Menu

Overige documenten

Verdeeling, Splitsing en Bereening van de Tienden (in Tilburg)


VERDEELING,
Splitsing en Bereening van de TIENDEN,
DOOR HET GEMEENE LAND,
Het Kapittel van St. Pieter te Hilvarenbeek;
EN DE
Abdye of Conventuaalen van Tongerlo,
Over de HEERLIJKHEID of PAROCHIE
van TILBORG geheven wordende :
Gedaan ende geformeert in het Jaar
1778

Te 's Hertogenbosch
By J. en H. PALIER. Boekdrukkers en Boekver-
koopers op de Markt 1778.DE TIENDE VAN DEN HEI-KANT.

Verdeelt in negen KLAMPEN, waar in het Gemeene Land Jaarlyks moet genieten drie Klampen, en de Abdye of Conventuaalen van Tongerlo zes Klampen.
Betaalende ieder KLAMP Jaarlyks in de Verponding - f 20-5-0


Eersten Klamp,
Genaamt de POSTELSTRAAT, beginnende ten Oosten agter in de Stokhasselt, aan de Wolspoel voor de huizinge van Corn: Jan Coolen, van daar, door de Stokhasseltse straat, tot voorby de huizinge van Adriaan Leyten, zynde het huis aan de Zuidzyde van de Hr: Adr: Hensen, van daar Zuidwaards door den Pad en Akkerspoor, welke uitkomt in't Crayven, agter Adam van Riel, aan den Hasseltsen Pad, op den Steenen Paal aldaar,
Van die Steenen Paal, ten Westen door die Hasseltsen Pad tot in de Postelstraat aan de Wolspoel, van daar door die Postelstraat in de Heide aan de Loonse Dreef, van daar ten Noorden langs de Heide tot aan, en vervolgens door 't Spoor, dat uit de Heide langs de Steede van Burgers van agter in de Stokhasselt komt, tot aan de Spoel voor de huizinge van Corn: Jan Coolen, daar men als hier voor begonnen heeft.


Tweeden Klamp,
Genaamt het MOOLEN-EIND, beginnende ten Oosten aan den Heikant, omtrent de huizinge van de Hr: Dams aan de Wolspoel, van daar door de straat 't Lynsheyken tot voor de huizinge van de Wed: Jansen, van daar ten Zuiden langs den Voetpad, die uitkomt agter in de Stokhasselt aan de Wolspoel by Corn: Jan Coolen, van daar door het Spoor, voorby de Steede van Burgers tot in de Heide, van daar langs die Heide tot in de Loonse Dreef.
Westwaarts door die Dreef tot in de Dreef die op den Heikantsen Moolen loopt, van daar ten Noorden door die Dreef, voorby den Moolen, door de Moolen-straat, tot voorby de Hr: Dams aan de Wolspoel, daar men als hier voor begonnen heeft,


Derden Klamp,
Genaamt den RONDEN-HOEK, beginnende ten Oosten aan den Heikant, voor de huizinge van Corn: Schenckers, van daar door de straat tot aan de Wolspoel by de Hr: Dams, van daar ten Zuiden door de straat, over het Moolen-eind tot aan den Heikantsen Moolen, van daar door de Dreef tot aan de uiterste Limiten tegens Loon op Zant; van daar ten Westen, en vervolgens Noordwaards langst die Limiten, door de Loonse Commer, en voorts door het Spoor tot by de huizinge van Jacob: Paulus, van daar door de Moer-straat, tot wederom voor de huizing van Corn: Schenckers, daar men als hier voor begonnen heeft.


Vierden Klamp,
Genaamt den SCHOOL-KLAMP, beginnende ten Oosten aan den Heikant, aan de huizinge van Gerard Witlocx, van daar door de straat na de Swartryt, tot voor de huizinge van Francis Smarien, van daar ten Zuiden door den Pad, die in een regte lyn loopt van daar, op den hoek of punt van den Waterloop agter de huizing van Smarien voorn:, vervolgens langs die Waterloop tot aan 't Lyns Heiken in de straat, van daar ten Westen door de straat of Dreef van 't Lyns Heiken tot aan de Wolspoel by de Hr: Dams, en van daar Noordwaards door de straat, voorby 't Gemeentens Schoolhuis, tot wederom aan de huizinge van Witlocx , daar men als hier voor begonnen heeft.


