Menu

Documenten

Document R-1807-14-463-107v

Compareerde voor mij etc. Johanna Maria van de Put weduwe van wijlen Johannes Willem de Beer wonende alhier den welke verklaarde op de bundigste forma rechtens te desisteren van zodanige togt of regt van togt als haar is competerende op een huis en hoff gequoteerd L F no. 78 groot een lopensen of etc. staande en gelegen alhier onder Tilborg aande Hasselt aldaar oost de straat, zuid en west eigen erve en noord Adriaan van Hest,
Item op de helft in een huis en hoff groot twintig roeden of etc. gequoteerd L F no. 65, staande en gelegen alhier onder Tilborg aan de Hasselt, aldaar oost en noord eigen erve zuid de straat en noord Nicolaas de Kok, en zulks ten behoeve van haaren kinderen met naamen Wilhelmus de Beer, Adriaan de Beer, Johanna Maria de Beer en Nicolaas de Beer, zonder daar op enige togt of regt van togt te behouden of reserveren. Gelovende zij comparante deze afstand van togt altijd te zullen houden en doen houden, voor goed vast bondig en van waarden, onder verband als na regten.
Aldus gedaan en gepasseerd voor en ten overstaan van etc. die etc. heden in Tilborg den elfden meij 1800 zeven.

Wilhelmus de Beer, Adriaan de Beer, Nicolaas de Beer, en Johanna Maria de Beer alle wonende alhier cedunt aan Adriaan Hendrik van Hest mede alhier woonagtig een huis en hoff gequoteerd L F no. 78 groot een lopensen oft etc. staande en gelegen alhier onder Tilborg aan de Hasselt, aldaar oost de straat, zuid en west eigen erven en noord den getransporteerden in dezen.
Doende van ouds in de verponding in twee posten te zaamen f 1.13.4.
Voords los en vrij uitgenomen wegen stegen etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma zijnde de anticipatie der verponding over het jaar 1806 volgens op heden geexhibeerde quitantie voldaan.
Actum Tilborg den elfden meij 1800 zeven.

Kooppenn: f 300-.-. voldaan.

Compareerden voor etc. Wilhelmus de Beer, Adriaan de Beer, Nicolaas de Beer, en Johanna Maria de Beer kinderen van wijlen Johannes Willem de Beer alle wonende alhier, dewelke verklaarden bij erfmangeling wettelijk en erflijk op te dragen en over te geven aan Wilhelmus Willem de Beer mede alhier woonagtig de helft in een huis en hoff groot twintig roeden of etc. gequoteerd L F no. 65 staande en gelegen alhier onder Tilborg aan de Hasselt, aldaar oost en noord de transportanten, zuid de straat en noord Nicolaas de Kok, gevende van ouds geen verponding en zullen de voornoemde transportanten daar en boven noch aan gemelde Wilhelmus Willem de Beer uitkeren en betalen, eene somme van een honderd vijfftig gulden, volgens acoord deswegens aangegaan dewelke bij het passeren dezes zijn voldaan.
En compareerde ten deze mede voorn. Wilhelmus Willem de Beer, dewelke verklaarde daar tegens wettelijk en erffelijk bij erfmangeling op te dragen en over te geven aan Wilhelmus de Beer, Adriaan de Beer, Nicolaas de Beer en Johanna Maria de Beer een parceel akkerland groot drie en een halff lopensen of etc. gelegen alhier onder Tilborg aan de Hasselt, aldaar oost Martinus Kooijen, zuid de wed. Francis Rijnen, west Margo van Oolen en noord de straat.
Doende van ouds in de verponding f 2.17.4.
Voords beiden los en vrij uitgenomen wegen stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer pro ut in forma en zijn voors. goederen vermits geen vaste koopprijs is bedongen door schout civiel en schepenen van Tilborg en Goirle, volgens actes van tauxatien in dato tweeden meij 1807 tot vinding van het klein zegel te zaamen getauxeerd op eene somme van f 290-.-. en is volgens ten dezen geexhibeerde quitantie de anticipatie der verponding over 1806 voldaan vant laast gemelde parceel.
Aldus gedaan en gepasseerd voor en ten overstaan van etc. die etc. heden in Tilborg den elfden meij 1800 zeven.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832