Menu

Documenten

Document R-1802-14-461-1

Cornelis van Pelt, heeft wettelijk en erffelijk verkogt, opgedragen en overgegeeven, aan Hendrik Hoes, een kamer aan een huis, met schop en hoff, aan den zuijden kant, scheidende op de graat van de schouw, tusschen de voors. kamer en 't ander gedeelte der huijzinge ten noorden, groot agt roeden, ofte daar omtrent, gestaan en gelegen alhier te Tilborg, aan de Hasselt, aldaar oost de straat, west Adriaan van Hest, zuijd de weduwe Jan de Beer, en noord Adriaan van Hest, met het overige gedeelte.
Doende in d'ordinaire verponding f 0-8-0.
Voorts los en vrij, uijtgenomen wegen, steegen, schouwen, waterlaten, en alle nabuurlijke regten te onderhouden als van ouds, ende heeft daar op ten behoeve van den koper, volkomentlijk verteegen ende gerenuntieerd, inne maniere daar toe behoorlijk ende gewonelijk zijnde, gelovende super se et omnia sua bona habita et habenda (op zich en zijn goederen, hebbende en verkrijgende), warandiam more solito (te waren als gebruikelijk), etc. verkopen, opdragen en overgeeven altijd te zullen houden en doen houden, voor goed, vast, bondig en van waarden, zonder eenig wederzeggen, en allen verhoolen commer, calangie ofte aantael hier inne wezende ofte naarmaals komende den koper afte doen t'eene maal, zonder arg ofte list.
Actum den agtienden september 1800 en twee.

Kooppenn: 150 gulden, waar op bij de vest is voldaan f 100-0-0 en de resteerende 50 gulden debet.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832