Menu

Documenten

Document R-1805-14-494-24v

Kond en kennelijk zij eenen iegelijken, dat op heden voor Heeren schepenen van Tilborg en Goirle ondergenoemd zijn gekomen en gecompareerd, Huibert Jacobus van Groenendaal, Jan Baptist Huibert van Groenendaal, Johanna Maria Jacobus van Groenendaal, Jan Baptist Jan Brouwers als in huwelijk hebbende Maria Jacobus van Groenendaal, Johannes Adriaan Smulders als man en momboir van zijn huisvrouw Elizabeth van Groenendaal, mitsgaders nog den voorn. Huijbert Jacobus van Groenendaal en Jan Baptist Jan Brouwers in qualiteit als curator over den persoon en goederen van den innocenten Nicolaas Jacobus van Groenendaal, alle wonende alhier, dewelke te zaamen hebben gedaan en gemaakt de navolgende erfscheijding en deeling der goederen, gekomen van Jacobus van Groenendaal en Cornelia Jan Vermeer, hunne ouders en vrouwe ouders respective,

Overmits de welke zoo is Huibert Jacobus van Groenendaal, bij blinde lotinge tendeel bevallen, en zal mitsdien voor zijne portie hebben behouden en erflijk blijven possideren,
Eerstelijk een parceel akkerland, groot zes L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg aande Hasselt ter plaatse genaamd de Langstraat, aldaar oost Johanna Maria Maas, west en noord Peter Horvoirs en zuid de straat,
Doende in de verponding f 3.8.0.
Item een parceel akkerland, groot een en drie vierde lopensen of etc. gelegen als voor ter plaatse voors. aldaar oost Augustinus van Helvoirt, zuid Johanna Maria Maas, west Francis Reijnen en noord de wed. Nicolaas Vermeer,
Doende in de verponding f 1.2.12.
Item een parceel weide groot twee en een halff lopensen of etc. genaamdt de Bogt, gelegen als voor ter plaatse voors. aldaar oost Theodorus Smarius, zuid den Kerkpad, west Laurens Janssen en noord Adriaan van Berkel,
Doende in de verponding f 1.8.
Item een parceel weide groot, een en een vierde lopensen ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg als voor aande Hasselt, aldaar oost Hendrik Leonard van Tulder, west en noord Gerard Cooijen en Willem Jacobs en zuid de waterlaat.
Doende in de verponding f 1.3.
Laatstelijk de helft gemeen en onbedeeld in een parceel heiveld, gelegen alhier onder Tilborg in de Oude Nieuwe Velden groot omtrent agt lopensen aldaar oost Johanna Maria Maas, west Cornelis Cornelissen, zuid de Langendijk, en noord de kinderen Nobart Coolen.

Overmits de welke zoo is Huijbert Jacobus van Groenendaal en Jan Baptist Jan Brouwers in qualiteit als curator over den persoon en goederen van Nicolaas Jacobus van Groenendaal, en alzoo ten behoeve van den zelve, bij blinde lotinge ten deel bevallen, en zullen mitsdien voor hunne portie hebben behouden en erflijk blijven possideren,
Eerstelijk een huis, schop en hof met aangelegen erven, groot zeven lopensen, of daar omtrent, staande en gelegen alhier onder Tilborg, aande Hoeven genaamd, den Herstal, aldaar oost den Heer van Hogendorp, west de straat, zuid Peter van Laarhoven en Jan Hendrik van Iersel, en noord Hendrik Leijten en de weduwe Nicolaas Jan Vermeer. Doende in de verponding f 5.2.6.
En zij geweeten dat onder gemelde eene is begrepen, een parceel groot een en drie quart lopense, voormaals leen en leenroerig aanden Heer van Tilborg.
Item een parceel akkerland groot een lopense of etc. gelegen alhier onder Tilborg aan de Vlasstraat, aldaar oost Gijsbert Haans, west Norbart den ouden, zuid de Vlasstraat en noord ...
Zullende den verkrijger van dit lot in vergelijk van kaveling, moeten uitkeren aan den verkrijger van het vierde loth een somme vam een honderd vijfftig guldens.

