Menu

Documenten

Document R-1807-14-463-94

Compareerde voor etc. Martinus Kooijen wonende alhier, denwelke verklaarde bij erfmangeling wettelijk en erflijk op te dragen en over te geven aan Cornelis Cleijberg wonende mede alhier, een huis schuur en schop groot vijff roeden of etc. gelegen alhier te Tilburg aan de Hasselt aldaar oost Francis de Haas, west en zuid de gemeene straat en noord de gemelde Martinus Kooijen. Doende van ouds in de verponding f 2.1.12 zullende voornoemde Martinus Kooijen daar en boven noch uitkeren en betalen aan Cornelis Kleijberg volgens accoord eene somme van een honderd guldens dewelke bij het passeren dezes zijn voldaan.
En compareerde ten deze mede voorn. Cornelis Cleijberg, dewelke verklaarde daar tegens wettelijk en erffelijk bij erfmangeling op te dragen en over te geven aan Martinus Kooijen een parceel akkerland groot vijff lopensen ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg aande Hasselt aldaar belend oost ..., west en zuid de weduwe Johannes Okkers en noord Johanna van Gestel.
Doende van ouds in de verponding f 4.2.
Voords beiden los en vrij uitgenomen wegen stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma.
En zijn de voors. goederen vermits geen vaste koopprijs is bedongen, door schout civiel en schepenen van Tilborg en Goirle volgens acte van tauxatien in dato heden, tot vinding van het klein zegel te zamen getauxeerd op een somme van vijf honderd guldens.
Aldus gedaan en gepasseerd voor en ten overstaan van etc. die etc. heden in Tilborg den elfden april 1800 zeven.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832