Menu

Documenten

Document R-1802-14-493-136v

Kennelijk zij eenen jegelijken, dat voor schepenen van Tilborg en Goirle ondergenoemd, zijn gekomen ende gecompareert Dionisius Coolen, Norbart Pessers als in huwelijk hebbende Cornelia Coolen, Martinus Cooijen, als in huwelijk hebbende Maria Coolen, Cornelis Cornelisse, als in huwelijk hebbende Anna Maria Coolen, en nog den voorn. Dionisius Coolen en Cornelis Jan Coolen, beide in qualiteit als testamentaire voogden en administrateurs over de perzoon en goederen van den toezigt behoevenden Cornelis Francis Coolen, ingevolge den testamente van voorn. Francis Colen, in dato 24 april 1793, en nadere acte van aanstelling, de 11e junij 1795 beide voor den notaris Izaac Bles en getuijgen alhier gepasseert, dewelke te zaamen hebben gedaan ende gemaakt deze navolgende erffscheijdinge en deilinge der goederen gekomen van wijlen voorn. Francis Cornelis Coolen en Johanna Norbart Horvoirs, hunne ouders en vrouwen ouders zaliger respective,

Overmits dewelke, zoo is Dionisius Francis Coolen, bij blinde lotinge ten deele bevallen, en zal dienvolgens voor zijne portie hebben, behouden en in wettigen eigendom erffelijk blijven possideren,
Eerstelijck een huijs, stal, schuur, hoff en aangeleegen erve, groot twee loopensaten, ofte daar omtrent, gestaan en geleegen alhier te Tilburg, ter plaatze de Stokhasselt, aldaar oost den condivident in deze, west de gemeene straat, zuijd Norbart Pessers no: ux:, en noord Jan Baptist van Bavel,
Doende in verpondingh ..2..12..8
Item, een parceel ackerland, groot drie loopensaten, ofte daar omtrent, gelegen als voor, ter plaatze voors., oost Wouter Mutsaars, west en noord Jan Baptist van Bavel, zuijd Wouter Mutsaars en de gezusters Clijssen,
Doende in verpondingh ..2..8..8
Item, een parceel turfveld, groot drie loopensaten, iofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatze genaamd de Oude Nieuwe Velden, oost ..., west Johannes Meelis, zuijd den sloot van d'Oude Nieuwe Velden, noord de heijde,
Item, een parceel heijbodem, groot twaelff loopensaten, ofte daar omtrent, gelegen als voor, ter plaatze genaamd Leepelaaren Sant, oost de weduwe Peter Peijnenborg, west en zuijd de heijde en noord Gerard Witlox,
Item, een parceel heijbodem, groot vier loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatze genaamd den Vosberg, oost ..., west Simon de Bont, zuijd en noord de heijde,
Item, de helft aan de zuijdenkant, van een parceel beemde, groot zeeve en drie vierde loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatze genaamd de Vier Buunders, aldaar oost ..., west ..., zuid ... en noord ...,
Doende in verpondingh 0..15..8
Item de helft aan den westenkant, van een parceel bosch, groot in't geheel vijff loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatze het Craijven, aldaar rondsom in de gemeene heijde,
En laastelijk, een parceel heijbodem, groot vier a vijff loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen onder Loon op Zant, ter plaatze genaamd de Loonse Plakken, aldaar oost Jan Drabben, west de kinderen Christiaan Momboirs, zuijd ... en noord de gemeene heijde,
En zal den condivident van dit lot in vergelijk van caveling, moeten uitkeeren aan den verkrijger van het laaste loth, de somme van vier hondert en tien gulden eens,

Overmits dewelke zoo is Norbart Pessers, als in huwelijk hebbende Cornelia Coolen, bij blinde lotinge ten deele bevallen, en zal dienvolgens voor zijne portie hebben, behouden en in wettigen eigendom erffelijk blijven possideren,
Eerstelijk, een huijs en hoff, groot vier en dertig roeden, ofte daar omtrent, gestaan en geleegen alhier te Tilborg, aande Stockhasselt, aldaar oost de gezusters Clijssen, west de straat, zuijd Laurens Henssen en noord Dionisius Coolen,
Doende in verpondingh ..1..11..8
Item, een parceel ackerland, groot zeeve loopensaten, ofte daar omtrent, genaamd den Kruijsacker, geleegen als voor, aan de Stokhasselt, oost Cornelis Cornelisse, west Cornelis Coolen, zuijd Jan Baptist van Riel, en noord den zelven,
Met het recht van weegen over het land van Cornelis Cornelisse,
Doende in verpondingh ..15..12..8
Item, een parceel ackerland, groot twee loopensaten, ofte daar omtrent, genaamd het Bogtje, geleegen als voor, ter plaatze de Hasselt, aldaar oost Jan Baptist Vermeer, west Jan Baptist van Riel, zuijd Jan de Cocq, en noord den gemeenen heijwegt,
Doende in verpondingh ..1..12..8
Item, een parceel ackerland, groot zes loopensaten, ofte daar omtrent, gelegen als voor, ter plaatze de Stokhasselt, oost Gerard Witlox, west de straat, zuijd Jan Baptist van Riel, en noord ...,
Belast met eene stuijver twee penningen St. Steeven chijns jaarlijx, in drie texten aan Mr. D:J: van Hogendorp,
Doende in verpondingh ..4..16..0
Item, een parceel turfveld, groot drie en een halff loopensaten, ofte daar omtrent, gelegen als voor, ter plaatze aldaar genaamd Jacobs Hoek oost Theodorus Smarius, west Rumoldus Leijten, zuijd de Landscheiding en noort de Leij,
Item, de helft aan den westenkant, van een parceel mastbosch, groot vijff a zes loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatze Riddershoff, oost een wegt, west de straat, zuijd Gijsbert Jansen en noord Wouter Verhoeven,
En zal den condivident van dit lot in vergelijk van caveling, moeten uitkeeren aan den verkrijger van het laaste loth, de somme van een hondert gulden eens,

