Menu

Documenten

Document R-1795-14-491-27r

Kennelijk zij eenen igelijken, dat voor schepenen van Tilborg en Goirle ondergenoemd zijn gecomen ende gecompareert, Jan Baptist Adriaan Beeris, en Maria Elizabet Adriaan Beeris, meerderjarige ongehuwde dogter cum tutore (met haar voogd), mitsgaders Gijsbert Haans als toeziender en Theodoris Smarius en Francis Maas, in qualiteit als deelvoogden, voor het minderjarig kind van wijlen Jan Pessers, daar moeder van was Anna Maria Adriaan Beeris, met naame Norbert Jan Pessers, dewelke, te zamen hebben gedaan ende gemaakt, deze, navolgende erfscheijdinge en erfdeijlinge der goederen, gecoomen van wijlen Adriaan Peter Beeris en Adriana Maria Mutzaars, hunne ouders en grootouders, zaliger respective,

Overmits dewelcke, zoo is Jan Baptist en Maria Elizabet Adriaan Beeris, te zaamen en ider voor de geregte helfte, bij blinde lotinge te deel gevallen en zullen dienvolgens voor hunne portie hebben, behouden en erffelijk blijven possideeren, eerstelijk, eene huijsinge, schuur, schop en thans bewoond wordende bakhuijsje, met den hoff en aangelegen erve, zamen groot veertien loopensaten, ofte daar omtrent, gestaan en geleegen alhier te Tilborg, ter plaatze de Hasselt, aldaar oost en zuid de straat, west de weduwe Francis Rijnen, en Jan Vromans, en noord Cornelis de Beer en Jan Adriaan Maas, Item, een halff huijsje, aan den noordenkant, scheidende op de graat van de schouw met den hoff, groot een halff loopensaat ofte daar omtrent, gestaan en gelegen als voor, ter plaatze voors., aldaar oost den condivident in dezen, zuijd Jan Baptist van Beurden, west Cornelis Cleijberg en noord den condivident in dezen, Item, een parceel ackerland, genaamd de Lazerij, groot twee en een halff loopensaaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, teinde de Corte Straat, aldaar oost en west de kinderen Johannes van Oolen, zuijd de weduwe Cornelis Zegers, en noord een heijspoor, Item, een parceel ackerlant, groot drie loopensaat, ofte daar omtrent, geleegen als voor, aldaar in den Bosman, oost Johannes de Beer, zuid Jan Vromans, west een mistweg, en noord Theodorus Smarius, Item, een parceel ackerland, groot twee en een halff loopensaat, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatze voors., aldaar oost Jan Maas, zuid de weduwe Francis Rijnen, west een mistweg, en noord de weduwe Gijsbert Bacx, Item, een parceel ackerland, groot twee en een halff loopensaat, ofte daar omtrent, gelegen als voor, aldaar aan de Langstraat, oost de straat, zuid en west Jan Baptist van Beurden en noord Jan Couwenberg, Item, een parceel, weijde, groot drie loopensaten, ofte daar omtrent, gelegen als voor, aan het Craijven, aldaar oost de straat, zuid den waterlaat, west een mistweg, en noord Cornelis Schenkers, Item, een parceel ackerland, groot zes loopensaten, ofte daar omtrent, gelegen als voor, aldaar oost de straat, zuijd de weduwe Cornelis Schenkers, west een mistweg en noord Johannes de Beer, Item, een parceel, zoo weide als ackerland, groot drie loopensaten, ofte daar omtrent, gelegen als voor, agter de Langstraat, aldaar oost Jacobus van Groenendaal, zuid de kinderen Jan Maas, west en noord een mistweg, Item, een parceel zoo weide als schaarbosch, groot een en een halff loopensaat, ofte daar omtrent, agter het Craijven, aldaar oost een waterlaat, zuid en noord de kinderen Adam van Riel, west Peter Pessers, Item, een parceel schaarbosch, groot twee loopensaten, ofte daar omtrent, gelegen als voor, teinde de Langstraat, aldaar oost de kinderen Jan Maas, zuijd de weduwe Francis Rijnen, west de weduwe Ludovicus Dams, en noord de Gemeente alhier, Item, een parceel schaarbosch, groot vier loopensaten, ofte daar omtrent, gelegen als voor, aldaar aan het Groeseint, oost de straat, zuid de weduwe Adriaan Schollen, west ... en noord Josephus Verbunt, Item, een parceel turfveld, groot een en een halff loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, in de Oude Nieuwe Velde, aldaar oost Jan Peter Beeris, zuid den Langendijk, west de weduwe Jan van Ierssel, en noord de Gemeente alhier, Item, een parceel turfveld, genaamd den Driekant, groot een en een halff loopensaten, ofte daar omtrent, gelegen als voor, in Jacobshoek, oost Peter Oomen, zuid Francis Maas, west de Landscheidinge en noord ..., Item, een parceel turfveld, genaamd den Werkdot, groot twee loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, aldaar oost de Leij, zuid de kinderen Jan Maas, west de Landscheidinge, en noord de weduwe Francis Rijnen, Item, een parceel turfveld, groot twee en een halff loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatze in den Dalem, aldaar oost, west, zuijd en noord Gijsbert van Rooij, Item, een parceel heijbodem, groot een en een halff loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, aan Maasdijk, aldaar oost de Gemeente alhier, zuijd Gerardus Witlox, west en noord ..., Item, een parceel heijbodem, groot een en een halff loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, aldaar oost de Gemeente alhier, zuijd en west ..., en noord Gerardus Witlox, Item, een parceel moerbeemt, groot vijff loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen onder Gils, aldaar genoemd de Koeijweijde, oost Norbert Pessers, zuijd Jan Adriaan Maas, west de weduwe Ludovicus Dams, en noord de Leij, Item, drie vierde parten, in een parceel turfveld, groot vier loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, omtrent de Rijdensebossen, genaamd den Tinnegieter, aldaar oost, zuijd, west en noord ..., En zullen de condividenten van dit loth, in vergelijk van caveling, moeten uitkeeren aan de condividente van het volgende loth, de somme van eenhondert gulden, eens welke bij 't passeeren deeses zijn voldaan,

