Menu

Documenten

Document R-1792-14-490-1r

Kond en kennelijk zij eenen jegelijken dat voor Heere Scheepenen der Heerlijkheijd Tilborg en Goirle ondergenoemde zijn gekomen ende gecompareerd Cornelis Peter Horvoirts als in huwelijk hebbende Apolonia van Meer, Peter Jan Horvoirts, Cornelis Jan Horvoirts, Jan Couwenberg als in huwelijk hebbende Engelina Jansen en Peter Hendrik van Gool als in huwelijk hebbende Anna Maria Jansen dewelke verclaarden met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben de navolgende Erfschijding en Dijling der goederen hen condividenten aangekomen van wijlen Engelina Jansen weduwe van Adriaan Jan van Beurden ingevolge den testamente daarvan zijnde gepasseerd voor den notaris Cornelis Bles en zeckere getuijgen alhier in dato .... den eerstgenoemde condividend voor de eene helft en de vier laast gemelde condividenten te saame voor de wederhelft,

Overmits dewelke soo is Cornelis Peter Horvoirts als in huwelijk hebbende Apolonia van Meer, bij looting ten deele is bevallen en zal alsoo voor sijne portie hebben, behouden, en erfelijk blijven possideren, eerstelijk, een parceel ackerland, groot twee loopensaten ofte daar omtrent, gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt genaamd de Langstraat, aldaar oost de wed. Jan de Cocq, west Cornelis de Beer, zuid de straat en noord de waterloop, los en vrij,
Doende in d'ordinaire verponding 1:9:0,
Item een parceel weide groot een en een vierde loopensaat ofte daar omtrent gelegen als voor, ter plaatse voors aldaar oost Cornelis de Beir, west ... de weduwe wijlen G: Bacx, zuid de straat, en noord de waterloop, los en vrij,
Doende in d'ordinaire verponding 1:5:2,
Item een parceel schaarbosch groot twee loopensaten ofte daar omtrent gelegen als voor, ter plaatse genaamd het Zand, aldaar oost de wegt, zuid den heer Arnoldus van Meurs, west den heer Jan Baptist Franken, en noord Adriaan Verbund, los en vrij,
Item een parceel turfveld, groot twee L ofte daar omtrent gelegen als voor te plaatse in de oude Nieuwe Velden, aldaar oost Denijs van Berkel, west ... zuijd den gemijnen dijk en noord de gemeente alhier, los en vrij,
Item een parceeltie heijbodem, groot een L ofte daar omtrent, gelegen als voor, ter plaatse genaamd den Vosberg, aldaar oost ... west de kindere Jacobus den Greeff, zuid en noord de gemeente alhier, los en vrij,
Laatstelijk eene schepene gelofte groot in capitaal vijfhonderd gulden a drie gulden tien stuivers procento jaarlijcx ten lasten van Cornelis de Beer, zijnde van dato ...
en zal den condivident en verkrijger van dit lot, in vergelijk van caveling moeten uijtkeeren aan de condividenten van de drie laatste looten, Cornelis en Peter Jan Horvoirts en Peter Hendrik van Gool ieder eene somme van zestien gulden dertien stuijvers zes penningen en dus te samen eene somme van vijftig guldens eens waar van zij bij het passeeren deeser bekenden voldaan te sijn,

Overmits dewelke zoo is Jan Couwenberg als in huwelijk hebbende Engelina Jansen bij lootinge ten deele bevallen en zal alsoo voor sijnen portie hebben, behouden en erffelijk blijven possideren,
Een parceel ackerland, groot drie en een half L ofte daar omtrent, geleegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar genaamd de Langstraat oost en noord mejuffr de wed. wijlen de heer Ludovicus Dams west de mestweg en zuid de waterloop, los en vrij,
Doende in d'ordinaire verponding 2:18:6.
Item een parceel ackerland groot een en een half L ofte daar omtrent, gelegen als voor, ter plaatse voors aldaar oost de weduwe Adam van Riel, zuid Johannes van Oolen, west Adriaan Beeris, en noord de straat, los en vrij,
En zal de verkrijger van dit lot, in vergelijk van caveling moeten uijtkeeren, aan de condividenten van de drie volgende looten, ider eene somme van drieendertig guldens zes stuijvers, twaalf peningen, en dus te samen honderd gulden eens, waar van deselven bij het passeeren deeses bekende voldaan te zijn,

