Menu

Documenten

Document R-1803-14-461-112

Compareerde voor etc., Cornelis Antonij van Pelt, weduwenaar van wijlen Ida Leijten, wonende alhier, denwelke verclaarde op de bundigste forma regtens te desisteeren van zodanige togt of regt van togt, als hem is competeerende, op een huijs, hoff en een parceeltje land agter den hoff, aan elkanderen gelegen alhier te Tilborg, ter plaatse het Craijven, groot te zamen drie en een halff loopensaat, ofte daar omtrent, belendende oost Norbart Pijnenborg, west de weduwe Jacobus van Groenendaal, zuijd de straat, en noord den H: Geest Armen alhier;
Item, op een parceel weide, groot drie loopensaat, ofte etc., gelegen als voor, ter plaatze de Stokhasselt, oost de kinderen Christiaan Momboirs, west de kinderen Cornelis van Pelt, zuijd de straat, en noord Norbart Vermeer;
alle los en vrij, uitgenomen weegen, steegen etc., en zulx ten behoeve van zijne twee meerderjarige kinderen; zonder aan voors. goederen eenig het aller minste regt van togt te reserveeren, als daar van op de beste forme regtens renuntieerende bij deeze;
Gelovende hij comparant deze cessie en afstand van togt altijd te zullen houden en doen houden, voor goed, vast, bondig en van waarden, onder verband als na regten.
Aldus gedaan ende gepasseert, voor en ten overstaan van etc. die etc., heden in Tilborgh den dertienden junij 1800 drie.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832