Menu

Documenten

Document R-1788-14-487-70v

kennelijk zij, dat voor Heeren Scheepenen der Heerlijkheid Tilborgh en Goirle ondergenoemd, zijn gekoomen en gecompareert, Hendricus Peter Reijnen, Pietronella Peeter Reijnen, Anna Maria Peeter Reijnen, Cornelis Peeter Reijnen, en Dionisius Hoevenaars als in huwelijk hebbende Adriana Peeter Reijnen, dewelke verclaarden, met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben, deese navolgende erfscheidinge en erfdeilinge, der goederen hun condividenten aangekomen van hunne ouderen en vrouwen ouderen, respective nu wijlen Peeter Reijnen en Johanna Maria Swagemaakers,

Overmits dewelke zoo is Hendricus Peeter Reijnen bij lootinge ten deele bevallen, en zal alzoo voor zijn portie hebben, behouden, en erffelijk blijven possederen, eerstelijk, de helft aan den zuidenkant,in een huijsinge, scheidende op de graat van de schouw tusschen deeze en de wooninge ten noorden, met den stal, schuur, en halff bakhuijs, en aangelegen erve tezaamen groot twee loopensaaten, ofte etc., gestaan en geleegen alhier te Tilborgh, ter plaatse aan de Hasselt, aldaar oost en zuid Jan Vromans, west de straat en noorden de verkrijgerse van het volgende loth; en zulx met de helft van het gebruijk en onderhout van den put, Item, een parceel weiland, groot een L, ofte etc. geleegen als voor, ter plaatse aan de Hasselt, aldaar oost Jan Berens, west de straat, zuid de verkrijgerse van 't volgende tweede lot, en noord Govert de Noot, Item, een parceel uitgesteeken putten, groot een L, ofte etc., geleegen als voor, ter plaatse aan de Broekstraat, aldaar oost en noorden Cornelis Peijnenborg, zuid de Leij, en west de wed. Adriaan Peijnenborgh,

Overmits dewelke, zoo is Pitronella Peeter Reijnen, alzoo ten deele bevallen, en zal alzoo voor haare portie hebben, behouden, en erffelijk blijven possedeeren, de wederhelft aan de noordenkant der huijsinge aan den eersten condivident aanbedeeld, zijnde de kamer, en scheidende op de graat van de schouw der voors. wederhelft, met het halve bakhuijs, en dehelft van het gebruik en onderhout van den put; met aangeleegen erve, te zamen groot een en een halff L, ofte etc., gestaanen geleegen alhier onder Tilborg, ter plaatse aan de Hasselt, aldaar oost Jan Berens, west de straat, zuid Hendricus Reijnen en noord Hendricus Reijnen,

Overmits dewelke, zoo is Anna Maria Peeter Reijnen, alzoo ten deele bevallen, en zal alzoo voor haare portie hebben, behouden, en erffelijk blijven posseederen, een parceel ackerland, groot twee en een halff L, ofte etc., geleegen alhier onder Tilborg, ter plaatse aan de Hasselt genaamd aan den Langenpadt, aldaar oost en noord Theodorus Smarius, west Jan Vromans, en zuid Martinus Nooijens,

Overmits dewelke, zoo is Dionisius Hoevenaars als in huwelijk hebbende Adriana Peeter Reijnen, alzoo ten deele bevallen, en zal alzoo voor zijn portie hebben, behouden, en erffelijk blijven possedeeren, een parceel ackerland, groot twee en een halff L, ofte etc., geleegen alhier onder Tilborg, ter plaatse genaamd het Crijven, aldaar oost Johanna van Gestel, west de straat, zuid Cornelis Peter Rijnen, en noord de wed. Francis Reijnen,

Voorts is tusschen parthijen condividenten wel expresselijk geconditioneerd en ondersprooken, dat ider zijn aanbedeelde zal aanvaarden terstont, met de lasten van deezen loopenden jaare 1788; en wijders, dat ider op zijn aangekaveld deel en loth, zal moeten gedoogen en onderhouden, alle weegen etc., ende hebben etc., geloovende etc., en allen verhoolen commer etc., pro ut in forma;

De condividenten verclaaren, dat geene der voors. goederen leen subject zijn, aan den Ed. Raade en Leenhove van Braband en Lande van Overmaase in 's Hage,

Aldus gedaan ende gepasseerd, voor ende ten overstaan van etc., die etc.; actum den tweeentwintigsten maart 1700 agtentagtigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832