Overmits de welke zoo is Johanna Maria van Groenendaal, bij blinde lotinge tendeel bevallen, en zal mitsdien voor haare portie, in wettigen eigendom hebben behouden en erflijk blijven possideren,
Een huis hof en erve groot twintig roeden ofte etc. met de helft in het gebruik en onderhoud van de put, staande op de erve van Jan B van Groenendaal staande en gelegen alhier onder Tilborg aan de Hasselt, belendende, aldaar oost Jan Baptist van Groenendaal, west de kinderen Norbart Coolen en noort de straat.
Doende in de verponding f 0.17.8.
Item een parceel akkerland, groot een en een vierde lopense of etc. gelegen alhier onder Tilborg aande Hasselt, aldaar oost Francis de Haas, west de kinderen Hendrik de Jong, zuid Hendrik Leonard van Tulder, en noord Adriaan van Iersel.
Doende in de verponding f 1.2.
Item een parceel akkerland groot een en een halff lopensen ofte etc.gelegen alhier onder Tilborg, ter plaetse de Hoeven, aldaar oost Jan Vromans, west den Heiligen Geest Armen, zuid de weduwe Jacobus van Dorenmaal, en noord Adriaan Verbunt.
Doende in de verponding f 1.4.
Item een parceel akkerland, groot een en een halff lopensen ofte etc. gelegen alhier te Tilborg onder de Hasselt aanden Groenenweg, aldaar oost den H. Geest Armen alhier, west den Groenenweg, zuid Martinus Cooijen, en noord Theodorus Smarius.
Doende in de verponding f 1.9.
Laatstelijk de helft gemeen en onbedeeld met het eerste lot in een parceel heiveld groot ontrent agt lopensen gelegen alhier onder Tilborg inde Oude Nieuwe Velden, aldaar oost Johanna Maria Maas, west Cornelis Cornelissen, zuid de Langendijk, en noord de kinderen Norbart Pessers.

Overmits dewelke zoo is Johannes Adriaan Smulders, als man en momboir van zijne huisvrouw Maria Elizabeth van Groenendaal bij blinde lotinge ten deel bevallen en zal mitsdien voor zijne portie, hebben behouden en in wettigen eigendom erflijk blijven possideren, eerstelijk een parceel akkerland, groot twee en een halff lopensen ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg, aande Hasselt, aldaar oost de straat, zuid Hendrik van Tulder, west een mistweg en noord de weduwe Norbart van Amelsvoort.
Doende in de verponding f 2.2.
Item een parceel akkerland groot een en drie vierde lopensen ofte etc. genaamd den Bokhamer, gelegen onder Tilborg in de Hoeven, aldaar oost en west Hendrik van Tulder, zuid de erve van den voormaligen Heer alhier, en noord een mistweg.
Dan zij met opzigt tot dit parceel geweten dat het zelve voormaals was leen en leenroerig aanden Heer van Tilborg.
Item een parceel uitgesteken putten groot drie lopensen ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg, inde Jacobshoek aldaar oost Rumoldus Leijten, zuid de Landscheijding, west Augustinus Mommers en noord den Langendijk.
Doende in de verponding f 0.8.
Item een parceel heibodem groot omtrent drie lopensen gelegen alhier onder Tilborg aande Maasdijksche Brug, aldaar oost Christiaan Vermeer, zuid Hendrik Leijten, west de leij en noord Laurens van Beurden.
Laatstelijk een parceel heiveld, groot zes lopensen ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse genaamd Vosberg, aldaar oost Jan Baptist de Greeff, zuid de gemeente, west Dionisius Coolen en noord de gemeente.
En zal den verkrijger van dit lot, in vergelijk van caveling trekken en genieten vanden verkrijger van het tweede lot eene somme van een honderd vijfftig gulden.

Overmits dewelke, zoo is Jan Baptist Huibert van Groenendaal, bij blinde lotinge ten deel bevallen, en zal mitsdien voor zijne portie in wettigen eigendom hebben behouden en erflijk blijven possideren, eerstelijk een huis, schop, schuur en hof, groot een lopensen of te etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg onder de Hasselt, aldaar oost Jan Coolen, west Maria van Groenendaal, zuid Hendrik vande Vloet en noord de straat.
Doende in de verponding f 1.3.6.
Item een parceel akkerland, groot twee lopensen ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg aande Hasselt, aldaar oost de straat, zuid en noord Joseph Nouwens en west een mist of akkerweg.
Doende in de verponding f 1.16.
Item de helft gemeen en onbedeeld met het zesde lot, in een parceel uitgesteken putten groot zes lopensen of etc. gelegen onder Tilborg aanden Ouden Draaijboom, aldaar oost de Leij, zuid Peter Couwenberg, west ... en noord Hendrik van Pelt.
Doende in de verponding int geheel f 1.2. dus voor deze helft f 0.11.

