Menu

De Hasselt voor 1832

Openbare verkooping der Heerlijkheid Tilburg & Goirle


CATALOGUS
VAN DE
OPENBARE VERKOOPING
DER
HEERLIJKHEID
TILBURG EN GOIRLE
MET DE NAVOLGENDE DAARIN GELEGEN GOEDEREN EN
DAARTOE BEHOORENDE REGTEN

BENEVENS

EENIGE PERCEELEN
ONDER
GILZE RIJEN

Ter Drukkerij van
A. VAN DER VOORT EN ZONEN, TE TILBURG.

1858.


De Notaris J. A. DAAMEN te Tilburg,

Zal ten verzoeke van de Erven der Hooggeboren Vrouwe Douairiere
GRAVINNE VAN HOGENDORP VAN HOFWEGEN,

in het

OPENBAAR OPVEILEN EN VERKOOPEN

ONDER TILBURG.
Eerste Koop

De Heerlijkheid Tilburg en Goirle met het Adelijk hecht en sterk KASTEEL, gelegen onder de gemeente Tilburg, (in de nabijheid van den Straatweg van 's Bosch naar Breda).

Het KASTEEL bevat op de eerste verdieping eene ruime Vestibule, twee spacieuse Zalen en vier groote geplafonneerde en behangen Kamers; op de tweede verdieping mede vijf behangen en geplafonneerde groote Kamers en vier Kabinetjes, meest allen voorzien van Stookplaatsen, en op de derde verdieping eenige Dienstboden- en Provisiekamers met ruimen Zolder en Vliering daarboven; hebbende het gemelde Gebouw over deszelfs geheele grootte een verwulfde Benedenhuizinge, waarin ruime Kelders, Keukens- en andere Vertrekken met Wel- en Regenwater-pompen en verdere gemakken.

Buiten het voorschreven omgracht KASTEEL, is bij het binnenkomen der Poort, eene ruime, door hooge muren omgevene Bassecour, beplant met Wijngaard en andere exquise Fruitboomen, grenzende aan Koetshuis, Paarden-, en Koestallingen, Melkhuis en verdere Gebouwen.

Voorts Engelsche Kweek- en Moestuinen en Boomgaarden, voorzien van ruim 500 stuks goede Vruchtboomen; verder Tuinmanswoning, Waschhuis, Duiventoren en eene goed geordende Orangerie, en in natemelden Bosch een schoon gemetselde zeer doelmatig ingerigte IJskelder, onder eenen hoogen fraai beplanten Berg.

Behoorende tot dezen koop de Grond van het onmiddelijk daaraan grenzend groot Eiken- en Beuken Bosch met Vijver, mitsgaders de voor het KASTEEL liggende twee perceelen Weiland; zullende almede in dezen koop worden begrepen de Laan van af het KASTEEL tot aan den Straatweg met deszelfs extra zware Boomen en de Laan van af het KASTEEL tot aan de openbare Straat zuidwaarts van het KASTEEL, met het regt van weg over de erf van sectie H, No. 557, grenzende ten zuiden van laatstgenoemde laan, makende dit alles een geheel van 11 bunders 2 roeden 70 ellen, kad. bekend als H. no.
426 Opgaande Boomen 0 5 10
464 idem 0 12 50
561 Wandeldreef 4 83 30
562 Plaizierwater 0 37 60
563 Hof 1 35 20
564 Plaizierwater 0 20 50
565 Huis en Erf, (Kasteel) 0 8 60
566 Koetshuis, Stalling en Tuinhuis 0 62 50
567 Boomgaard 1 26 90
568 Opgaande Boomen 0 78 20
569 Wandeldreef 0 29 20
570 Weiland 0 62 30
574 Wandeldreef 0 41

Wijders behooren tot dezen Koop de Chijnsen onder Tilburg onder den naam van STEPHANES of STEVENSCHIJNS.

De Boomen op voorschrevene Goederen staande, worden grooten-deels gereserveerd, hoofdzakelijk die, staande in het Bosch achter het KASTEEL, om, nadat deze Koop zal zijn in veiling gebragt, afzonderlijk in 8 partijen te worden geveild, volgende onmiddelijk op den 20 Koop hierna omschreven; zullende, ingeval deze worden gekocht door anderen, dan de kooper van het KASTEEL c. a. aan hen een bekwame tijd worden gegund, voor het rooijen derzelve.

Deze eerste koop in gebruik en genot aan te vaarden bij de betaling der Kooppeningen, echter niet vroeger dan op den 2en Januarij 1859.

Tweede Koop.

Het JAGTREGT en de VISSCHERIJEN der HEERLIJKHEID Tilburg, ten noorden van den Straatweg van 's Hertogenbosch naar Breda, over eene uitgestrektheid van p. m. 5000 bunders.
Aan te vaarden in gebruik en genot bij de betaling der Kooppenningen, behoudens de daarop voor het loopende saisoen verleende permissien.

Derde Koop.

