Menu

Documenten

Document R-1796-14-457-67

Maria Mattheusse weduwe Dionisius Rijnen, voor de helft, Cornelis Simons, als in huwelijk hebbende Johanna van Hest, voor een vierde, en Johannes de Jong, weduwenaar van wijlen Cornelia van Hest, in qualiteit als vader en voogd over zijne vijff minderjarige kinderen verwekt bij wijlen voornoemde Cornelia van Hest, voor 't resteerende een vierde, den laastgemelde in voors. zijne qualiteit, met decreet en approbatie van de municipaliteijt van Tilborg en Goirle in dato deezer, op heden vertoond, cedunt aan Adriaan Wouter van Ierssel, den jongste, een halff huijs, aan den zuijdenkant scheidende op de graat van de schouw, met den hoff, groot zamen vijftien roeden, ofte daar omtrent, gestaan en geleegen alhier, aande Hasselt, oost een voetpad, west Wouter Jan van Ierssel, zuijd Jacobus van Groenendaal en noord Jacobus Peter Wijtens, belast met twee stuijvers zes penningen chijns jaarlijx, aan D.J. van Hogendorp, voorts los en vrij, uijtgenomen weegen, steegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., en allen verholen commer etc. pro ut in forma,
Doende jaarlijx in verpondingh 0..13..0.
De transportanten verclaaren dat gem. halff huijs en hoff, geen leen subject is aan den Leenhove van Justitie in s'Bosch.
Actum den tiende augustus 1700 zesennegentigh.

Cooppenn: 325 gulden, waar op bij 't doen der vest zijn voldaan 162..10.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832