Menu

Documenten

Document R-1789-14-452-270

Christiaan Norbertus Swaagemaakers, Maria Norbertus Swagemaakers, en Francis Cornelis Coolen, alle woonende alhier te Tilborgh, en Gerardus en Arnoldus Seerenbergh, beide woonende te Waalwijk, en alzoo te zaamen voor het geheel erfgenaamen ab intestato van wijlen haare nicht Anna Maria Gerrit Swagemaakers, cedunt aan Anthonij Gerardus Moonen, woonende alhier te Tilborgh, eene huijsinge, met aangeleegen erve, zaamen groot zes loopensaaten, ofte daar omtrent, gestaen ende geleegen alhier onder Tilborgh, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost de weduwe Dionisius Swagemaakers, zuijd de weduwe Francis Reijnen, west Govert de Noot en noort de gemeene straat.
Belast met eenen stuijver twaalff penningen chijns jaarlijks, aan den hooggeboren heer alhier, voorts los en vrij, uitgenoomen weegen, steegen etc. ende hebben etc. geloovende etc., en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma.
De transportanten verclaaren, dat het voors. huijs, cum annexis, geen leen subject is aan den Ed. Raade en Leenhove van Brabandt in 's Hage.
Actum den agtentwintigsten maart 1700 neegenentachtigh.

Kooppenningen 1110 guldens, voldaan.

Dezelven als voor, cedunt aan Jan Adriaan Maas, woonende alhier te Tilborg, een parceel weide groot drie en een halff loopensaaten, ofte daar omtrent, geleegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost Francis Maas, zuijd de gemeene straat, west en noordt de weduwe Francis Reijnen,
Item een parceel ackerlandt, groot een en een halff loopensaat, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatse voors. aldaar oost ..., zuijd Govert de Noot, west Francis Maas en noordt de gemeene straat, beide los en vrij, uitgenomen weegen, steegen etc., ende hebben etc., geloovende etc., en allen verhoolen commer etc., pro ut in forma,
De transportanten verclaaren, dat de voors. parceelen geen leen subject zijn, aan den Ed: Raade en Leenhove van Braband in 's-Hage,
Actum den agtentwintigsten maart 1700 neegen en tagtigh.

Kooppenningen 640 gulden, voldaan.

Dezelven als voor, cedunt aan Anneke Adriaan de Rooij weduwe van wijlen Francis Reijnen, woonende alhier te Tilborg, een parceel ackerlandt, groot twee en een halff loopensaaten, ofte daar omtrent, geleegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost Jan Vroomans, zuijd en noort de kooperse in deezen, en west de gemeene weg, los en vrij, uitgenomen weegen etc., ende hebben etc., geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma,
De transportanten verclaaren, dat het voors. parceel geen leen subject is, aan den Edelen Raade en Leenhove van Braband in 's-Hage,
Actum den agtentwintigsten maart 1700 neegen en tagtigh.

Kooppenningen 300 gulden, voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832