Eene BOUWMANS-WONING met SCHUUR en STAL, thans in huur bij L. van Beers C. S., met ERF, TUIN- en BOUWLAND, te zamen groot 2 bunders 49 roeden 90 ellen kadaster H. no.
557 Huis, Schuur en Erf 0 8 90
558 Huis 0 70
559 Hof 6 50
560 Bouwland 35 80
Aan te vaarden in gebruik en genot het Bouwland met de betaling der Kooppenningen, de Huizinge, eenig Groes of Weiland en den Hof met half April 1859, blijvende de Huurpenningen tot dat tijdstip, ten behoeve van de Verkoopers voorbebouden.

Vierde Koop.

Een uitmuntend goed perceel BOUWLAND, gelegen ten oosten van den 3 Koop, kadaster H. 571, groot 1 bunder 89 roeden 10 ellen.
Aan te vaarden in gebruik en genot met de betaling der Kooppenningen, behoudens 1 B. 30 R. ten zuiden, hetwelk door den Kooper van den 6e Koop in gebruik zal kunnen worden genomen tot oogst aan de stoppelen 1859.

Vijfde Koop.

Een perceel WEILAND, gelegen ten noorden van den Gelderschen Boomgaard naar de Hasselt, kadaster H. 425, groot 44 roeden 72 ellen.
Aan te vaarden in gebruik en genot met de betaling der Kooppenningen.
Dit perceel met 4 andere perceelen kad. bekend ten name van G. N. BROKKEN en H. N. BROKKEN, zijn belast te zamen met eene jaarlijksche rent of chijns van 3 mud 8 schepel 6 kop 8 maatjes rogge aan het algemeen Armbestuur te 's Bosch.

Zesde Koop

Eene kapitale BOUWHOEVE, genaamd Kasteelhoeve, bestaande uit ruime en hechte BOUWMANSWONING, STAL, SCHUUR, BAKHUIS, ERF en TUIN en uitmuntend BOUW- en WEILAND, te zamen groot 7 bunder 87 roeden 10 ellen, kadaster H, no.
572 Huis, Schuur en Erf 0 23 30
573 Bouwland 2 96 00 ged.
575 Bouwland 1 53 10 ged.
578 Hakhout, thans Bouwland 0 4.4 30
580 Weiland 0 18
581 idem 0 39
577 idem 1 30 20
576 idem 0 85
In gebruik aan te vaarden:
a. De Weilanden met 11 November (St. MARTEN) 1858, zullende hieronder niet worden verstaan 1e Weide of Klaverveld, thans bestaande in het perceel H. 573, benevens 2e ongeveer 33 roeden, thans Weiland, uit het perceel 576, welke slechts met de Bouwlanden onder letter C. vermeld, zullen kunnen worden aanvaard.
b. De Bouwmanswoning en verdere Gebouwen met den Hof, met half April 1859, en 1 b. 30 r. zoogen. ledig of onbezaaid land uit koop 4.
c. De Bouwlanden met oogst aan de Stoppelen van het jaar 1859, zijnde tot op die tijden in huur bij Michiel PIGMANS, reserverende zich de Verkoopers de Huur- en Pachtpenningen, welke den tegenwoordigen Huurder over dat tijdstip zal schuldig worden.
De Boomen op de perceelen Weiland 580 en 581 gereserveerd. De volgende Huis- of Bouwplaatsen langs den Straatweg van af de Veldhoven naar het Goirke, zoo als die zijn afgebakend, te weten:

Zevende Koop.

17 roeden 90 ellen, 1e Bouwplaats aan de zijde van de Veldhoven, zijnde het uiterst zuidoostelijk deel van het perceel Bouwland bij de Kasteelhoeve H. no. 573.
Aan te vaarden in gebruik en genot met de betaling der Kooppenningen.

Achtste Koop.

15 roeden 70 ellen 2e Bouwplaats, gedeelte van H. 573.
Aan te vaarden in gebruik en genot bij de betaling der Kooppenningen.

Negende Koop.

15 roeden 70 ellen 3e Bouwplaats, gedeelte van H. 573.
Aan te vaarden in gebruik en genot bij de betaliog der Kooppeppingen.

Tiende Koop

15 roeden 70 ellen 4e Bouwplaats, gedeelte van H. 573.
Aan te vaarden in gebruik en genot bij de betaling der Kooppenningen.

Elfde Koop.

15 roeden 70 ellen 5e Bouwplaats, gedeelte van H. 573.
Aan te vaarden in gebruik en genot bij de betaling der Kooppenningen.

Twaalfde Koop.

15 roeden 70 ellen 6e Bouwplaats, gedeelte van H. 573.
Aan te vaarden in gebruik en genot bij de betaling der Kooppenningen,

Dertiende Koop.

16 roeden 10 ellen 7e Bouwplaats, gedeelte van H. 573.
Aan te vaarden in gebruik en genot bij de betaling der Kooppenningen.

Veertiende Koop.

16 roeden 50 ellen 8e Bouwplaats, gedeelte van H. 573.
Aan te vaarden in gebruik en genot bij de betaling der Kooppenpingen.

Vijftiende Koop.

17 roeden 9e Bouwplaats, gedeelte van H. 573.
Aan te vaarden in gebruik en genot met oogst aan de stoppelen 1859.

Zestiende Koop.

13 roeden 80 ellen 10e Bouwplaats, spie ten zuiden tegen de Laan van het Kasteel, gedeelte van H. 573.
Aan te vaarden in gebruik en genot met oogst aan de stoppelen 1859.