Overmits dewelke, zoo is Jan Baptist Jan Brouwers als man en momboir van zijne huisvrouw Maria Jacobus van Groenendaal bij blinde lotinge ten deel bevallen, en zal mitsdien voor zijne portie hebben behouden en in wettigen eigendom erflijk blijven posideren, eerstelijk een parceel akkerland groot drie lopensen of etc. gelegen alhier onder Tilborg aande Hasselt aldaar aan den Groenenweg, belend oost een mistweg, west Jan Vromans, zuid Laurens Jansen, en noord Martinus Cooijen.
Doende in de verponding f 2.3.6.
Item een parceel weide, groot twee lopensen of etc. gelegen onder Tilborg aande Hasselt, aldaar oost Adriaan van Hest, zuid en west Joseph Nouwens en noord Cornelis de Beer.
Doende in de verponding f 1.2.6.
Item een parceel akkerland, groot twee en een half lopensen, of etc. gelegen alhier onder Tilborg aan het Craijven, aldaar oost en zuid de weduwe Francis Reijnen, noord Hendrik van Pelt en west de straat.
Doende in de verponding f 2.5.
Item een parceel bosch groot drie quart lopensen of etc.gelegen alhier onder Tilborg op het Zant, aldaar oost en noord Jan Vromans, west een mistweg en zuid Jan Baptist van Roessel.
Item een parceel weide, groot een lopense of etc. gelegen alhier onder Tilborg aan de Hasselt, aldaar oost en noord Jan Baptist de Jong, zuid Jan Vromans en west Martinus Smulders.
Doende in de verponding f 0.16.0.
Laatstelijk de helft gemeen en onbedeeld met het 5e lot, in een parceel uitgesteken putten, groot zes lopensen of etc. gelegen alhier onder Tilborg aanden Ouden Draaijboom, aldaar oost de Leij, zuid Peter Couwenberg, west ... en noord Hendrik van Pelt.
Doende voort geheel in de verponding f 1.2. dus voor deze helft f 0.11.0.

Voorts is tusschen parteijen condividenten wel expresselijk geconditioneerd en ondersproken dat onder hun gemeen en onbedeeld zal blijven, een parceel akkerland groot vijff lopensen of etc. gelegen alhier onder Tilborg in de Scheijff, aldaar oost de weduwe Gerardus van de Pas, west Jacobus Hoeken, zuid een akker of mistweg, en noord de Heer van Hogendorp.
Doende in de verponding f 3.4.4.

en dat uit aanmerking van den ongelukkigen toestand van der condividente broeder en zwager respective, Nicolaas Jacobus van Groenendaal, als zijnde met krankzinnigheid bezogt, door den zelve revenuen, en inkomsten van het gezegde parceel zal genoten worden, gedurende zijn leven lang, denwelken het zelve wordt gesteld onder de administratie van de curators over denzelve.
En is verder geconditioneerd en bepaald dat een ieder zijn aanbedeelde zal aanvaarden van stonden aan, met de lasten over den jaare 1800 zes, en wijders dat ieder deel en lot zal moeten gedogen en onderhouden alle wegen stegen, schouw en waterlaten, en alle andere nabuurlijke regten het welk d'een of ander parceel van ouds zoude mogen subject wezen ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma.
Zijnde eindelijk door de condividenten nog geconditioneerd, bepaald en onderling beloofd, dat in geval bij gevolg van tijd, wegens de leengoederen in deze deeling vermeld, eenige schadevergoeding of ..., volgens de regeringsbestelling plaats moet hebben, zulks door de gezamenlijke condividenten zal worden gedragen en betaald, zodanig dat de verkrijgers dier gezegde leengoederen hiervoor gemeld, daarmede niet meerder dan de overige condividenten zullen zijn belast.
Aldus gedaan en gepasseerd voor en ten overstaan van etc., heden in Tilborg den een en twintigdten november 1800 vijff.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832