jan Smarius te deel gevallen en zal alzo voor zijne portie hebben behouden en erffelijk blijven possideeren,
Eene somme van dartien hondert guldens, welke somme hij, bij deeze bekend op verscheijden ... uijt den boedels te hebben genooten en dus van deeze zijne portie volkomen voldaan en betaald te zijn,

Overmits de welke zo is Dorothea Jan Smarius te deel gevallen en zal alzo voor haare portie hebben behouden en erffelijk blijven possideeren,
Eerstelijk, een huijs schop en hof groot een lopensaat ofte etc. gestaan en geleegen onder Goirle aan den Tooren, aldaar oost Martinus van Gool, west Michiel van Dun, zuijd de straat, noord Adriaan van Dun,
Item een parceel akkerland groot zeeven loopensaten ofte etc. geleegen onder Goirle aan de Abcoven, aldaar oost den H: Geest Armen, west Peeter Peijnenborg, zuijd de weduwe Bernardus de Rademaker, noord de waterloop,
Item een parceel heijveld groot drie loopesaten ofte etc. geleegen onder Hilvarenbeek aan het Varkensstraatje aldaar oost Michiel Moonen, west de heer Cornelis Bles, zuijd de gemeente, noord het Varkensstraatje,
Laastelijk, een ongemest beemtje en heijde groot twee loopensaten ofte etc. geleegen onder Goirle genaamt de Hoogen Vonder aldaar oost de Heijde, west den H: Geest Armen, zuijd de weduwe Jan van Beson, noord mejufrouw wed. Abraham van Velsen,

Overmits de welke zo is Willebrordus Peters als in huwelijk hebbende Geertruij Jan Smarius te deel gevallen en zal alzo voor zijne portie hebben behouden en erffelijk blijven possideeren,
Eerstelijk een bos en heijden groot zeeven lopensaten ofte etc. geleegen onder Goirle in den Bakerlant genaamt den ... oost en noord de gemeente zuijd de kinderen Adriaan Brouwers west de heer Elias Roessing zijnde onder dit parceel begreepen zes lopensaaten nieuwe erven,
Item een scheepen gelofte groot vijfhondert en vijftig guldens ten lasten Francis van den Brekel alhier voor heeren Scheepenen gepasseert in dato 9 october 1769,
laastelijk een scheepen gelofte groot een honderd guldens ten lasten Jan Adriaen Smulders, alhier voor heeren Scheepenen gepasseert in dato 29 november 1759.

Voorts is tusschen parthijen condividenten wel expresselijk geconditioneerd en ondersprooken dat een ieder zijn aanbedeelde zal aanvaarden van stonden afaan met de lasten van den jaare 1786 en voorts dat een ieder op zijn aangecaveld lot en deel zal moeten gedoogen en onderhouden alle wegen etc. en hebben etc. geloovende etc. pro ut in forma,

De condividenten verklaaren deeze goederen niet leenroerig zijn aan den Ed. Raade en Leenhove van Braband en Lande van Overmazen in 's Hage.

Actum Tilborg den agt en twintigsten april 1700 zeeven en tagchentigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832