Zeventiende Koop.

25 roeden 10 ellen 11e Bouwplaats, spie ten noorden van voorschreven Laan, gedeelte van H. 575.
Aan le vaarden in gebruik en genot met oogst aan de stoppelen 1859.

Achttiende Koop.

21 roeden 20 ellen 12e Bouwplaats, gedeelte van H. 575.
Aan te vaarden in gebruik en gepot met oogst aan de stoppelen 1859.

Negentiende Koop.

22 roeden 13e Bouwplaals, gedeelte van H. 575.
Aan te vaarden in gebruik en genot met oogst aan de stoppelen 1859.

Twintigste Koop.

22 roeden 80 ellen 14e Bouwplaats, gedeelte van H. 575.
Aan te vaarden in gebruik en genot met oogst aan de stoppelen 1859.
De Koopen 7 tot en met 20 komen ook in MASSA; zullende daarna 1 tot en met 20, allen, in sectie H, een geheel uitmakende, mede in MASSA worden aangeboden.Omschrijving, aanduiding en indeeling van de van de BOOMEN

Staande in het Kasteelsbosch, omschreven in den eersten koop en hierna verdeeld in 5 BLOKKEN, welke Boomen ongeveer 100 jaren oud, door regtstammige Lengte en Zwaarte uitnemend zijn geschikt voor Molenassen, Bergroeden en meerdere werken van dien aard.

1e BLOK.

Bestaande uit 62 BOOMEN, strekkende van af den Gelderschen Boomgaard, gedeeltelijk ten oosten en ook noordwestwaarts van den Vijver tot de tweede laan of dreef in het Boombosch ingesloten, en verder van af dien Vijver in regte linie noordwaarts, zoo als die Boomen binnen den voorschreven kring staande, door eene streep witte verw zijn aangeduid en bevattende de volgende soorten als: 34 Beuken, 3 Amerikaansche Eiken, 1 gewonen Eik, 1 Canada, 3 Iepen, 3 Wijnmoes, 5 Populieren, 1 Berk, 6 Acasia's en 5 Lindenboomen.

2e BLOK.

Bevaltende 69 BOOMEN, strekkende van af gezegde tweede laan of dreef in den 1. Blok omschreven, tot aan en op het midden van den zoogenaamden IJsberg, en gelegen noordoostwaarts van den Berg, zoo als dat getal Boomen binnen voorschreven kring door twee strepen witte verw is geteekend, en zulks de volgende soorten, te weten: 54 Beuken, 3 Iepen, 6 Eiken en 6 Lindenboomen.

3e BLOK.

Inhoudende 37 BOOMEN, strekkende ten westen van af het Kasteel tot de eerste laan ten zuiden van den Vijver in regte lijn, zoo als dit getal Boomen door drie strepen witte verw en in voorschreven strekking zich bevindende, zijn aangewezen, als volgt: 29 Beuken, 5 Masten, 2 Linden en 1 Eikenboom.

4e BLOK.

Waarin 40 BOOMEN, strekkende van af gezegde eerste Laan, in den vorigen blok omschreven, tot op de tweede laan van het bosch ingesloten van af den vijver in zuidwestelijke rigting; hieronder begrepen den boom staande ten zuide en op het einde van de evenbedoelde tweede laan of dreef, zijnde deze boomen gelegen binnen evenbedoelde twee lanen; allen gemerkt met het getal vier in witte verw, en zulks te weten: 35 Beuken-, en 5 Eikenboomen.

5e BLOK.

Waarin aanwezig 70 BOOMEN, strekkende van voorschreven tweede laan tot aan en op het midden van den zoogenaamden IJsberg, en gelegen zuidoostwaarts van dien berg; bevattende dit zuidwestelijk deel van het boombosch: 33 Eiken, 28 Beuken, 5 Linden, 2 Masten, 1 Berk en 1 Esdoornboom.


Gezegde 5 partijen BOOMEN worden afzonderlijk en voorts in MASSA aangeboden, en zijn zoo als gemeld, door kennelijke teekenen behoorlijk afgedeeld en gescheiden, waaromtrent inlichtingen en aanwijzing te bekomen bij den Tuinman van het Kasteel, des dingsdags en donderdags van iedere week.

Een-en-twintigste Koop.

Eene welgelegene kapitale ruime BOUWHOEVE, van ouds genaamd de Waterhoeve, bestaande uit eene soliede HUIZINGE, STAL, SCHUUR en verdere Gebouwen, met ERF en TUIN; hel geheel omgeven door eene GRACHT, benevens de bijgelegen BOUW- en WEILANDEN, te zamen groot 8 bunder 24 roeden 80 ellen, kadastraal bekend als volgt:
H. 542 Huis Schuur en Erf 0 28 40
543 Hof 0 12 90
544 Weiland 0 22 90
545 Waters als omliggend land 0 27 40
541 Weiland 0 66 40
540 idem 0 96 20
546 idem 0 82 40
K 1 Weiland thans Bouwland 0 35 20
41 Bouwland 2 95 20
G. 826 idem 1 57 80
Aan te vaarden in gebruik:
a. De Weilanden met 11 November (SF. MARTEN) 1858.
b. De Bouwmanswoning en verdere Gebouwen met den Hof, benevens 17 roeden zoogenaamd ledig of onbezaaid Bouwland met half April 1859, door den tegenwoordigen huurder uit deze Bouwhoeve ter zijner keuze aan te wijzen.
c. De Bouwlanden met oogst aan de stoppelen 1859.
Zijnde tot op die tijden in huur bij JOHANNES HEERKENS; reserverende zich de Verkoopers de huur- en pachtpenningen welke den tegenwoordigen Huurder over dat tijdstip zal schuldig worden.
Het perceel G, 826 voormeld, is belast met eene jaarlijksche rent van f 8.- aan de algemeene armen te Oisterwijk.

