Menu

Documenten

Document R-1795-14-456-170

Compareerd voor etc., Peter Jan Horvoirs, wonende alhier, den welke verclaarde wettelijk en erffelijk bij erfmangeling op te dragen en over te geeven, zoo is doende bij deze, aan Jan Nicolaas Couwenberg, mede alhier woonagtig, een parceel ackerland, groot een loopensaat drieentwintig roeden, ofte daar omtrent, gelegen alhier te Tilborg, aan de Hasselt, aldaar oost Johannes Beris, west de straat, zuid en noord Peter Matth Bax, los en vrij,
En is mede gecompareert den voorn. Jan Nicolaas Couwenberg, den welke verclaarde daer tegen wettelijck en erffelijck bij erffmangeling op te dragen en over te geeven, zoo mede doende is bij deezen, aan den voormelden Peter Jan Horvoirs, een parceel ackerland, groot twee lopensaet vijffendertig roeden, ofte daar omtrent, gelegen als voor, ter plaatse voors., aldaar oost den H: Geest Armen alhier, west de kinderen Adriaan Beris, zuid kinderen Jan Maas, en noord ..., mede los en vrij, uitgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., en allen verholen commer etc., pro ut in forma,
En zijn de voors. twee parceelen land bij ons ondergetekende drossaerd, leden municipaal en Secretaris van Tilborg en Goirle, ten opzigte van den 40e penning te zamen getauxeert op eene somme van driehondert gulden,
En verclaren wij drossaerd leden municipaal en secretaris voorn., deze tauxatie gedaan te hebben ter goeder trouwe na onze beste kennisse en wetenschap, en speciaal, dat wij in het doen derzelver stiptelijk hebben agtervolgt heet 5e art. van de ordonnantie op het middel van den 40 penn: den 24 december 1695 geemaneert,
De comparanten verclaaren, dat de voors. goederen geen leen subject zijn aan den rade en leenhove van Braband in 's Hage.
Aldus gedaan ende gepasseert, voor en ten overstaan van etc., actum den dertigsten december 1700 vijfennegentigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832