Menu

Documenten

Document R-1791-14-454-69

De heer Josephus Verbunt en Jan Baptist Vijgen, beide wonende alhier, in qualiteit als executeuren van den beslooten testamente van wijlen de heer Johannes Baptista Borgers zijnde van de 28 junij 1779, waar van de super scriptie is gepasseert voor den notaris Jacobus Althoffer, en zeekere getuijgen binnen Oosterwijk, op dato voors., en geopend door den notaris Izaac Bles, en zeekere getuijgen alhier binnen Tilborg, den 13 julij 1791 in voors. hunnen qualiteit cedunt aen Adriaen Cornelis Brouwers, mede woonagtig alhier, eene huijzinge, washuijs en werkhuijs, met aangeleegen hoff en boomgaerd, te zamen groot circa een en een vierde loopensaeten, ofte daar omtrent, gestaen en geleegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost en noord Laurens Janzen, zuid de straat, en west Jan Brouwers, los en vrij, uitgenomen weegen, stegen etc. ende hebben etc., gelovende etc., en allen verholen commer etc., pro ut in forma.
Doende jaarlijx in de ord. verponding f 47.. 4.
En werd ten deezen verder gerefereerd tot de conditie van publiecque verkoping daar van, voor Heeren schepenen alhier gehouden in de 21e september en 5e october beide dezes jaars 1791.
De transportanten verclaaren, dat voors. huijzinge cum annexis geen leen subject is aan den Ed. Rade en Leenhove van Braband in s'Hage.
Actum den vijftienden october 1700 eenennegentigh.

Kooppenn: en slagen 1629 gulden voldaan.

...

Dezelven als voor, cedunt aan Jan Baptist Daams, wonende alhier, een parceel teulland, groot een loopensaat, ofte daar omtrent, geleegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar aan 't Craijven, oost en noord de weduwe Francis Rijnen, zuid Jan Cooijen, en noord de straat.
Doende in de ordinaire verponding f 0..16..0.
Item, een parceel teulland, groot een en een halff loopensaat, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatse voors., aldaar oost Jan Beerens, cum suis, west en zuijd Jan Cooijen, cum suis, en noord de weduwe Francis Rijnen.
Doende jaarlijx in de ordinaire verpondingh f 1..4..12.
Voorts los en vrij, uitgenomen weegen, steegen etc., ende hebben etc., geloovende etc., en allen verholen commer etc., pro ut in forma.
En werd ten deezen verder gerefereerd tot de conditie van publiecque verkoping daar van, voor Heeren schepenen alhier gehouden datis 21e september en 5e october, beide dezes jaars 1791.
De transportanten verclaaren, dat de voors. parceelen geen leen subject zijn aan den Ed. Rade en Leenhove van Braband in s'Hage.
Actum den vijftienden october 1700 eenennegentigh.

Kooppenn: en slagen 315 gulden voldaan.

Dezelven als voor, cedunt aan Dionisius Norbart Rijnen, wonende alhier, een parceeltje weide, groot een en een halff loopensaat, ofte daar omtrent, geleegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar aan 't Craijven, oost, zuijd en west Jan Vromans, en noord de weduwe Jan Bergmans.
Doende jaarlijx in de ordinaire verponding f 0..7..8.
Voorts los en vrij, uitgenomen wegen, steegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., en allen verholen commer etc., pro ut in forma.
En werd ten deezen verder gerefereerd tot de conditie van publiecque verkoping daar van voor Heeren schepenen alhier gehouden in datis 21e september en 5e october, beide dezes jaars 1791.
De transportanten verclaaren, dat voors. parceeltje geen leen subject is aan den Ed: Raade en Leenhove van Braband in s'Hage.
Actum den vijftienden october 1700 eenennegentigh.

Kooppenn: en slagen 115 gulden voldaan.

...

Dezelven als voor, cedunt aan de heer Arnoldus van Meurs, wonende alhier, een parceel zoo mast als schaarbosch, genaamd Pikkewiel, groot tien loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt, teinde de Corte straat, aldaar oost en zuijd de gemeente alhier, west de dreeff, en noord Jan Janze van Gils,
Belast met drie stuijvers en twee penningen gebuurchijns jaarlijx, te betaalen aan heren regenten alhier.
Voorts los en vrij, uitgenomen weegen, steegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., en allen verhoolen commer etc., pro ut in forma.
En werd ten deezen verder gerefereerd tot de conditie van publiecque verkooping daar van, voor Heeren schepenen alhier gehouden in datis 21e september en 5e october, beide dezes jaars 1791.
De transportanten verclaaren, dat het voors. parceel geen leen subject is aan den Ed: Raade en Leenhove van Braband in s'Hage.
Actum den vijftienden october 1700 eenennegentigh.

Kooppenn: en slagen 760 gulden voldaan.

Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832