Menu

Documenten

Document R-1793-14-456-15v

Den weleerwaarden heer Wilhelmus Smarius, rooms priester te Breugel, bij Zon, cedit aan Peter Wouter Ockers, wonende alhier, eene steede bestaande in huijzinge, stal, schuur, schop en aangeleegen erve, zoo land als weide, groot drie loop, ofte daar omtrent, gestaan en gelegen alhier onder Tilborg, aan de Hasselt, Item een parceel ackerland, groot vier loopensaten, ofte daar omtrent, gelegen als voor; Item een parceel ackerland, groot vijff loop, ofte daar omtrent, geleegen als voor; Item een parceel ackerland, groot vijff loop, ofte daar omtrent, geleegen als voor, Item een parceel ackerland, groot twee loopensaten, ofte daar omtrent, gelegen als voor, en een parceel weide, groot vijff loop, ofte daar omtrent, geleegen als voor, over de straat, onder de Stockhasselt, alle in zijne bekende reengenoten; los en vrij uitgenomen weegen, steegen etc. ende heeft etc., gelovende etc., en allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, onder deze conditie, dat den getransporteerde schuldig en gehouden zal zijn, geduurende het leeven van den heere transportant jaarlijx aan hem uittekeeren en te betaelen, eene somme van twaelf gulden, welke jaaarlijxe uitkeering is strekkende in voldoening van cooppenningen.
Wijders is de voors. jaarlijxe uitkeering van den getransporteerden aan de transportant, zijnde hij transportant oud zeeven en veertig jaaren, zoo hij zeide, bij ons onderges. officier, schepenen en secretaris van Tilborg en Goirle, op den eed in den aanvange onzer bedieningen gedaan, des zelfs levenstijd op den voet van lijfrente berekend en gecalculeert zijnde, op zeeven jaaren leevens, tot vinding van den 40 penn., getauxeerd op eene somme van vierentagtigh gulden.
En verclaaren wij officier, schepenen en secretaris dezer Heerlijkheid Tilborg en Goirle, op den eed in aanvang als voors. gedaan, dat wij in het doen dezer tauxatie, stiptelijk agtervlgns hebben den 5 ... der ordonantie op het middel van den 40e penn. geemanneert.
Den transportant verclaard, dat gemelde steede cum annexis, geen leen subject is, aan den Raade en Leenhove van Braband in s Hage.
Actum den vijftienden november 1700 drieennegentigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832