Menu

Documenten

Document R-1790-14-453-155

Johannes van Hukelom, voor een vijfde, Jan Momboirs, voor een vijfde, beide wonende alhier te Tilborg, Cornelius Lijten, wonende te Dussel, voor een vijfde, en nog den voornoemde Cornelius Lijten, als last en procuratie hebbende van zijne twee zusters, met namen Adriana Maria Lijten en Maria Catharina Lijten, beide wonende te Lier, ingevolge de procuratie daar van zijnde gepasseert voor den notaris Johannes van den Acker, en getuijgen, binnen de stad Lier voornt den 19 november 1790, en alhier ter secretarije van Tilborg en Goirle geregistreert, in het prothocol van allerleij acktens op folio voor de resteerende twee vijfde parten, en alzoo te zaamen voor het geheel, erfgenaamen van wijlen Christina Vermeulen cedunt aan Godefridus Theodoris Mutsaars, wonagtig alhier te Tilborg, een parceel ackerland, groot vijf loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen onder Tilborg, aan de Hasselt, aldaar oost den Armen alhier, west en zuijd Norbart Pijnenborg, en noord de gemeene straat, los en vrij, uitgenomen, weegen, steegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., en allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, doende het voors. parceel jaarlijx in de verponding, drie gulden zestien stuijvers twaalf penn:.
De transportanten verclaaren, dat het voors. parceel geen leen subject is, aan den Edelen Raade en Leenhove van Braband in s' Hage.
Actum den negenentwintigsten november 1700 negentig.

Kooppenningen 675 gulden voldaan.
Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832