Menu

Documenten

Document R-1807-14-463-103

Compareerde voor etc. Adriaan Johannes de Beer, wonende alhier, dewelke vertoonde zijne klinkende en blinkende penningen dewelke hij verklaarde zijne eigene te zijn en heeft alzoo met het regt van naderschap genaderd gelost en gekweten zoo doet hij bij dezen zodanig parceel akkerland als weide mitsgaders een huis hof en erve vast aan den anderen, gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar oost de gemeene straat, zuid Peter Brabers, west Jan Baptist Brouwers en den H Geest Armen, en noord de wed. Johannes de Beer, los en vrij uitgenomen wegen stegen etc. als Peter Brabers op den 7den april 1807 voor schepenen alhier heeft getransporteerd aan Adriaan Hendrik van Hest, gelovende mitsdien al het geen te zullen volbrengen dat een naderman na rechten schuldig en gehouden is te doen en speciaal mede te zullen gestand doen zodanige huurcedulle als Peter Brabers met Godefridus Vermeer heeft aangegaan, volgens huurcontract gepasseerd voor den notaris J.A. van Meurs en getuigen alhier den 7 en april 1807 onder verband van zijn comparants persoon en goederen hebbende en verkrijgende zijnde de anticipatie verponding van voorn. goederen volgens geexhibeerde quitantie over 1806 voldaan, actum Tilborg den twintigsten april 1800 zeven.

Naderpenn: f 1250.-.-.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832