Twee-en-twintigste Koop.

Een extra goed perceel BOUWLAND afkomstig van de Erven Castelijns, sectie K. no. 2, groot 1 bunder 11 roeden 30 ellen.
Aan te vaarden met oogst aan de stoppelen 1859.

Drie-en-twintigste Koop.

WEILAND, tegenover den vorigen koop, sectie H. 547, groot 17 roeden 80 ellen.
Aan te vaarden bij de betaling der Kooppenningen.

Vier-en-twintigste Koop.

BOUWLAND, gelegen ter plaatse de Zoeij, K. 45, groot 38 roeden 50 ellen, belend den Heer Jac. VAN ROESSEL.
Aan te vaarden in genot en gebruik te oogst aan de stoppelen 1859.

Vijf-en-twintigste Koop.

BOUWLAND, ter plaatse als voor, K. 48, groot 57 roeden 10 ellen, belend de Heer Van Roessel voornoemd.
Aan te vaarden in genot en gebruik te oogst aan de stoppelen 1859.

Zes-en-twintigste Koop.

BOUWLAND, aan den weg van de Leenhouwers naar den Noordhoek, G. 886, groot 78 roeden 60 ellen.
Aan te vaarden in genot en gebruik te oogst aan de stoppelen 1859.

Zeven-en-twintigste Коор.

BOUWLAND, nabij de Molen in de Schijf, G. 874, groot 10 roeden 10 ellen.
Aan te vaarden in genot en gebruik te oogst aan de stoppelen 1859.

Acht-en-twintigste Koop.

ARBEIDERSWONINGEN met SCHUUR, ERF, TUIN en BOUWLAND, bewoond bij N. BOEREN c. s., groot 64 roeden 40 ellen. H. no.
622 Huis, schuur en erf 0 5 30
623 Huis 0 0 50
624 Huis 0 0 50
625 Huis 0 0 40
621 Bouwland 0 57 70
Aan te vaarden in genot der Huurpenningen met half April 1859, zullende men de loopende mondelinge huur tot half April 1860 moeten gestand doen.

Negen-en-twintigste Koop.

Opgaande BEUKEN BOOMEN en EIKEN HEESTERS, aan en achter den vorigen koop, H. 620, genaamd Kweekbosch, groot 63 roeden 60 ellen.
Aan te vaarden bij de betaling der Kooppenningen.

Dertigste Koop.

HUISPLAATS thans BOUWLAND, aan de Hasselsche straat H, 990, groot 26 roeden 72 ellen.
Aan te vaarden in genot en gebruik bij de betaling der Kooppenningen.

Een-en-dertigste Koop.

BOUWLAND, aan en achter den vorigen koop H. 628, groot 57 roeden 70 ellen.
Aan le vaarden bij de betaling der Kooppenningen.
De Boomen van beide laatste koopen gereserveerd.

Twee-en-dertigste Koop.

KWEEKERIJ en EIKEN en andere HEESTERS, achter den vorigen koop, H. 618 en 619, scheidende op de Waterlaat, groot 68 roeden 30 ellen.
Aan te vaarden bij de betaling der Kooppenningen.

Drie-en-dertigste Koop.

BOUWLAND en gerooid BOSCH, vroeger Boomkweekerij, ten noorden van den Waterlaat, H. 641 en 642, groot 91 roeden 20 ellen.
Aan te vaarden bij de betaling der Kooppenningen.

Vier-en-dertigste Koop.

WEILAND, eerste perceel, grenzende noordoostwaarts van den vorigen koop, H. 616, groot 42 roeden 30 ellen.
Aan te vaarden bij de betaling der Kooppenningen.

Vijf-en-dertigste Koop.

WEILAND, tweede perceel, grenzende noordoostwaarts van den 34e koop, H. 615, groot 39 roeden 60 ellen.
Aan te vaarden bij de betaliog der Kooppenningen.
De Boomen van beide laatste Koopen gereserveerd.

Zes-en-dertigste koop.

BOUWLAND, H. 582, groot 41 roeden 70 ellen.
Aan te vaarden bij de betaling der kooppenningen.

Zeven-en-dertigste koop.

58 roeden 50 ellen SCHAARBOSCH zoo als is afgepaald, zeer geschikt tot bouwplaats, gelegen aan den Straatweg tegenover de Huizing van den Heer H. Pessers, deelmakende van H. 583, groot 2 bunders 23 roeden 30 ellen.
Aan te vaarden bij de betaling der Kooppenningen.