Overmits dewelke, zoo is Martinus Cooijen, als in huwelijk hebbende Maria Coolen, bij blinde lotinge ten deele bevallen, en zal dienvolgens voor zijne portie hebben, behouden en in wettigen eigendom erffelijk blijven possideren,
Eerstelijk, een huijs, schop en hoff, groot een loopensaat, ofte daar omtrent, gestaan en geleegen alhier te Tilborg, aan de Stokhasselt, oost de straat, west den condivident van dit loth, zuijd Laurens van Dijk, en noord Adriaan Janssen,
Doende in verpondingh ..5..16..8
Item, een parceel zoo ackerland als weide, groot tien loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatze voors., oost Cornelis Coolen, west de weduwe Johannes Swagemakers, zuijd Cornelis Cornelisse en noord den H: Geest Armen alhier,
Doende in verpondingh ..8..0..8
Item, een parceel ackerland, groot een en drievierde loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatze voors., aldaar oost de weduwe Corn: Criellaars, west Gerardus Witlox, zuijd Jan Batist van Riel en noord de weduwe Johannes Swagemakers,
Doende in verpondingh ..1..8..0
Item, een parceel ackerland, groot een en een vierde loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatze voors., aldaar langst den Postelstraatzepad, oost de straat, west de weduwe Johannes Swagemakers, zuijd voorn: pad, en noord ...,
Doende in verpondingh ..1..0..0
Item, een parceel weide, groot twee loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatze voors., aldaar in de Cromstraat, oost de weduwe Peter Maas, west de weduwe Johannes Swagemakers, zuijd Adriaan Clijsen en noord Ignatius Hoevenaars,
Doende in verpondingh ..1..12..0
Item, een parceel turfveld, groot zeeve loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatze aldaar genaamd den Dalem, oost de Leij, west de Landscheijding, zuijd Cornelis Priems en noord ... van Spaandoncq,
Laastelijk, een parceel schaarbosch, groot drie loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen onder Enschot, ter plaatze genaamd Riddershoff, oost de kinderen van Johannes Heere, west de scheiding tussen Tilborg en Enschot, zuijd en noord Wouter Verhoeve,
En zal den condivident van dit lot in vergelijk van caveling, moeten uitkeeren aan Cornelis Colen verkrijger van het laatste loth, de somme van een hondert gulden, eens,

Overmits dewelke, zoo is Cornelis Cornelisse, als in huwelijk hebbende Anna Maria Coolen, bij blinde lotinge ten deele bevallen, en zal dienvolgens voor zijne portie hebben, behouden en in wettigen eigendom erffelijk blijven possideren,
Eerstelijk, een huijs, schop en hoff, gestaan en geleegen alhier te Tilborg, ter plaetze de Stokhasselt, oost de straat, west en zuijd den condivident van dit loth, en noord Laurens van Dijk,
Doende in de verponding ..1..0..0
Item, een parceel aangelag, groot elf en een halff loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatze voors., oost de straat, west Norbart Pessers no: ux:, zuijd Jan Baptist Jansen, en noord Martinus Cooijen no: uxoris,
Belast met een gereduceerden rogpagt van zes gulden jaarlijx, aan 't Roomsch Weeshuijs in den Bosch,
Doende in de verponding ..9..5..6
Een parceel turfveld, groot vier loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatze genaamd de Oude Nieuwevelden aldaar oost de weduwe Jacob van Groenendael, west Christiaan Vermeer, zuid den oude Nieuwe Veldsloot, en noord de heijde,
Item, een parceel turfveld, groot een loopensaat, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatze genaamd de Hondjes, oost Wouter Backers, west Jan Vromans, zuid ..., en noord de Landscheiding,
Item, de helft aan den noordenkant, in een parceel beemde, groot zeeve en drie vierde loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatze genaamd de Vier Buunders, oost ..., noord de Leij, west een dijkje en zuijd ...,
Doende in verpondingh ..0..15..8
En laastelijk, de helft aan den oostenkant, in een parceel bosch, groot vijff loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatze het Craijven, aldaar rondsom in de gemeene heijde,
Belast in 't geheel met twee stuijvers agt penningen gebuurchijns jaarlijx, aan regenten alhier,
En zal de condivident van dit loth in vergelijk van caveling, moeten uitkeeren aan Cornelis Colen verkrijger van het laatste loth, de somme van twee hondert guldens,

