Menu

Documenten

Memorie van successie M-1830-26-35

Memorie van aangifte der nalatenschap van wijlen Nicolaas de Kok overleden te Tilburg den 21 Januarij 1830.

De ondergetekenden,
1. Peter de Kok, wever te Tilburg,
2. Anna Maria de Kok, huisvrouw van Cornelis Peter de Groot fabrikant te Tilburg,
3. Cornelia de Kok, huisvrouw van Cornelis Jansen, wever mede te Tilburg woonachtig.
Kiezende voor de uitvoering dezes domicilie ten woonhuize van de eerst genoemden te Tilburg, wijk Hasselt nr. 535.
Verklaren.
Dat de nalatenschap van onzen vader Nicolaas de Kok, weduwnaar van Lucia van Loon, ab intestato overleden te Tilburg den eenentwintigsten Januarij 1830, en aldaar laatst gedomicilieert is geweest bij ons aangevers zijne eenige kinderen geerfd wordt.
Dat de vaste goederen tot deze nalatenschap behorende, en door hem nagelaten, bestaan in:
Een huis met hof no. 535 staande en gelegen te Tilburg aan de Hasselt groot omtrent zestien roeden vijfenvijftig ellen.
Een perceel akkerland gelegen te Tilburg, aan de Hasselt, groot omtrent achtendertig roeden en drie ellen.
Wijders verklaren aangevers, dat door dit overlijden geen fidei commies gedevolveerd nogh vruchtgebruik vervallen is.
Tilburg den 12 April 1830.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832