Acht-en-dertigste koop.

1 bunder 64 roeden 80 ellen SCHAARBOSCH en EIKEN BOOMEN, deel makende van H. 583 voormeld, grenzende noordwaarts aan de twee laatst voorgaande koopen.
Aan te vaarden bij de betaling der Kooppenpingen.

Negen-en-dertigste koop.

Opgaande BOOMEN, H. 617, groot 94 roeden 70 ellen, grenzende ten noorden aan den vorigen koop, ten oosten aan koop 32, ten zuiden aan koop 34 en 55 en volgende koop.
Aan te vaarden bij de betaliog der Kooppenningen.
De Boomen op beide laatste koopen zullen eerst afgezonderd van den grond en daarna met den grond worden geveild.

Veertigste koop.

SCHAARBOSCH, H. 613, groot 88 roeden 60 ellen, ten noorden van den vorigen koop.
Aan te vaarden bij de betaling der Kooppenningen.

Een-en-veertigste koop.

SCHAARBOSCH, H. 614, groot 1 bunder 5 roeden 50 ellen, ten zuiden van de Hasselsche Kerkpad.
Aan te vaarden bij de betaling der Kooppenningen.

Twee-en-veertigste koop.

BOUWLAND, H. 668, groot 47 roeden 70 ellen, gelegen als voor, ten westen van den vorigen koop, in huur bij de Heer H. Pessers.
Aan te vaarden met oogst aan de stoppelen 1859; de Huurpenningen tot dien tijd verschuldigd wordende, blijven ten bate der Verkoopers.

Drie-en-veertigste koop.

SCHAARBOSCH vroeger EIKENBOOMEN, H. 680, groot 60 roeden 40 ellen, gelegen ten noorden van de Hasselsche Kerkpad.
Aan te vaarden bij de betaling der Kooppenningen.

Vier-en-veertigste koop.

WEILAND, vroeger HAKHOUT, H. 609 en 610, groot 61 roeden 10 ellen, ten zuiden van de Hasselsche Kerkpad en achter de huizinge van W. VROMANS, in huur bij gemelde Heer PESSERS.
Aan te vaarden met 11 November 1859; de Huurpenningen tot dien tijd verschuldigd wordende, blijven ten behoeve der Verkoopers.

Vijf-en-veertigste koop.

WEILAND en EIKEN HEESTERS vroeger BOUWLAND H 611, groot 30 roeden 80 ellen, achter de huizinge van C. Melis, c. s. Voor zoo veel Weiland betreft, in huur bij gemelden Heer H. PESSERS.
Aan te vaarden 11 November 1859. De Huurpenningen gereserveerd als bij den 44e Koop.

Zes-en-veertigste koop.

BOUWLAND thans WEILAND, H. 612, groot 30 roeden 70 ellen, gelegen achter den hof van Martinus SMULDERS, in huur bij genoemden Heer Pessers.
Aan te vaarden met 11 November 1859. De Huurpenningen gereserveerd als bij den 44e Koop.

Zeven-en-veertigste koop.

Opgaande EIKEN BOOMEN, H 585, groot 24 roeden 90 ellen, gelegen achter de huizinge van C. van MEERENDONK.
Aan te vaarden bij de betaling der Kooppenningen.

Acht-en-veertigste koop.

WEILAND, H 586, groot 60 roeden 10 ellen, grenzende ten westen van den Straatweg en belendende aan de Huizinge, Tuin en Erve behoord hebbende aan de Heer D. SWAGEMAKERS.
In huur als bij Koop 44.
Aan te vaarden 11 November 1859. De Huurpenningen gereserveerd als bij Koop 44.
Bij de Koopen 57 tot en met 48, behoort de Dreef of Laan zonder de Boomen, kadaster Opgaande Boomen H. 584, groot 45 roeden 10 ellen, loopende van af de Straatweg tot aan de Hasselsche Kerkpad en zulks tot op de helft dier Dreef voor zoodanig gedeelte als iederen Koop daar langs is strekkende.

Negen-en-veertigste koop.

BOUWPLAATS, 57 roeden 40 ellen, zoo als is afgebakend, noordelijk deel van K 1173, groot 86 roeden 50 ellen, gelegen tusschen de Huizinge van N. N. de Kanter en wijle Mejufvr. MUTSAERS.
Aan te vaarden bij de betaling der Kooppenningen.

Vijftigste koop.

BOUWPLAATS, 49 roeden 10 ellen, zoo als is afgebakend, zuidelijk gedeelte van K 1173, voormeld.
Aan te vaarden bij de betaling der Kooppenningen.
Koopen 49 en 50 komen ook in MASSA.
BOOMEN TE RESERVEREN:
1. Grootendeels die staande op- en aan de perceelen begrepen in de koopen 1, 3 en 4.
2. Speciaal die, staande op- en aan de koopen 21, 23 en 46, benevens die, staande aan beide zijden van den weg van Dongen naar Tilburg; zoo ook de Boomen van af de Veldhoven tot en met het Goirke, voor zoo ver de eigendommen der Verkoopers langs een en ander zijn strekkende.

Een-en-vijftigste koop.

