Menu

Documenten

Document R-1803-14-493-193r

Gecompareerden voor etc. Leonardus van Tulder wonende te Helvoirt ter eenre Fortunatus van Tulder pastor en wonende te Hulsel met Micatrina van Tulder wonende tans te Moergestel ter andere zijde te kennen gevende, dat alle zodanige goederen als den eerstgemelden comparants vader wijlen Dionisius van Tulder zijn aangekomen van zijne ouders bij deeling voor schepenen alhier den 23 sept: 1775, volgens die deeling zijn belast met en speciaal verbonden, voor een derde in een capitaal van vier duijzend gulden, aan den tweeden genoemden comparant Fortunatus van Tulder a drie percent ten intrest zoolange het capitaal zal zijn afgelost: - dat den gemelde Dionisius van Tulder bij zijn testament gepasseerd voor schepenen van Hulsel den 27 meij 1797 heeft gelegateerd aan zijne dogter de tweede genoemde comparante ter andere zijde sjaarlijks haar leven lang de somme van twintig gulden, door den comparant ter eenre of zijn regt verkrijgende uit te keeren, en ingeval zij tweede genoemde comparante ter andere zijde onverhoopt uit het klooster te Aggel mogt komen weg te geraaken haar leven lang de togt of vrugtgebruik van de helft van alle zijne onroerende goederen welke daarvoor speciaal verbonden moesten blijven: - dat dus de goederen van den comparant ter eenre als erfgenaam van zijn vader gemelden Dionisius tweeledig verbonden en belast zijn tot zijn aanmerkelijke inconvenientie, om het welk te voorkomen zoo verklaaren de comparanten ter eenre en andere zijde deswegens in der minne te zijn geconvenieerd en overeen gekomen, in dezen voegen dat den voorn: Fortunatus van Tulder den gemelden intrest van een derde van voors: capitaal van f 4000-..-.. tot veertig guldens zal genieten jaarlijks en nu eerstmaal op den laatsten december 1803 en zoo voords tot de volle voldoening en aflossing vant capitaal toe: - mitsgaders de tweede comparante ter andere zijde Micatrina van Tulder in voldoening der togt of vrugtgebruik van de helft der nagelatene onroerende goederen van Dionisius van Tulder jaarlijks vier mudden rogge eerstmaal de oogst 1800 vier, tot zoo lange zij zig ... in een of ander klooster zal hebben geengageerd, beide uit het jaarlijks provenue der stede bestaande in huisinge, stal, schuur, schop en hoff met aangehorende teul en weilanden groot omtrent vijff en twintig lopensen gestaan en gelegen alhier aan de Hasselt zoo als dezelve tans in huur en gebruijk is bij Norbart Peijnenborg, welke goederen uit aanmerking dezelve daar voor alleen ... zijn zoo voor het voors. capitaal als de gemelde jaarlijksche uitkeringen speciaal verbonden en geaffecteerd blijven. - authoriseerende den comparant ter eenre, de comparanten ter andere zijde respective, om desnoods ieder het zijne jaarlijks van den actuelen huurder en gebruijker der voors. steede of van dien genen welke dezelve int vervolg huur en gebruijk mogt bekomen op te eischen en intevorderen hetgeen hij comparant ter eenre aan neemt en belooft, den huurder aan zijne huurpenningen en koornpagt te zullen laaten korten en voor goede betaling valideren.
Waar en tegen de comparanten ter andere zijde verklaarden, te renuncieren en afstand te doen ten behoeve van den comparant ter eenre, van alzodanige regt of actie als aan hun respective uit kragte van gemelde deeling en testament op de overige en andere vaste goederen nagelaten bij Dionisius van Tulder voorn: zoude mogen competeeren, en van het verband daarop hebbende te ontslaan.
Met welk voors: gecontracteerde parthijen verklaarden volkomen genoegen te neemen, verbindende tot nakominge van al het geen voors. staat hunne repective persoonen, en goederen present en toekomende, stellende de zelve ten bedwange en subjectie als na regten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tilborg voor en ten overstaan van etc. die etc.. Heden den vier en twintigsten september 1800 en drie.
Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832