Overmits de welke, zoo is Gijsbert Haans, als toeziender, en Theodoris Smarius, en Francis Maas, in qualiteit als deelvoogden voor het een minderjarig kind van wijlen Jan Pessers, daar moeder van was Anna Maria Adriaan Beeris, met naame Norbart Jan Pessers, en dus ten behoeve van voorn. kind, bij blinde lootinge ten deele bevallen, en zullen dienvolgens voor hunne portie, in wettigen eigendom hebben, behouden en erffelijk blijven possideeren, Eerstelijk, een huijs, hoff en aangelegen erve, groot zamen zeven loopensaten, ofte daar omtrent, gestaan en geleegen alhier te Tilborg, ter plaatze de Hasselt, aldaar oost Dionisius van Tulder, zuid Jan Dekkers, west en noord de straat, Item, een parceel ackerland, groot een loopensaat, ofte daar omtrent, gelegen als voor, aan den Groenenweg, aldaar oost den Groenenweg, zuid Johanna van Gestel, west Johannes de Beer, en noord Peter Ockers, Item, een parceel ackerland, groot vier loopensaat, ofte daar omtrent, geleegen als voor, aan de Langstraat, oost de straat, zuid Jan Couwenberg, west Wilhelmus Cleijberg, en noord Jan Cooijen, Item, een parceel schaarbosch, groot vijff loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, agter het Craaijven, aldaar oost zuid de weduwe Francis Rijnen, west de Gemeente alhier, en noord de kinderen Adam van Riel, Item, een parceel turfveld, groot een en een halff loopensaten, ofte daar omtrent, gelegen als voor, aan de oude Leij, oost ..., zuijd voors Leij, west Jan Brouwers, en noord de Gemeente alhier, Item, een parceel turfveld, groot twee loopensaten, ofte daar omtrent, gelegen als voor, oost de Gemeente alhier, zuid Jacobus van Berkel, west en noord Gijsbert Janzen, Laastelijk, een parceel moerbeemd, groot vijff loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen onder Gils, aldaar genaamd de Koeijweijde, oost Jan Adriaan Beeris, zuid Jan Maas, west de voorige condividente en noord de Leij, En zullen de condividenten van dit loth, in vergelijk van caveling, trekken en genieten van de verkrijgers van het vorige loth, de somme van eenhondert guldens, eens die bij 't passeeren deeses zijn voldaan,

Voorts is tusschen parthijen condividenten, wel expresselijk geconditioneert en ondersprooken, dat een ider zijn aanbedeelde zal moeten aanvaarden van stonden af aan, met de lasten, pagten en chijnsen van den jare 1795. En wijders, dat ider op zijn aangecaveld deel en loth, zal moeten gedogen en onderhouden alle weegen, steegen, etc. ende hebben etc. gelovende etc. pro ut in forma, en verclaaren de condividenten, dat onder de voors. goederen geene leenen zijn aan den ed. Raade en Leenhove van Braband in 's Hage, actum den vijfentwintigste meij 1700 vijffennegentig.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832