BOUWLAND, K 365, groot 84 roeden 20 ellen ten oosten van koopen 49 en 50 en van den tuin der Heeren Pessers.
Aan te vaarden in gebruik met oogst aan de stoppelen 1859.

Twee-en-vijftigste koop.

BOUWLAND, de noordelijke helft ongeveer, zoo als is afgebakend van K. 397, groot voor het geheel 1 bunder 32 roeden 20 ellen, achter de Fabrijk van de Heeren Van Dijk en Franken.
Aan te vaarden in gebruik met oogst aan de stoppelen 1859.

Drie-en-vijftigste koop.

BOUWLAND, de zuidelijke helft ongeveer, zoo als is afgebakend van voormeld perceel K. 397.
Aan te vaarden in gebruik met oogst aan de stoppelen 1859.
Het perceel 397 voormeld, met 3 andere perceelen kad. bekend ten name van Wed. G. A. VAN DYK, zijn belast te zamen met eene jaarlijksche rent of chijns van 4 mud 5 schepel 6 maatjes rogge aan het algemeen Armbestuur te 's Hertogenbosch.
Koopen 52 en 53 komen ook IN MASSA.

Vier-en-vijftigste koop.

Een uitmuntend goed perceel BOUWLAND, K. 648, groot 1 bunder 5 roeden 60 ellen nabij den Veldhovenschen Molen, thans in huur bij de Heer C. VAN ROESSEL.
Aan te vaarden in gebruik met oogst aan de stoppelen 1859.
De Huurpenningen van de koopen 51-54 blijven gereserveerd.
Het Schaarhout gereserveerd.Uitgestrekte Mast-, Schaarhout en Beukenbosschen, Bouwmanswoning, Bouw- en Weilanden;

gelegen aan den Straatweg van Breda naar Tilburg genaamd de oude WARANDE, met bijbehoorende Dreven en Lanen, sectie F, te zamen groot: 94 bunders 53 roeden 89 ellen, te verdeelen in vier gedeelten, als volgt:

Vijf-en-vijftigste koop.

Zuidoostelijk gedeelte van voormelde WARANDE, strekkende van de zijde van den Straatweg door de Dreef, tot op het midden der zoogenaamde Koepelplaats, en van daar oostwaarts door de laan naar Tilburg, behoorende tot dezen koop het daarop aanwezige gebouw, vroeger Schaapskooi, kadaster bekend als: F no.
165 Dennenbosch 4 78 10
166 Hakhout 1 61 90
167 Dennenbosch 6 78 40
168 Dennenbosch 6 83 20
169 Gedeelte, voor zoover betreft de Schuur met den Grond waarop die Schuur is gebouwd, geheel groot 0 4 50
190 Gedeelte ten oosten, nagenoeg ter halver lengle tot op de Dreef van af de Straatweg naar de WARANDE, Dennenbosch, geheel groot 4 30 20
186 Gedeelte, geheel groot 0 49
187 Gedeelte Bouwland, geheel groot 0 23 30
185 Gedeelte, voor zooveel betreft de lanen in - en - tot scheiding van dezen koop begrepen, Dennenbosch, geheel groot. 2 71 10

Zes-en-vijftigste koop.

Noordoostelijk gedeelte van genoemde WARANDE, met inbegrip van de BOUWMANS-WONING, scheidende van af het midden der voormelde Koepelplaats, oostwaarts door de voorschreven laan naar Tilburg en van de gedachte Koepelplaats door de laan, noordwaarts tot op den weg naar Rijshof, kadaster bekend als: F. no.
169 Huis en Erf, geheel groot 4 roeden 50 ellen, hieronder niet begrepen de Schuur en de Grond waarop de Schuur is gebouwd.
170 Huis en Erf 1 90
171 Bouwland 0 40 70
172 Schaarbosch 1 37 20
173 Dennenbosch 5 03 90
174 Bouwland 1 56 60
175 Dennenbosch 9 24 60
176 idem 2 51 40
179 idem 1 96
180 idem 6 80 60
186 Gedeelte , geheel groot 49 ellen.
187 Gedeelte Bouwland, geheel groot 23 roeden 30 ellen.
185 Gedeelte, voor zoo veel betreft de lanen - in - en tot scheiding van dezen koop begrepen, Dennenbosch, geheel groot 2 bunder 71 roeden 10 ellen.

Zeven-en-vijftigste koop.

Noordwestelijk gedeelte van genoemde WARANDE, ten westen van den vorigen koop, en voorts aanvang nemende op het midden der meergemelde Koepelplaats, van daar westwaarts tot op de helft van den Vijver en verder tot aan den weg loopende tusschen de percelen Heide van den 59 koop, kad. bekend als: sectie F. no.
177 Dennenbosch 4 31 60
178 idem 1 95 40
181 idem 6 76 20
182 Weiland 0 58 10
183 idem 0 31 90
184 Waterkolk, geheel groot 29 roeden 50 ellen, de noordelijke helft.
188 Dennenbosch, geheel groot 13 bunders 8 roeden 10 ellen, noordelijk gedeelte, ter grootte van ongeveer 6 bunders 9 roeden 5 ellen.
191 Dennenbosch, geheel groot 2 bunders 96 roeden 90 ellen, noordelijk gedeelte.
186 Gedeelte, geheel groot 49 ellen.
187 Gedeelte Bouwland, geheel groot 23 roeden 30 ellen.
185 Gedeelte, voor zooveel betreft de lanen in - en - tot scheiding van dezen koop begrepen, Dennenbosch, geheel groot 2 bunders 71 roeden 10 ellen.

