Menu

Documenten

Document R-1790-14-453-126v

Engelina Johannes Janssens, weduwe en testamentaire erfgenaame van wijlen Adriaan Jan van Beurden, ingevolge den testamente daar van zijnde gepasseerd voor den notaris Cornelis Bles en zeekere getuijgen alhier binnen Tilborg, den agtienden april 1775, ten deeze vertoont en geleezen, cedit aan Cornelis en Peter Jan Horvoirts, eerstelijk eene steede, bestaande in eene huijsinge, schuur, schop en aangelegen erve, zamen groot agt en een vierde loopensaat, ofte daar omtrent, gestaan en gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse den Oostenheijkant, aldaar genaamd den Hasennest, oost en noord Michiel Vermeer, west Nicolaas Paulusse, en zuijd Peter Franken, in den Udenhout,
Doende jaarlijx in de ordinaire verponding f 8..10..4.
Item, een half huijs, naar den zuijden kant, scheidende op de graat van de schouw, met den hoff, groot zamen een halff loopensaat, ofte daar omtrent, gestaan en geleegen als voor, ter plaatse voors., aldaar oost Anthonij Simons, west en zuijden Michiel Vermeer, en noord Jan van Gorp,
Doende jaarlijx in de ordinaire verponding f 0..16..2.
Item, een parceel ackerland, groot vier loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatse voors., aldaar oost Jacobus van Groenendael, west Cornelis Brouwers, zuijd de straat, en noorden Adriaan Beeris,
Doende jaarlijx in de ordinaire verponding f 2..12..2.
Item, een parceel weide, groot een loopensaat, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatse voors., aldaar oost Norbart Vermeer, west Michiel Vermeer, zuijd de weduwe Adriaan van Liemdt, en noord Michiel Vermeer,
Doende jaarlijx in de ordinaire verponding f 0..12..0.
Item, een parceel, zoo ackeland als bosch, groot een loopensaat, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatse voors., genaemd de Bogt, oost Michiel Vermeer, west Michiel van Oirschot, zuijden Jan Christiaen Denisse, en noord Wouter Verhoeve,
Doende in de ordinaire verponding jaarlijx f 0..16..14.
En laastelijk, een parceeltje bosch, groot een half loopensaat, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatse voors., aldaar oost Martinus Pijnenborg, west Mighiel Vermeer, zuijd de weduwe Adriaan van Liemd, en noord Antonij Simons,
Alle los en vrij, uitgenomen wegen etc., ende heeft etc. gelovende etc., en allen verholen commer etc., pro ut in forma.
Den transportante verclaart, dat de voors. goederen geen leen subject zijn aen den Ed: Raade en Leenhove van Braband in s'Hage.

Kooppenningen zijn f 650,- , welke zijn voldaan.

En daar en boven is gereserveert ten behoeve van de transportante, het vrije gebruijk en de revenuen van alle de voors. goederen zoo meede om die te mogen blijven administreeren alles haar leeven lang geduurende,
Zijnde het voors. vrije gebruijk en de revenuen, door ons officier schepenen en secretaris alhier, getauxeert 's jaarlijx op eene somme van seeventig guldens en alzoo de transportante, thans den ouderdom heeft van omtrent zestigh jaaren is haar overige levenstijd gecalculeert op vijff jaren leevens, zoo komt voors. gebruijk en revenuen, gerekend als voor tot seeventig guldens jaarlijx, te zamen te bedragen de somme van drie hondert en vijfftig guldens.
Wijders verclaaren wij officier, schepenen en secretaris der Heerlijkheid Tilborg en Goirle, op den eed in den aanvang onzer respective bedieningen gedaan, deze tauxatie door ons ter goeder trouwe te zijn geschied, en naar onse beste kennise en wetenschap, en speciael dat wij in het doen derzelve stiptelijk hebben agtervolgt het 5e art der ordonnantie op het middel van den 40e penning geemaneert den 24e december 1695.
Actum den drieentwintigsten augustus 1700 negentigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832