Menu

Documenten

Document R-1810-14-425-83

Adriaan, Peter, Johannes, Francis en Helena Maria Swagemakers, mitsgaders Dionisius Swagemakers Jr, te zaamen meerderjarige kinderen kinds kinde en erfgenamen van Johanna Maria van Oers weduwe van Dionisius Zwagemakers onlang alhier overleden wiens boedel en nalatenschap aande Belasting op het regt van successie niet was onderworpen en de toe eigening of verdeling daarvan toegestaan.
Volgens heden vertoond permissie billet van dato 10 meij 1810 getekend P.G. Molengraaff cedunt aan Christiaan Cornelis Mommers wonende alhier te Tilburg, een halff huis aan den westen kant, scheidende op de graat vande schoorsteen tusschen deze en de wederhelft ten oosten, bestaande in een keuken, kamer en klein kamertje, met schop en hof gequoteerd Litt F no. 515 staande en gelegen alhier onder Tilburg, ter plaatse de Hasselt inde Korte straat, belend zuid en west Anthonij Moonen, en noord de straat. Belast met ... duijten chijns sjaars, aanden Graav van Hogendorp alhier.
Doende van ouds in de verponding, en volgens den nieuwen aanslag f 1.16-
Voords, behalven dat door dit parceel de waterlaat voor de helft moet worden onderhouden, los en vrij, uitgenomen, wegen, stegen, etc. ende hebben etc. gelovende etc, en allen verholen commer etc, pro ut in forma, en is volgens op heden geexhibeerde quitantie de verponding over het jaar 1809 voldaan.
Ook is ten deze mede gecompareerd Antonij Moonen, dewelke verklaarde afstand te doen voor hem en zijn erve of regtverkrijgende, van zodanig regt van wegen als van hem over deze erve competeerde, en zulks ten gevolge vant geconveneer? de nopens een stukje erve van hem op heden getransporteerd om daar over voortaan te wegen in plaats van over de erve ten deze getransporteerd.
Gepasseerd voor en ten overstaan etc. die etc. heden in Tilburg den negenden julij 1800 en tien.

Kooppenn: f 300-.- voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832