Vyfden Klamp,
Genaamt den HAAZENNEST, beginnende ten Oosten in de Houtse-straat, de scheidinge tusschen Tilborg en Udenhout, en aldaar aan 't huisje van Witlocx, daar het Spoor van de Quirynsstok in komt, van daar langs die uiterste Limiten, zoo mede ten Zuiden langs die Limiten den Waterloop de Swartryt tot in die straat van dezelve naam aan den Heikant: Van daar ten Westen door die straat over den Heikant langst de huizinge van Corn: Schenckers, door de straat den Rugdyk, draaiende Noordwaards door de straat de Quiryns-stok tot wederom in de Houtse straat, daar men als hier voor begonnen heeft.


Zesden Klamp,
Genaamt KOUWENBERG, beginnende ten Oosten aan den Heikant op den Kouwenberg, aan de huizinge van Arien van der Schoot, van daar door het Spoor en Pad dat door den Akker loopt, en uitkomt in de Quiryns-stok aan de huizinge van Cornelia van der Heiden, van daar ten Zuiden door die straat over den Rugdyk tot de huizinge van Cornelis Schenckers aan den Heikant, van daar ten Westen door de Moer-straat tot voorby Jacobus Paulus in de Heide, draaiende vervolgens Noordwaards door het Spoor op de Loonse Kommer, en voorts door het Spoor dat van daar loopt tot aan de huizing van Arien van der Schoot, daar men als hier voor begonnen heeft.


Zevende Klamp,
Genaamt de VIJFHUIZENSE KLAMP, beginnende ten Oosten in de Houtse-straat, de scheidinge tusschen Tilborg en Udenhout, en aldaar ter plaatse daar den Waterloop langs de Bossen van den Marquis van Bergen in die straat inkomt, van daar langst die uiterste Limiten tot aan het huisje van Witlocx, van daar ten Zuiden door het Spoor tot in de Quiryns Stok aan de huizinge van Cornelia van der Heiden, van daar ten Westen door dat Akkerspoor en Pad; tot op den Kouwenberg, aan de huizinge van Arien van der Schoot, van daar door het Heispoor op de Loonse Commer, en voorts langst die uiterste Limiten tot op de hoogte van de Loonse Moolen; En voorts Noordwaards door dat Moolen-spoor tot in de Vyfhuizen, voorby de huizinge der Kinderen Jan van der Schoot, en van daar de regterhand om door het Akkerspoor tot in den Waterloop, voorts door die Waterloop langst die Bossen van den Marquis van Bergen, tot wederom in de Houtse-straat, daar men als hier voor begonnen heeft.


Agtsten Klamp,
Genaamt de KALVER-STRAATSE KLAMP, beginnende ten Oosten in de Houtse-straat, de scheidinge tusschen Tilborg en Udenhout, aan den Waterloop die aldaar van de Kalver-straat uit de Vyfhuizen is inkomende, van daar langst die uiterste Limiten de Houtse-straat, tot aan den Waterloop by de Bossen van de Marquis van Bergen, van daar ten Zuiden door die Waterloop tot aan het Spoor, dat van de Vyfhuizen inkomt, van daar ten Westen door dat Spoor tot in de Vyfhuizen aan het huis van de Kinderen Jan van der Schoot, van daar de linkerhand om, door de straat van de Vyfhuizen, vervolgens door het Heispoor tot op de hoogte van de Loonse Moolen aan de uiterste Limiten aldaar, van daar ten Noorden door het Spoor op de Kalver-straat, door die straat tot in den Waterloop, en voorts door die loop tot wederom in de Houtse-straat, daar men begonnen heeft.


Negenden Klamp,
Genaamt HAMERSHOEK, beginnende ten Oosten in de Moolen-straat, by Jan Versterren door Tilborg, Loon-op-Zant en Udenhout by elkander koomen aldaar aan de uiterste Limiten, van daar langst die Limiten tot daar de Waterloop van de Kalver-straat uit de Vyfhuizen in de Houtse-straat inkomt, van daar ten Zuiden langst die Waterloop tot in de Kalver-straat, van daar ten Westen door de Kalver-straat, voorts door het Heispoor tot op de hoogte van de Loonse Moolen aan de uiterste Limiten, van daar ten Noorden langst die uiterste Limiten, tot wederom in de Moolen-straat, daar men als hier voor begonnen heeft.
Onder deze behoord de Haanse Hoeve by Dongen.


