Menu

Documenten

Document R-1798-14-458-73r

Compareerde voor etc. Colletta van Gorp weduwe Gijsbert Bacx wonende alhier, dewelke verklaarde wettelijk en erffelijk bij erfmangeling op te draagen en over te geeven zoo is doende bij deese aan Jacobus Huijbert van Groenendaal meede woonende alhier,
Een parceel ackerland groot 1 3/4 loopensaat ofte daar omtrend gelegen alhier onder Tilborg aldaar aan den Groenenweg, oost Jan Peijnenborg west den gemeenen mest weg zuijd Jan Cooijen en noord Theodorus Smarius, los en vrij, doende gem: parceel jaarlijx in de ordinaire verponding 1..9..2.
En is meede gecompareert den voornoemden Jacobus Huijbert van Groenendaal denwelke verclaarde daar tegens wettelijk en erffelijk bij erfmangeling op te draagen en over te geeven soo meede doende is bij deesen aan de voornoemde Colletta van Gorp weduwe Gijsbert Bacx,
Een parceel heijveld groot een en drie vierde loopensaat gelegen als voor aldaar ter plaatse in 't Laar oost Cornelis de Canter west de gemeente zuijd de weduwe G. Bacx en noord Jan Bakkers, zijnde meede los en vrij, uitgenoomen weegen steegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma,
En zijn de voors. erffgoederen bij ons officier leeden municipaal en secretaris van Tilborg en Goirle tot vinding van den 40e penning te zamen getauxeert op eene somme van twee honderd agtien guldens, met de naegenoemde uitkeering daar onder gereekend.
En verclaaren wij drossaard leden municipaal en secretaris voorn. deese tauxatie, gedaan te hebben ter goeder trouwe na onze beste kennis en wetenschap, en speciaal dat wij in het doen derzelve stiptelijk hebben agtervolgd het 5e artikel van de ordonnantie op het middel van den 40e penning den 24e december 1695 geemaneert.
Alles onder den mits den voorn. Jacobus Huijbert van Groenendaal aan de voorn. weduwe Gijsbert Bacx gehouden en verpligt zal zijn uijt te keeren en te voldoen een somme van hondert drie en neegentig gulden, van welke somme de voorn. weduwe bij 't passeeren deeser bekende voldaan en betaald te zijn.
De comparanten verclaaren, dat voors. parceelen geen leen subject zijn aan den Leenhove in den Bosch.
Aldus gedaan ende gepasseerd voor ende ten overstaan van etc. die etc.,
Actum den dertienden januarij 1700 agt en neegentigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832