Menu

Documenten

Document R-1798-14-492-114v

Kennelijk zij eenen iegelijken dat voor ons leden municipaalen van Tilborg en Goirle ondergenoemd zijn gekoomen en gecompareerd, Cornelis Clijberg en Willem Clijberg beide wonende alhier, dewelke te zaamen hebben gedaan ende gemaakt, deeze navolgende erffscheidinge en erffdeijlinge, der goederen hun aangekoomen van wijlen hunne ouders Josephus Clijberg en Adriana Maas,

Overmits dewelke zoo is Cornelis Clijberg, bij blinde lotinge ten deele bevallen, en zal diensvolgens voor zijne portie, hebben, behouden en in wettigen eigendom erffelijk blijven possideeren,
Eerstelijk een huijs en hoff groot zestien roeden ofte daar omtrent gelegen alhier ter plaatse genaamt Hasselt, nabij de Capel, oost de weduwe Johannes Zegers, west en noord Jan Cooijen, zuijd de straat,
Item een parceel weide en land groot een en een vierde lopenzaaten ofte daar omtrent, gelegen als voor aan de Hasselt, aldaar aande Kortestraat, oost de kinderen Adriaan Beeris, west Jan Maas, zuijd de straat en noord de voorn. kinderen van Adriaan Beeris,
En zal den condivident van dit lott in vergelijk van kaveling trekken en genieten van den condivident van het volgende loth, eene somme van een honderd vijfftig gulden, waar van hij bekende ten vollen voldaan en betaald te zijn.

Overmits dewelke zoo is Willem Clijberg, bij blinde lotinge ten deele bevallen, en zal diensvolgens voor zijne portie hebben, behouden en in wettigen eijgendom erffelijk blijven possideeren,
Eerstelijk een parceel land, groot drie lopenzaten ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg, aande Hasselt, ter plaatse genaamd Statshoeff, aldaar oost Jan Couwenberg, west een wegt, zuijd Jan Beeris en noord Anthonij Moonen,
Item een parceel houtwasch of bosch, groot drie lopenzaten of etc, gelegen als voor ter plaatse voors., aldaar oost Jan Drabben, west de Gemeente, zuijd Frans Maas, en noord Theodorius Smarius.

Voorts is tusschen partheijen condividenten wel expresselijk geconditioneerd en ondersprooken, dat ieder van hun zijn aanbedeelde zal aanvaarden van stonden aan met de lasten en pagten vanden jaare 1798.
En wijders dat ieder op zijn aangekaveld deel en loth, zal moeten gedoogen en onderhouden, alle wegen, steegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma.
Laatstelijk verklaaren de condividenten dat de voors. goederen niet leen of leenroerig zijn aan het Leenhoff inden Bosch.
Aldus gedaan ende gepasseert voor en ten overstaan van etc. die etc. heden in Tilborg den agtsten december 1700 agt en negentigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832