Menu

Documenten

Document R-1801-14-459-169

Compareerde voor etc. Jan Peter Beeris wonende alhier, denwelke verklaarde op de bundigste forme regtens te desisteeren van zodanige togt off regt van togt als hem comparant is competeerende op een huijs, schop en hoff groot twee Lopen ofte etc. gestaan en gelegen alhier te Tilborg aande Hasselt, aldaar oost het volgende parceel, west Jan Vromans, zuijd Martinus Hoeks en noord de Capel, Item op een parceel zoo akkerland als weide groot twee lopen ofte etc., gelegen als voor ter plaatse voors. oost de Capel, west Jan Baptist de Jong, zuijd jan Vromans en noord het vorige parceel, belast met elff duijten chijns jaarlijks aan D.J. van Hogendorp alhier voorts los en vrij uitgenoomen wegen stegen etc. en verder op alle zodanige goederen gelegen zoo onder Tilborg als Gilze, waar aan hij eenig regt van tog is hebbende en zulks ten behoeve van Adriaan Jan Beeris, Maria Jan Beeris en de twee minderjaarige kinderen van wijlen Peter Jan Beeris daar moeder van was Elizabeth Schalken, zonder op de voors parceelen, eenigst minste regt van togt te reserveeren als daarvan volkomen renuncierende bij deze: gelovende voords hij comparant, decessie en afstand van togt altijd te zullen houden en doen houden voor goed en van waarden onder verband als na rechten.
Aldus gedaan ende gepasseerd voor en ten overstaan van etc. die etc.. Heden den derden januarij eenduizend achthonderd en een.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832