Menu

Documenten

Document R-1790-14-489-67

Compareerden voor Heeren Scheepenen der Heerlijkheid Tilborg en Goirle ondergenoemd, Jenne Maria van de Loo, weduwe en boedelhoudster van wijlen haaren man Hendrik Adriaan van Hest, de welke bij deeze verclaarde te consenteeren, en haare twee kinderen, met naamen Adriaan Hendrik van Hest, en Johannes van Helfsteren, als in huwelijk hebbende Adriana Hendrik van Hest, dienvolgens te authoriseeren, tot het maaken en solemniseeren der navolgende erfscheidinge en deijlinge van haaren geheelen boedel, zoo roerende als onroerende goederen, zonder onderscheit, zoo wel die welke de comparante van wijlen voorn. haaren man in togte is bezittende, als de haar in eigendom zijn competeerende, gereserveert nogtans, zoodanig recht van togt als haar comparanten is competeerende op de goederen met wijlen meergenoemde haaren man gemeenschappelijk beseeten.

Ingevolge van 't gunt voors., zoo zijn ten deezen mede gecompareerd Adriaan Hendrik van Hest, en Johannes van Helfsteren, als in huwelijk hebbende Adriana Hendrik van Hest, dewelke verclaarden met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben, de hier navolgende erfscheiding ende deeling der goederen hun condividenten aangekoomen, zoo als hier boven breeder is omschreeven.

Overmits dewelke, zoo is Adriaan Hendrik van Hest, bij lootinge ten deele gevallen, en zal alszoo voor zijne portie hebben, behouden en erffelijk blijven possideeren,
Eerstelijk, een huijs, met aangelegen hoff en erve, zaamen groot vier en een half loop, ofte daar omtrent, gestaan en geleegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaer genaamd het Craijven, oost de straat, zuijd Johannes Willem de Beer, west de weduwe van wijlen de heer Ludovicus Dams, en noord Cornelis de Beer, belast met eene Schepen gelofte groot in capitael vier hondert gulden, a drie gulden tien stuijvers procento jaerlijx, te behoeve van Peter Cornelis Brouwers, zijnde van dato ..., welke gemelde Schepen gelofte, met den intrest van dien, daar op reeds ten agteren en verschuldigt den condivident en verkrijger van dit lot, bij t passeeren dezes verclaarden geheel te neemen tot zijnen lasten,
Doende het voors. huijs cum annexis, in de ordinaire verponding jaarlijx, drie gulden zestien stuijvers agt penningen,
Item, een halff huijs naast de noorden kant scheidende op de graat van de schouw, met den hoff, groot twintig roeden, ofte daar omtrent, gestaan en geleegen als voor, ter plaatse voors. aldaar oost de straat, zuijd Cornelis van Pelt, west en noord Jan de Cocq, Belast met eene stuijver zes penningen chijns jaarlijx aan den Hooggeboren Heer alhier,
Doende het voors. halff huijs en hoff, in de ordinaire verponding jaarlijx zestien stuijvers,
Item, een derde van een huijs, zijnde de wooning naast den oosten kant, scheidende op de graat van de schouw, tusschen deze en de middelste wooning, met den hoff, groot twintig roeden, ofte daar omtrent, gestaan en geleegen als voor, ter plaatse voors., aldaar, oost de straat, zuijd Jacobus van Groenendael, west Peter de Cocq, en noord ...,
Doende de voors. wooning, en hoff, in de ordinaire verponding drie stuijvers,
Item, een parceel ackerland, groot een en een derde loop. ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatse voors., aldaar oost Jan Cooijen, zuijd de heer Smarius, west en noord den Groenenweg,
Doende in de ordinaire verponding eene gulden eene stuijver vijff penningen,
Item, een parceeltje, weide, groot een loop ofte daar omtrent, gelegen als voor, ter plaatse voors., aldaar oost Adriaan Oerlemans, zuijd Maria van de Voort, west Adam van Riel, en noord Godefridus Mutsaers,
Doende in de ordinaire verponding vijftien stuijvers agt penningen,
Item, een parceeltje, moerbeemd, groot een loop, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatse genaamt het Hontje, aldaar oost Peter Haans, zuijd juff. de Meij, west de Landscheiding, noord Maria de Rooij, belast met drie stuijvers agt penningen chijns jaarlijx, aan 't comptoir der Episcopaele en andere Geestelijke goederen, onder de administratie van de heer Tengnagels te 's Bosch,
En laastelijk, alle de haeff, meubilaire en andere roerende goederen, door hunne voorn. ouders te zamen beseeten, en zoo als dezelve bij hunne moeder in gebruijk zijn,
Zullende den condivident en verkrijger deses lots, tot egaalisatie en in vergelijk van caveling, moeten uitkeeren aan den volgenden condivident, de somme van een hondert en vijfentwintig gulden, waar van den laastgemelden bij 't passeeren deezer bekende voldaan te zijn,
En is den condivident van dit lot nog daar en boven tot zijnen lasten nemende alle de lastige schulden dezes boedels die door hunne voorn. ouders reeds zijn gemaakt,

Overmits dewelke, zoo is Johannes van Helfsteren, als in huwelijk hebbende Adriana Hendrik van Hest, bij lootinge ten deele gevallen, en zal al zoo voor zijne portie hebben, behouden en erffelijk, blijven possideeren,
Een halff huijs, naast den noorden kant, scheidende op de graat van de schouw, met den hoff groot dertig roeden, ofte daar omtrent, gestaan en geleegen alhier onder Tilborg, ter plaatse den Oosten Heikant, aldaar, oost Jan Simons, zuijd de straat, west en noord Justinus Mutsaers,
En zal den verkrijger van dit loth, tot egaalisatie en in vergelijk van caveling, trekken van den eersten condivident eene somme van een hondert vijfentwintig gulden, waar van hij bij het passeeren dezer bekend voldaan te zijn,

Voorts is tusschen parthijen condividenten, wel expresselijk geconditioneert en ondersprooken, dat ider van hun zijn aanbedeelde zal aanvaarden van stonden aff aan, met de lasten, pagten, chijnsen en interesten van dezen jaare 1790,
En wijders, dat ider op zijn aangecaveld deel en loth, zal moeten gedogen en onderhouden, alle weegen, steegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma,
De condividenten verclaaren dat onder de voors. goederen geene leenen zijn aan den edelen Raade en Leenhove van Braband in s Hage.
Aldus gedaan ende gepasseert, voor en ten overstaan van etc., actum den dertienden maart 1700 negentigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832