Overmits dewelke zoo is Dionisius Coolen en Cornelis Jan Coolen, in qualiteit als voogden en administrateurs over de perzoon en goederen van den toezigt behoevende Cornelis Francis Coolen, en dus ten behoeve van den zelven, bij blinde lootinge ten deele bevallen, en zal dien volgens voor zijne portie hebben, behouden en in wettigen eigendom erffelijk blijven possideeren,
Eerstelijk, een half huijs, aan den noorden kant, met schop en erve, gestaan en geleegen alhier te Tilborg, ter plaatze de Stokhasselt aldaar oost Dionisius Coolen, west de straat, zuijd Dionisius Coolen en noord Jan Baptist van Bavel,
Doende in verpondingh ..0..10..00
Item, een parceeltje hofland, gehorende bij voors. halff huijs, groot vijftien roeden, ofte etc., gelegen als voor, ter plaatze voors:, oost Laurens van Dijk, west en noord Martinus Coijen en zuid Cornelis Cornelisse,
Doende in verponding ..0..5..0
Een huijs en hoff, groot veertig roeden, ofte daar omtrent, gestaan en geleegen als voor, ter plaatze het Craijven, aldaar oost den condivident van dit loth, west de gemeene straat, zuijd Jan Baptist van Riel, en noord Godefridus Vermeer,
Doende in verpondingh ..1..14..8
Item, een parceel ackerland, groot vijff loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen alhier te Tilborg, ter plaatze de Hasselt aldaar oost Cornelis Coolen, west Godefridus Vermeer, zuid Jan Baptist van Riel, en noord Adriaan Voskens,
Doende in verpondingh ..4..0..0
Item, een parceel ackerland, groot vijff loopensaten, ofte daar omtrent, gelegen als voor, ter plaatze als voors., aldaar oost en west Norbart Pessers no: ux:, zuijd Jan Baptist van Riel, en noord Adriaan Voskens,
Doende in verpondingh ..4..0..0
De twee laast voors. parceelen, met het recht van weegen, over de erve van Martinus Cooijen, Cornelis Cornelisse en Norbart Pessers no: ux:, hier voor aan hun ten deel bevallen, en zulx alleen geduurende het leeven van voorn: Cornelis Francis Coolen en langer niet,
Item, een parceel ackerland, groot vier loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaats de Cromstraat, aldaar oost Jan van Riel, west de straat, zuijd Peter van de Loo, en noordt Adriaan Clijsen,
Doende in verpondingh ..3..4..0
Item, de helft, aan den oostenkant van een parceel mastbosch, groot vijff a zes loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatze Ridderhoff, aldaar oost een wegt, west de straat, zuijd Gijsbert Janssens, en noord Wouter Verhoeven,
En zal den verkrijger van dit lot, in vergelijk van caveling, trekken en genieten, te weeten, van Dionisius Coolen, condivident van het voors. eerste loth de somme van vier hondert en tien guldens, van Norbart Pessers no: ux:, condivident van het tweede lot eene somme van een hondert guldens, van Martinus Coijen no: ux: verkrijger van het derde loth, mede hondert gulden, en van den condivident van het vierde lot, Cornelis Cornelisse no: ux:, de somme van twee hondert en negentigh guldens, dus van hun vieren te zaamen eene somme van negenhondert guldens, eens,

Blijvende ... van hun condividenten gemeen en onbedeeld, de onderhansche obligatie groot in capitaal zestien hondert gulden, ten behoeve van Arnoldus Mutsaars, en ten lasten voorn. Francis Cornelis Coolen,
Item, eene scheepene gelofte, groot in capitaal agt hondert guldens, ten behoeve van Jan Franke Verduijn, en een onderhandse obligatie, groot in capitaal zes hondert guldens, ten behoeve van de kinderen Laurens Janssens, alle ten laste als voor,

Voorts is tusschen parthijen condividenten wel expresselijk geconditioneert en ondersprooken, dat een ider van hun zijn aanbedeelde zal aanvaarde van stonden aan, met de lasten, pagten en chijnsen van den jaare 1800 en een,
En wijders dat ider op zijn aangekaveld deel en loth, zal moeten gedoogen en onderhouden, alle weegen, steegen, etc., ende hebben etc. gelovende etc., en allen verhoolen commer etc., pro ut in forma,
Aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc., die etc.,
Actum den vijffden meij 1800 twee.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832