Menu

Documenten

Document R-1790-14-489-102v

Kont en kennelijk zij eenen iegelijken, dat voor heeren schepenen der Heerlijkheid Tilborg en Goirle ondergenoemd, zijn gekomen ende gecompareert Eva Nicolaas Bruers, Anthonetta Nicolaas Bruers, en Adriaan Mutsaers, als in huwelijk hebbende Maria Elizabeth Nicolaas Bruers, dewelke verclaarden met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben, de navolgende erfscheiding en deiling der goederen hun condividenten aangekomen van wijlen hunne zuster en vrouwe zuster, Anna Maria Nicolaas Bruers,

Overmits dewelke, zoo is Eva Nicolaas Bruers, te deel gevallen, en zal alzo voor haare portie hebben, behouden en erffelijk blijven bezitten,
Een obligatie, groot in capitael twee duijzend Duijtsche florijnen, op de bank van Weenen, volgens obligatie daar van zijnde, aangekomen den 14e julij 1767,
En noch, een restant van twee hondert guldens, van een schepen schultbrieff van vierhondert guldens, ten lasten van Jenneken Brokken, volgens schepen brieff daer van zijnde gepasseert voor heeren schepenen van Oisterwijk den 11e april 1749,

Overmits dewelke, zoo is Anthonetta Nicolaas Bruers, te deel gevallen, en zal alzoo voor haare portie hebben, behouden en erffelijk blijven possideeren,
Eerstelijck, een parceel weide, groot twee loopensaten, ofte daer omtrent, gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse aan de Hasselt, aldaar oost Christiaan de Jong en Norbart Pijnenborg, zuijd de straat, west Jan Jan Koolen en noord Dionisius van Tulder, los en vrij.
Doende in de ordinaire verponding jaarlijx eene gulden zeeve stuijvers vier penningen.
Item, een parceel ackerland, groot agt loopensaten, ofte daar omtrent, gelegen als voor, ter plaatse Oerle, aldaar oost en zuijd Peter Laureijns van Beurden, west het Poelstraatje en noord de straat, los en vrij;
Doende jaarlijx in de ordinaire verponding drie gulden zes stuijvers agt penningen.
Item, een obligatie, groot vijfentwintigh hondert gulden Hollands, capitael, ten lasten de abdij van Tongerlo, volgens obligatie daar van zijnde, aangekomen den 6e november 1781,
En laastelijk, een scheepen schuldbrieff, groot in capitael elff hondert guldens, ten lasten van Nicolaas Breekelmans en Jan Joost Schalken, volgens scheepen brieff daar van zijnde gepasseert voor heeren schepenen van Tilborg, den 7e maart 1783,

Overmits dewelke, zoo is Adriaan Mutsaers, als in huwelijk hebbende Maria Elizabeth Nicolaas Bruers, te deel gevallen, en zal alzoo voor zijne portie hebben, behouden en erffelijk blijven possideeren,
Eerstelijk, een parceel ackerland, groot zeeven loopensaten, ofte daar omtrent, gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse aldaar genaamd het Nieuwland, oost een voetpad, zuijd den verkrijger van dit loth, west een ackerweg en noord Jan Janze van Gils, los en vrij;
Doende in de ordinaire verponding jaarlijx de zomme van zeeve gulden, drie stuijvers agt penningen.
Item, een parceel ackerland, groot twee loopensaaten, ofte daar omtrent, gelegen als voor, ter plaatse voors. al daar oost een voetweg, zuijd Jan Janze van Gils, west en noord een ackerweg, los en vrij,
Doende in de ordinaire verponding jaarlijx eene gulden zestien stuijvers,
Item, een obligatie, groot in capitael, vijfentwintig hondert guldens Hollands, ten lasten de abdij van Tongerlo, volgens obligatie daar van zijnde, aengekomen den 6e november 1781.

Voorts is tusschen partheijen condividenten wel expresselijk geconditioneert en ondersprooken, dat ider van hun zijn aanbedeelde zal aanvaarden van stonden aan, met de lasten en pagten van den gepasseerden jaare 1789.
En wijders, dat ider op zijn aangecaveld deel en loth, zal moeten gedogen en onderhouden, alle wegen, stegen, etc. ende hebben etc., gelovende etc., en allen verholen commer etc., pro ut in forma.
De condividenten verclaaren, dat onder de voors. goederen, geene leenen zijn, aan den Edelen Raade en Leenhove van Braband in s'Hage.
Aldus gedaan ende gepasseert, voor en ten overstaan van etc. die etc.; Actum den zestienden september 1700 negentigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832