Acht-en-vijftigste koop.

Zuidwestelijk gedeelte van meergenoemde WARANDE, aanvang nemende op het midden der aangehaalde Koepelplaats, en verder westwaarts zoo als de vorige koop, en voorts scheidende op de Dreef, bedoeld onder koop 55, kad. bekend als F. no.
191 Dennenbosch, geheel groot 2 bunders 96 roeden 90 ellen, zuidelijk gedeelte.
1473 Heide, 1 bunder 50 roeden 60 ellen.
188 Dennenbosch, geheel groot 13 bunders 8 roeden 10 ellen, zuidelijk gedeelte, ter grootte van ongeveer 6 bunders 99 roeden ý ellen.
184 Waterkolk, geheel groot 29 roeden 50 ellen de zuidelijke helft.
189 Dennenbosch, 6 bunders 71 roeden 50 ellen.
190 Dennenbosch, geheel groot 4 bunders 30 roeden 20 ellen, gedeelte ten westen, nagenoeg ter halve lengte tot op de Dreef van af de straatweg naar de Warande.
186 Geheel groot 49 ellen, gedeelte.
187 Bouwland, geheel groot 23 roeden 30 ellen, gedeelte.
185 Dennenbosch, geheel groot 2 bunders 71 roeden 10 ellen, gedeelte, voor zooveel betreft de lanen in – en - lot scheiding van dezen koop begrepen.

Deze 4 laatste Koopen komen ook IN MASSA.
ln gebruik te aanvaarden bij de betaling der Kooppenningen, met uitzondering van de Bouwhoeve, in huur bij LAURENS KLIJSEN, waarvan de Huizinge, Tuin, de Weilanden, een gedeelte der Schaapskooi en een vierde gedeelte der Bouwlanden, zullen kunnen worden aanvaard met half April 1859, en de overige drievierde gedeeltens Bouwland met oogst aan de stoppelen van dat jaar, en eene Arbeiderswoning met Erf en Tuin aan te vaarden met half April 1859, blijvende de verschuldigd te wordene huurpenningen, van een en ander ten behoeve der verkoopers gereserveerd.

Negen-en-vijftigste koop.

2 perceelen, ten westen van en grenzende aan de WARANDE, kadaster Heide, F. No. 192 en 193, te zamen groot 4 bunders 81 roeden 80 ellen.
Aan te vaarden bij de betaling der Kooppenningen.

Zestigste koop

HOOIBEEMD, ter plaatse Koolhoven, nabij de Hultensche brug, F. 684, groot 1 bunder 17 roeden 20 ellen.
Aan te vaarden bij de betaling der Kooppenningen.

Een-en-zestigste koop.

HOOILAND, ter plaatse Dalem, F. 759, groot 93 roeden 80 ellen.
Aan te vaarden bij de betaling der Kooppenningen.ONDER GILZE & RIJEN.

Dennenbosschen, voorzien van zware Boomen, geschikt voor Sparren, Latboomen en verder gerief, benevens een uitmuntend perceel Hooiveld, als:

Twee-en-zestigste koop.

DENNENBOSCH, ter plaatse Rijensche bosschen, B. 209, groot 1 bunder 5 roeden 50 ellen.
Aan te vaarden bij de betaling der Kooppenningen.

Drie-en-zestigste koop.

DENNENBOSCH, korte Rekken, B. 275, groot 1 bunder 11 roeden.
Aan te vaarden bij de betaling der Kooppenningen.

Vier-en-zestigste koop.

HOOILAND, het Rek, tevens bijzonder geschikt voor Turfveld, met omliggend Houtgewas, ten oosten der groote Leij, G. 79, groot 6 bunder 35 roeden 70 ellen.
Aan te vaarden bij de betaling der Kooppenningen.

Vijf-en-zestigste koop.

DENNENBOSSCHEN, genaamd de Tinnengieters, waaronder zeer geschikt voor Gerief hout enz., C. 61-62, 71-72, te zamen groot 1 bunder 81 roeden 20 ellen.
Aan te vaarden bij de betaling der Kooppenningen.DE NOVALIA TIENDEN onder Tilburg

Deze behooren in het evenjaar aan de Verkoopers, en in het onevenjaar aan 's Rijks-Domein, dezelve zijn verdeeld in 4 Klampen, (ook zoodanig thans in koopen te verdeelen:) beginnende allen aan de Rosmolen staande aan de Veldhovensche Molen, bij het kadaster bekend, sectie J. no. 581 te Tilburg, en worden ook alzoo verpacht en genoten, als volgt:

1e KLAMP.