DE TIENDE VAN HET LAAR.

Verdeelt in zes KLAMPEN, waar in het Gemeene Land Jaarlyks moet genieten twee Klampen, en de Abdye of Conventuaalen van Tongerlo vier Klampen.
Betaalende ieder Klamp Jaarlyks in de Verponding - f 24-15-0


Eersten Klamp,
Genaamt den GROENEN-WEG, beginnende ten Oosten te Corvel voor de Poel-straat, van daar door die Poel-straat tot in de Goolse Baan, draaiende van daar Zuidwaards door die Baan tot op 't Koningsvoort, alwaar dezen Klamp op een Spie uitkomt, van daar Westwaards om, door de Galg-straat tot in 't Laar, en van daar Noordwaards door de Laarse-straat, tot wederom door Corvel voor de Poel-straat, daar men als hier voor begonnen heeft,


Tweeden Klamp,
Genaamt de LAARSE-SCHIJF, beginnende ten Oosten in 't Laar aan de Galg-straat, van daar door die Galg-straat tot op 't Koningsvoort in de Goolse Baan aan den Waterloop die Tilborg en Goirle scheid, ten Zuiden langst die Waterloop tot in de Heiningen, tegen over het Spoor dat komt uit het Laar, neffens 't huisje van Coob van Plaizier, ten Westen langst dat Spoor door den Akker voorby Coob van Plaizier tot in de Laarse-straat, en van daar ten Noorden door die Laarse-straat tot wederom aan de Galg-straat, daar men als hier voor begonnen heeft.


Derden Klamp,
Genaamt den LAARSEN-HOEK, beginnende ten Oosten in de Laarse-straat, tegen over het huisje van Coob van Plaizier, van daar door het Spoor of Akkerweg neffens gezegde huisje, dwars over het Heining-straatje, tot tegen den Waterloop die Tilborg en Goirle scheid, ten Zuiden langst die scheiding tot aan de uiterste Limiten by Riel, van daar ten Westen langst die uiterste Limiten, tot aan den Rielsen Vonder, en van daar, ten Noorden langst den Voetpad tot in de Rielse Dreef, voorts door die Dreef tot wederom in de Laarse-straat, daar men als hier voor begonnen heeft.


Vierden Klamps
Genaamt de SCHAAPS-DIJK, beginnende ten Oosten te Corvel aan de halve Maan, van daar Zuidwaards om, door de Laarse-straat, vervolgens door de Rielse Dreef, langs den Pad tot aan den Rielsen Vonder, ten Westen langs die uiterste Limiten met Riel, voorts agter Riel om, tot aan de Limietscheiding met Alphen, wyders langs die Limiten van Alpen, vervolgens langs de Limiten met Gilse, agter klein Tilborg om, dat Gehugt mede insluitende, tot aan de Hultense Dreef, en voorts ten Noorden door die Dreef, draaiende Oostwaards door de Berkdykse-straat, tot wederom te Corvel aan de halve Maan, daar men als hier voor begonnen is,


Vyfden Klamp,
Genaamt den HEI-EINDSE-KLAMP, beginnende ten Oosten aan de Reit, aan den Gemeentens Brand-kuil, voor de Hout-straat, van daar door de straat van de Reit, tot in den Berkdyk, van daar Zuidwaards door die Berkdykse-straat, vervolgens door de Hultense Dreef, tot aan de uiterste Limiten met Gilse, vervolgens Westwaards langst die Limiten, agter Ryshof om, dat gehugt mede insluitende, tot aan den langen Dyk, voorts langs den langen Dyk, Noordwaards in een regte Lyn, door de Heide op de Hout-straat, door die straat, tot wederom aan de Reit, aan den Gemeentens Brand-kuil, daar men als hier voor begonnen is,


Zesden Klamp,
Genaamt den ZANDSEN-KLAMP, beginnende ten Oosten in de Hoevense-straat, voor de Tongerlose Hoef, van daar door die straat toe aan den Herstal, aan de Wolspoel aldaar, van daar, ten Zuiden door de Reitse-straat, vervolgens door de Hout-straat tot aan de Heide, van daar in een regte lyn door de Heide tot aan den Langen Dyk, aldaar Westwaards tot een Spie, en vervolgens Noordwaards in een regte lyn, door de Heide tot in het Spoor, dat van agter, over de Werf van de Tongerlose Hoef, voor die Hoeve uitkomt, daar men als hier voor begonnen heeft.


