Menu

De Hasselt voor 1832

Overige documenten


Google Books is een apart project van Google om boeken waarop geen auteursrechten meer rusten op het internet beschikbaar te maken. Google is daarvoor een samenwerkingsverband aangegaan met o.a. diverse universiteitsbibliotheken. In het begin alleen met Amerikaans universiteiten. In mei 2007 is de Universiteit Gent toegetreden tot dit project, later ook de Nederlandse universiteitsbibliotheken, erfgoedinstellingen en de Koninklijke Bibliotheek. De boeken zijn gescand en op het internet gezet. Zo is er op het internet een digitale bibliotheek ontstaan van miljoenen boeken die op het internet doorgebladerd kunnen worden.
Oude boeken (van voor 1832) die specifiek over Tilburg gaan zijn er helaas niet veel. Van de boeken die ik heb daarover kunnen vinden heb ik transcripties gemaakt, aangevuld met enkele transcripties over Brabant.
De eerste 11 zijn transcripties van plakkaten/boeken uitgevaardigd door de Staten van Brabant, o.a. een versie van "De Blijde Incomste" (tekst uit 1549, gedrukt in 1565).
Daarna volgen een aantal plakkaten met ordonanties over het heffen van belasting in Brabant en de Generaliteitslanden uitgevaardigd door de Staten Generael der Vereenighde Nederlandtsche Provincien. De Plakkaten uit 1716 gaan over de verpachting van het innen van belasting. Als er in plaatsen geen Belastingcollecteur was aangesteld werd het innen van de belasting verpacht. Via de Plakkaten op publikatieborden werd aan de bevolking kenbaar gemaakt wie de pachter was, hoe hoog de belasting was en wat de regels waren waaraan men zich diende te houden.
De laatste vijf transcripties gaan over Tilburg.
In de rechter kolom staat bij elke transcriptie een link naar het boek waarvan de transcriptie gemaakt is.


Transcripties


Jaar

Soort

Titel / Omschrijving

Bron

1549

Boek

Die Bliide Incomste (in Brabant)

Google Books.

1561

Plakkaat

Opt stuck vande Beden / in Brabant

Google Books.

1563

Plakkaat

Ghemaeckt op de Ledichgangers / Straetschenders / Kerckroovers Ende andere Delinquanten / inden Lande van Brabant

Google Books.

1566

Plakkaat

Om die Plunderinghe / Pillerije / Scheyndinghe ende bederffenisse vanden Kercken / Cloisters ende Godshuysen te verhoeden ende remedieren

Google Books.

1570

Boek

Costuijmen van Hilvarenbeeck, van Tilborch, Moergestel, ende Beerse

Google Books.

1576

Plakkaat

Gemaect tegen die Buytelanders ende Bastaerden, besittende eenige Officien in Brabant

Google Books.

1576

Plakkaat

Gemaect opt stuck vander Collectatie van eenen hondersten penninck vande roerende ende onroerende goeden

Google Books.

1583

Boek

Instructie opt heffen vanden Impost vande vier stuyvers op elcke ame Biers

Google Books.

1586

Plakkaat

Teghens die Vrijbuyters / Knevelaers / ende Straetschenders

Google Books.

1600

Boek

Instructie der welcker men tellen sal allen de heerden

Google Books.

1628

Plakkaat

Op het stuck van beleyden

Google Books.

1660

Boek

Reglement Op de Politiycque Reformatie in de Meyerye van 's Hertogenbosch, en andere Quartieren van gelijcke nature, onder de Generaliteyt gehoorende.

Google Books.

1663

Plakkaat

Ordonnantie, Volgens welcke alle Luyden ten platten Lande in Brabandt woonende / in plaetse vanden Impost van het Zout / hun sullen hebben te reguleren.

Google Books.

1716

Plakkaat

Verpachting van de Impost op Zeep van de twaelf stuivers

Google Books.

1716

Plakkaat

Verpachting van de Impost op Azyn

Google Books.

1716

Plakkaat

Verpachting van de Impost op de Consumptie van het Zout

Google Books.

1716

Plakkaat

Verpachting van de Impost op het Gemael

Google Books.

1716

Plakkaat

Verpachting van de Impost op Paerden

Google Books.

1716

Plakkaat

Verpachting van de Impost op Bestiael

Google Books.

1716

Plakkaat

Verpachting van de Impost op den ophef van den Impost op het Gemaal en van het Hoofdgeld

Google Books.

1716

Plakkaat

Verpachting van de Impost op de Consumptie van den Turf ende van de Koolen

Google Books.

1716

Plakkaat

Verpachting van de Impost op het Brandthout

Google Books.

1716

Plakkaat

Verpachting van de Impost op Brandewynen

Google Books.

1716

Plakkaat

Verpachting van de Impost op Binnen gebrouwen, Uytheemsche ende Scheeps Bieren

Google Books.

1716

Boek

Op het stuck van de Brouwerijen

Google Books.

1732

Boek

Reglement voor de Huishoudinge en Finantie van Tilburgh en Goirle

Google Books.

1740

Boek

Tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden (eerste 3 hoofdstukken).

Google Books.

1781

Plakkaat

Schut-Reglement voor de Heerlykheid Tilborg en Goirle

RAT Tilburg.

1788

Boek

Verdeeling, Splitsing en Bereening van de Tienden (in Tilburg)

Google Books.

1858

Catalogus

Openbare verkooping der Heerlijkheid Tilburg & Goirle

Google Books.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832