Strekkende van de Veldhovensche Rosmolen ten oosten door de Hoefstraat, over het Groeseind, Goirke en Lindsheike door het Moleneind en de nieuwe Dreef, tot het einde der jurisdictie van Tilburg ter eene zijde; en weder van gezegde Rosmolen ten noorden door de Straat langs de Bosschen van de Erven Baesten door de Baan van beide Lovens, (groot en klein) tot het uiterste der voorschreven jurisdictie, ter andere zijde.
Over 1856 Verpacht voor f 720,--

2e KLAMP.

Strekkende van voornoemden Rosmolen, ten zuiden langs laatst voorschreven reening, ter eene zijde; en weder van den Rosmolen, ten oosten door de Koestraat over den Heuvel en Baan naar den Hoogendries door den Langen weg en over HERMAN AARTSDIJK, tot het uiterste der voorschreven jurisdictie, ter andere zijde.
Over 1856 Verpacht voor f 199,--

3e KLAMP.

Strekkende van voorschreven Rosmolen, ten westen langs laatst vermelde reening, ter eene zijde, en weder van den Rosmolen ten zuiden door de Molenstraat over de Veldhoven door het Kwaadeind langs den Herstal door de Houtstraat regt door de Warande en mede de nieuwe Erven VAN RIEL, tot het uiterste van voorschreven jurisdictie, ter andere zijde; hierbij behoort de Bocht, van wijlen CHRISTIAAN VERMEER, gelegen aan het Zand bij de oude Warande.
Over 1856 Verpacht voor f 467,50.

4e KLAMP.

Strekkende van dezelve Rosmolen ten noorden langs laatst voormelde reening, ter eene zijde, en weder van gezegde Rosmolen, ten zuiden langs de eerste reening vermeld en omschreven bij den eersten Klamp, ter andere zijde; behoorende bij dezen Klamp de Haansche Hoeve bij Dongen.
Over 1856 Verpacht voor f 510,--
DE NOVALIA TIENDEN onder Goirle.

Deze bestaan uit eene Klamp over de geheele Gemeente en behoort IEDER jaar aan de Verkoopers.
Over 1857 Verpacht voor f 40.
Totaal bedrag der Tienden f 1966,50.
De voorschreven 5 Klampen Tienden zullen elk afzonderJijk en daarna ook IN MASSA worden geveild.

Onder de NOVALIA TIENDEN van Tilburg zijn niet begrepen de Tienden der Granen wassende: 1° in de OUDE WARANDE, 2° op de Landerijen eertijds toebehoord hebbende aan de Heeren Diepen en Jellinghaus gelegen aan de Maasdijksche Brug, en 3° op de Landerijen, eertijds toebehoord hebbende aan de Heeren Van Dam, zijnde gelegen aan de Pannenbakkerij, alles begrepen in den 3e en 4, KLAMP hiervoor omschreven.
Al de Goederen onder Tilburg gelegen, met de Tienden onder Tilburg en Goirle, zullen ook in EENE MASSA worden geveild.
Het KASTEEL is te bezigtigen op DINGSDAG en DONDERDAG van elke week, van des morgens 10 tot des namiddags 2 uren, mits voorzien van een bewijs van toegang, af te geven door bovengenoemden NOTARIS.
Tot aanwijzing der Goederen vervoege men zich bij den TUINMAN van het meergemelde Kasteel.
DE BETALING DER KOOPPENNINGEN
moet geschieden drie Maanden na de Finale Toewijzing; echter zal ingeval van toewijzing der Massa van Koopen 1 tot en met 20, of der generale Massa en voor zooveel betreft den 1 sten Koop, de betaling slechts behoeven plaats te hebben met 20 Januarij 1859.DEZE VERKOOPING ZAL PLAATS HEBBEN te TILBURG

ten Koffijhuize VILLA NOVA, bewoond bij A.STOKKERMANS Wijk Heuvel.


PROVISIONEEL op Donderdag den 5 Augustus 1858, en DEFINITIEF op Donderdag den 26 Augustus 1858, en zoo noodig volgende dagen, telkens des morgens precies ten 9 uren.

Op franco aanvrage nader onderrigt te bekomen ten Kantore van Notaris DAAMEN te Tilburg, alwaar ter inzage berusten de bijzondere en algeheele plans of teekeningen der te verkoopene Goederen. Zijnde de CATALOGUSSEN met Gelithographieerde Kaarten ten gezegde Kantore verkrijgbaar tegen betaling van 75 Cents, alsmede afzonderlijke Kaarten tegen 35 Cents.

De GRANEN en verdere VRUCHTEN, door eigen bebouwing het bijzonder eigendom der Verkoopers uitmakende, zullen in het openbaar op nader te bepalen tijd, op het STUK, omtrent Oogsttijd worden Verkocht, zullende voorts in de maand Augustus vóór de Verkooping der Onroerende Goederen, almede op nader bekend te maken dag, worden Verkocht de PAARDEN en KOEIJEN tot hun eigen Bouwmansbedrijf behoorende, mitsgaders de WAGENS, HOOGE en LAGE KARREN en verdere BOUWMANS-GEREEDSCHAPPEN en meerdere Roerende Goederen van dien aard, terwijl almede tot narigt dient, dat ook het Ameublement van het Kasteel, spoedig na de Finale Toewijzing der Onroerende Goederen, in het openbaar na tijdige omstandige aankondiging zal worden verkocht.


ZEGT HET VOORT.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832