Menu

Documenten

Document R-1792-14-490-5r

Kennelijk zij eenen jegelijken dat voor heeren schepenen der Heerlijkheidt Tilborg en Goirle ondergenoemd, zijn gekomen ende gecompareert Cornelis en Peter Jan Horvoirts, dewelke verclaarde met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben, de navolgende erfscheiding en deijling der goederen hun condividenten aangekomen van wijlen Engelina Janzen weduwe Adriaan van Beurden, ingevolge transport dato 23 augustus 1790.

Overmits dewelke zoo is Cornelis Jan Horvoirts bij lootinge ten deele bevallen, en zal alzoo voor zijne portie hebben, behouden en erffelijk blijven possideren:
Eene huijsinge met omtrent agt en een vierde loopensaat land en een loopensaat weide, ofte daar omtrent, gestaan en gelegen alhier onder Tilborgh, aan den Hasennest, aldaar oost, zuid en noord Mighiel Vermeer, en west Peter Franken.
Belast met drie stuijvers iets min of meer gebuurchijns jaarlijx aan heeren regenten alhier.
Doende jaarlijx in de ordinaire verponding in twee posten ten quohieren te zamen f 9..2..4: voorts los en vrij.
Item, een parceel heijbodem, groot een en een half loop, ofte daar omtrent, gelegen als voor, ter plaatse voors: aldaar oost Norbart de Cocq, zuid Anthonij Simons, west ... en noord Adriaan Rijnen, los en vrij,

Overmits dewelke, zoo is Peter Jan Horvoirts bij lotinge ten deele bevallen, en zal also voor zijne portie hebben, behouden en erffelijk blijven possideeren:
Eerstelijk een parceel zo weijde land als bosch, groot drie en een half loopensaat, ofte daar omtrent, gelegen onder Tilborg aan de Langstraat aldaar oost Jacobus van Groenendaal, zuid de straat, west Cornelis Brouwers, en noord Adriaan Beris en de weduwe Francis Rijnen.
Los en vrij.
Doende jaarlijx in verponding f 2..12..0.
Item, een parceel weide, groot een en een vierde loopensaat, ofte daar omtrent, gelegen als voor, aan den Hasennest, aldaar oost en noord Michiel Peter Vermeer, zuid Cornelis van Hest, en west Norbart Vermeer, los en vrij.
Doende jaarlijx in verponding f ..8..0.
Item, een parceeltje land, groot een loopensaat, ofte daar omtrent, gelegen als voor, aldaar oost en west Francis van Oorschot, zuid Jan Driessen, en noord Wouter Verhoeven, los en vrij,
Doende jaarlijx in de verponding f 0..16.14.
Item, een halff huijs aen den zuijden kant scheidende op de graat van de schouw met een half loopensaat hoff, ofte daar omtrent, gestaan en gelegen als voor, ter plaatse voors., aldaar oost Laurens Franken, zuijd en west Michiel Vermeer, en noord Jan van Gorp,
Belast met drie stuijvers iets min of meer chijns jaerlijks aan den Ed: Heer alhier.
Doende jaarlijx in verponding f 0..16..2.
En laastelijk een parceel schaarbosch groot een loopensaat, ofte daar omtrent, gelegen als voor, ter plaatse voors: aldaar oost Antonij Simons, west Mighiel Vermeer, zuijd de weduwe Adriaan van Liemd, en noord voorn: Simons, los en vrij.

Voorts is tusschen parthijen condividenten wel expresselijk geconditioneert en ondersproken, dat ider van hun zijn aanbedeelde zal aanvaarden van stonden aan, met de lasten pagten en chijnsen van den jaare 1792.
En wijders dat ider op zijn aangecaveld deel en lot zal moeten gedogen en onderhouden alle wegen, steegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., en allen verholen commer etc., pro ut in forma.
De condividenten verclaaren, dat de voors. goederen geen leen subject zijn aan den Ed: Rade en Leenhove van Braband in s'Hage.
Aldus gedaan en gepasseert, voor en ten overstaan van etc. die etc.
Actum den dertienden februarij 1700 twee en negentigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832