Menu

Documenten

Document R-1794-14-456-68r

Compareerden voor heeren officier en scheepenen der Heerlijkheid Tilborg en Goirle ondergenoemd de heer Simon Hendrik Weber, in qualiteijt als rentmeester van den Hoog geboren Heere D:J: Grave van Hoogendorp vrijheer van Hofweegen Tilborg en Goirle, dewelke verclaarde wettelijk en erffelijk bij erfmangeling op te draagen en overtegeven zoo is doende bij deezen aan Martinus Jan Baptist Casteleijns een parceel akkerland groot drie loopensaaten ofte daar omtrent, geleegen onder Tilborg aan de Schijf, aldaer oost Christiaan de Jong, zuid ... C Momboirs, west ... van Gorp en noord de wegt, los en vrij,
En is meede gecompareerd den voorn: Martinus Jan Baptist Casteleijns, den welke verclaarde daar tegens wettelijk en erffelijk bij erfmangeling op te draagen en overtegeven, zoo meede doende is bij deezen aan den voorn: heere Simon Hendrik Weber, in qualiteijt als voor. een parceel zoo akker als weide groot drie loopensaat ofte daar omtrent, geleegen als voor ter plaatse de Hasselt aldaar bij t Casteel, oost de waterlaat, zuid de straat, west juffrouw de weduwe wijlen de heer Ludovicus Dams en noord den Hoog geb: heer voorn: beide los en vrij uijtgenoomen weegen steegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en alle verhoolen commer etc. pro ut in forma,
En zijn de voorn: erfgoederen bij ons officier scheepenen, en schepen loco secretaris tot verponding van den 40e penn: te saamen getauxeert op eene somme van vier hondert en tagtig gulden.
Wijders verclaaren wij officier scheepenen en scheepen loco secretaris op den eed bij het aanvaarden onzer bediening gedaan deze tauxatie ter goeder trouw te hebben gedaan en speciaal dat wij in het doen dezelve stiptelijk hebben agtervolgt het 5e art der ordonnantie op het middel van den 40e penn: geemaneert.
Ende verclaarde de comparanten dat voors. parceelen geen leen subject zijn aan den Ed: Raade en Leenhove van Braband in s'Hage.
Aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc. die etc. ,
Actum den zeevende april 1700 vierennegentig.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832