Menu

Documenten

Document R-1801-14-459-175v

Adriaan Jan Beeris, wonende te Delft, voor een derde, Hendrik van de Vloet als in huwelijk hebbende Maria Jan Beeris, voor een derde, mitsgaders Martinus Schalken en voorn. Hendrik van de Vloet in qualiteit als voogden over de twee minderjarige kinderen van wijlen Peter Jan Beeris, daar moeder van was Elizabet Schalken, voor het resteerende derde part, en alzoo te zamen voor het geheel erfgenamen van Jan Peter Beeris, en wijlen zijne huijsvrouw Pitronella van der Meijs, de gemelde voogden cragtens authorisatie van drossard en schepenen alhier in dato 20 october 1800 cedunt aan Martinus Jan Smulders, een huijs, schop en hoff, groot twee loopensaten, ofte daar omtrent, gestaan en gelegen alhier te Tilburg, aan de Hasselt, aldaar oost het volgende parceel, west Jan Vromans, zuijd Martinus Hoex en noord de Capel,
Belast met elff duijten chijns jaarlijx aan D. J. van Hogendorp alhier, en een parceel zoo ackerland als weide, groot twee loopensaten, ofte daar omtrent, gelegen als voor, ter plaatse voors. aldaar oost de Capel, west Jan Baptist de Jong, zuijd Jan Vromans en noord het vorig parceel,
Doende het eerstgen. parceel in de verponding 1-11-4, en het laastgen. mede 1-11-4.
Voorts beide los en vrij, uitgenomen wegen, stegen etc., ende hebbende etc., gelovende etc., en allen verholen commer etc., pro ut in forma.
De transportanten verclaren, dat voors. goederen, geen leen subject zijn, aan het Leenhoff in den Bosch, en werd ten dezen verder gerefereerd tot de conditie van publique verkoping daar van voor commis Janssen uit de municipiliteit alhier gehouden den 5e en 19 november 1800.
Actum den zeventienden januarij agtienhondert en een.

Kooppenn. en slagen 745 gld, waarop bij 't doen der vest een mindering is betaald 345,- en de resterende 400,- debet gebleven.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832