Overmits dewelke soo is Peter Jan Horvoirts, bij lootinge ten deele bevallen en zal alsoo voor sijnen portie hebben, behouden en erffelijk blijven possideren,
Een parceel heijbodem, groot een L ofte daar omtrent, gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse genaamd den Ouden Draaijboom, aldaar oost ..., west de wed. Gerard van de Pas, zuijd ... en noord een wegt of dijk, los en vrij,
Item aan contante uit de gemeene boedel penningen, eene somme van een honderd en vijftig gulden eens, welke somme hij bij het passeeren deeses bekende ontfangen te hebben,
En zal den condividend van dit lot in vergelijk van caveling trekken en genieten van den verkrijger van het eerste lot, de somme van zestien gulden dertien stuijvers zes penningen en van den condividend van het tweede lot eene somme van drieendertig gulden zes stuijvers twaalf penningen, van welke beijde somme hij bij het passeeren deeser alsmede bekende voldaan te zijn,

Overmits dewelke soo is Cornelis Jan Horvoirts, bij lootinge ten deele bevallen en zal alsoo voor sijnen portie hebben, behouden en in vollen eijgendom blijven bezitten,
Eenen somme van een honderd en vijftig gulden, aan contante uit de gemeene boedels penningen, eens van welke somme hij bij het passeeren deeser bekende voldaan te zijn,
En zal den verkrijger van dit lot in vergelijk van caveling, trekken en genieten van den condividend van het eerste lot, de somme van zestien gulden dertien stuijvers zes penningen en van den condividend van het tweede lot de somme van drieendertig gulden zes stuijvers twaalf penningen, van welke beijde somme hij bij het passeeren deeser alsmeede bekende voldaan te zijn,

Overmits dewelke zoo is Peter Hendrik van Gool als in huwelijk hebbende Anna Maria Jansen, bij lootinge ten deele bevalle en zal alsoo voor sijnen portie hebben, behouden en in vollen vrijen eijgendom genieten,
aan contante uijt de gemeene boedels penningen, eene somme van een honderd en vijftig gulden eens, van welke somme hij bij het passeeren deeser bekende voldaan te zijn,
En zal den condivident van dit lot in vergelijk van caveling, trekken en genieten van den condividend van het eerste lot, de somme van zestien gulden dertien stuijvers zes penningen en van den condividend van het tweede lot de somme van drieendertig gulden zes stuijvers twaalf penningen, van welke beijde sommen hij bij het passeeren deeser alsmeede bekende voldaan te zijn,

Voorts is tusschen parthijen condividente expresselijk geconditioneerd en ondersprooken, dat ieder van hun zijn aanbedeelde zal aanvaarden van stonden aan, met de lasten en pagten van den jaare 1792, blijvende de lasten en pagten van den jaare 1791, dien volgens, nog onder hun gemeen, en wijders dat ieder op zijn aangecavelde deel en lot zal moeten gedogen en onderhouden alle weege steege, schouwe waterlaten en alle andere nabuurlijke regten 't welk d'een of ander parceel van ouds zouden mogen subject weesen en hebben daar op d'een tot de anders behoeven volkomentlijk verteegen ende gerenuntieerd innen maniere daar toe behoorlijk zijnde geloovende deese deijling altijd te zullen houden en doen houden voor goed vast bondig en van waarden zonder eenig wederseggen en allen verhoolen commer calangie ofte aan ... hier inne weesende ofte naarmaals koomende elkanderen te sullen helpen afdragen t eenenmaal zonder arg ofte list,
De condividenten verclaaren, dat de voors goederen geen leen subject zijn aan den ed. Raade en Leenhoven van Braband in s'Hage,
Aldus gedaan ende gepasseerd voor en ten overstaan van etc.die etc. actum den agtentwintigste januarij 1700 tweeennegentig.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832