Menu

Documenten

Document R-1803-14-461-152r

Compareerde voor etc. de heer Jan Jan Coolen wonende alhier, dewelke verklaarde bij erfmangeling wettelijk en erffelijk op te dragen en over te geven aan Govert de Bakker een parceel akkerland groot vier en een half lopensen of etc. gelegen onder Tilborg ter plaatse de Stokhasselt aldaar oost Jan Baptist van Bavel zuijd Nicolaas Coolen, west de kinderen van Jan Clijsen en noord de weduwe Peter Hensen.
Doende in de verponding f 2..9..4.
En compareerde ten deze den gemelde Govert de Bakker, dewelke verklaarde daartegens wettelijk en erffelijk bij erfmangeling op te dragen en over te geeven aan voorn: heer Jan Jan Coolen een parceel weide gelegen alhier te Tilborg ter plaatse de Kleine Hasselt, groot drie lopensen of etc. aldaar oost den getransporteerde in deze, zuijd Dionisius van Tulder, west Jan Jan Coolen voorn: noord de straat.
Doende in de verponding f 1..11.
Beide voords los en vrij uitgenomen wegen stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma
En zijn de voors: twee parceelen van erfgoederen bij ons president loco officier schepenen en secretaris van Tilborg en Goirle tot vinding van den veertigste penning te zaamen getauxeerd op de somme van vijff honderd gulden en verklaaren wij president loco officier, schepenen en secretaris van Tilborg en Goirle, op den eed in het aanvangen van onze respective bedieningen gedaan, deze tauxatie ter goeder trouw en na onze beste kennis en wetenschap gedaan te hebben, en speciaal dat wij in het doen denzelve stiptelijk hebben agtervolgd, het vijfde articul der ordonn: op het middel van den 40e penning den 24 xber 1695 geemaneerd.
Aldus gedaan, en gepasseerd binnen Tilborg voor en ten overstaan etc. die etc. heden den zeventienden december 1800 drie.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832