Menu

Documenten

Document R-1795-14-456-104v

Jacobus van den Brekel, en Jan Simon Pijnenborg, beide in qualiteit als executeurs van den testamente van wijlen Bartel Peter van Rijssel en Anneke Aart Pijnenborg, ingevolge den testamente d.d. 4 junij 1781 en opgevolgde acte van executeurschap d.d. 31 januarij 1791 beide voor den notaris J.A. van Meurs, alhier, ten deeze vertoond, cedunt aan voorn. Jacobus van den Brekel, een halff huijs, bestaande in een keuken en camer, met den hoff, groot drievierde loopensaat, ofte daar omtrent, gestaan en geleegen onder Tilborg, ter plaatze de Hasselt, aldaar bij de Capel, oost de straat, west Johannes de Beer, zuijd Adriaan Verbunt en noord de straat,
Doende jaarlijx in verponding f 0.15.0,
Item, een parceeltje turfveld, groot loopensaat, ofte daar omtrent, gelegen als voor, ter plaatze genaamd Jacobs Hoek, aldaar oost Jan Jacobs, west de kinderen Laur. Donders, zuid de landscheijding, en noord de Leij,
Doende in verponding f 0.3.8.
Beide Los en vrij, uitgenomen, weegen, stegen, etc. ende hebben etc., gelovende etc. en allen verholen commer etc., pro ut in forma.
De transportanten verclaaren dat gemelde goederen geen leen subject zijn, aan den Leenhove van Braband in 's Hage.
Actum den zevende april 1700 vijfennegentig.

Cooppenn: 260 gulden, voldaan.

Dezelven als voor, cedunt aan Lucia van den Brekel, weduwe Jan Bergmans, een parceel ackerland, groot vijff en een half loopensaat, ofte daar omtrent, geleegen als voor onder Tilborg, aan het Craijven, oost de weduwe Adam van Riel, west de gemeene straat, zuid en noord Godefridus Mutssaers,
Belast met drie stuijvers agt penningen, iets min of meer, chijns jaarlijx, aan de conventuale van Tongerlo,
Doende in verponding f 3.3.0.
Voorts los en vrij, uitgenomen weegen, steegen, etc., ende hebben etc., gelovende etc., en allen verholen commer etc., pro ut informa.
De transportanten verclaaren, dat voors. parceel geen leen subject is, aan den Leenhove van Braband in 's Hage.
Actum den zevende april 1700 vijfennegentigh.

Cooppenn: 700 gulden, voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832