Menu

Documenten

Document R-1804-14-462-29

Compareerde voor etc. Anna de Rooij weduwe en boedelhouster van wijlen Francis Reijnen wonende alhier, dewelke verklaarde op de bundigste forma rechtens te desisteren van zodanige togt op recht van togt als haar is competerende op een parceel akkerland, groot twee lopense ofte etc gelegen alhier onder Tilborg aan de Hasseld ter plaatse genaamd de Korte straat, aldaar oost de waterlaat, zuijd Jan Vromans, west de comparante en noord Antonij Moonen, en zulks ten behoeve van haare dogter Pitronella Francis Reijnen, zonder op voors. parceel eenig het minste regt van togt te behouden of reserveren.
Belovende zij comparante dese afstand van togt altijd te zullen houden en doen houden, voor goed vast, stedig en van waarden onder verband als na rechten,
Aldus gedaan en gepasseerd voor en ten overstaan van etc. die etc.. Heden in Tilborg den achttienden augustus 1800 vier.

Compareerde voor etc. Antonij Moonen wonende alhier, dewelke verklaarde bij erffmangeling wettelijk en erffelijk op te dragen en over te geven aan Pitronella Francis Reijnen mede wonende alhier een huijs en hoff groot een lopense ofte etc. staande en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse genaamd de Hoeven, aldaar oost de straat, zuijd G.J. Bles, west en noord de weduwe Francis Reijnen.
Doende inde verponding f 1..10..2
En compareerde ten deze mede de gemelde Pitronella Reijnen cum tutore, dewelke verklaarden daartegens wettelijk en erffelijk bij erffmangeling op te dragen en over te geven aan voorn. Antonij Moonen, een parceel akkerland, groot twee lopensen ofte etc., gelegen alhier onder Tilborg aan de Hasseld, ter plaatse genaamd de Korte straat, aldaar oost de waterlaat, zuijd Jan Vromans, west de wed. Francis Reijnen en noord de verkrijger in deze,
Doende in de verponding f 1..3..4.
Voords beiden los en vrij, uitgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., en allen verholen commer etc., pro ut in forma,
En zijn de voors. twee parceelen erfgoederen bij ons schout civiel schepenen en secretaris van Tilborg en Goirle tot vinding van den veertigsten penning te zamen getauxeerd op eene somme van twee hondert vijff en negentig guldens, en verklaaren wij schout civiel schepenen en secrataris van Tilborg en Goirle op den eed in het aanvangen van onze respective bedieningen gedaan, deze tauxatie te goeder trouw en na onze beste kennis en wetenschap gedaan te hebben, en speciaal dat wij in het doen deszelve stiptelijk hebben agtervolgd, het 5de articul der ordonnantie op het middel van den 40e penning den 24 ... 1695 geemaneerd.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tilborg, voor en ten overstaan van etc. die etc., heden den aagttienden augustus 1800 vier.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832