DE TIENDE VAN DEN HEUVEL.

Verdeelt in negen KLAMPEN, waar in het Gemeene Land Jaarlyks moet genieten drie Klampen, en de Abdye of Conventuaalen van Tongerlo zes Klampen.
Betaalende ieder KLAMP Jaarlyks in de Verponding - f 17-10-0


Eersten Klamp,
Genaamt den TOOREN-KLAMP, beginnende ten Oosten in de Koei-straat agter den Heuvel, by het Donker-straatje, van daar langs de Koei-straat over den Heuvel, door Verhoevens straatje over het Ven tot op 't Heiken aan den Schuts-Boom, van daar Zuidwaards om, door den weg langs de Colveniers Doelen, voorby den Brand-kuil agter dito Doelen, van daar door het Spoor over de Hoogt of Quetterye tot in Oerle, by de huizinge van den Capitein de Beer, van daar de regterhand om, door de straat tot in Corvel, van daar ten Westen, door het Spoor van Corvel, en ten Noorden, voorby het Moolen-huis over het Harings-end, door de Somer-straat, door de Nieuwlandsestraat, tot in den Noordhoek voor het huis genaamt de ronde Schouw; En van daar langs den Mest- of Akkerweg, door het Donker-straatje, tot wederom in de Koei-straat, daar men als hier voor begonnen heeft.


Tweeden Klamp,
Genaamt den HOOGEN-PAD, beginnende ten Oosten in den Weg of Straat, die van den Heuvel op Enthoven loopt, en aldaar aan de huizinge van Johannes de Rooy, van daar agter om de Vrybogten van Juffr: du Pon, langst die bogten heen, tot in de Oosterwyksche Baan, van daar door de Baan tot aan den Hoogen Dries, van daar door den Weg tusschen de huizen van den Hoogen Dries, tot voor in den laagen Weg aldaar, aan den Waterloop, van daar ten Zuiden langst die Waterloop, tot op 't Voortveecken, van daar door den Weg of Spoor over Stuivesant, tot op 't Heiken aan den Schuts-Boom: Vandaar ten Westen, over 't Heiken door den Weg of Spoor over 't Ven door Verhoevens straatje, tot op den Heuvel: Van daar ten Noorden door het Hinthamer-eind, door den Weg op Enthoven, tot wederom aan het huis van Johannes de Rooy, daar men als hier voor begonnen heeft,


Derden Klamp,
Genaamt ENTHOVEN, beginnende ten Oosten te klein Looven aan de Bos-Baan, van daar door den Weg of Spoor, welke uit de Bos-Baan door klein Looven tusschen de huizen doorloopt, tot aan den Pelgroms Weg: Van daar ten Zuiden door den Pelgroms Weg, voorby de Arm-Hoef te Enthoven, van daar door den Weg of Spoor van Enthoven, voorby de huizinge van Johannes de Rooy tot op den Heuvel: Van daar, ten Westen, over den Heuvel tot in de Bos-Baan: En voorts Noordwaards, door de Bos-Baan, tot wederom aan den Weg of Spoor te klein Looven, daar men als hier voor begonnen heeft.


Vierden Klamp,
Genaamt den BIJSTER-KLAMP, beginnende ten Oosten in de Bos-Baan, daar het Spoor van klein Looven inkomt, van daar, door de Bos-Baan, tot aan het Donker-straatje, van daar ten Zuiden, door het Donker-straatje, en voorts door dat zelfde Spoor tot aan den langen Pad, van daar ten Westen, door die lange Pad, voorby de Steede van Adr: Bruers, door dat straatje, tot aan de huizinge van de Heer Franken op de Velthoven, van daar ten Noorden, door de straat, door het Moolen-straatje, langs den Velthovense Moolen, laatende den Moolen aan de regterhand, door het Spoor over de Rabraaken, tot wederom in de Bos-Baan, en voorts tot aan het Spoor van klein Looven, daar men als hier voor begonnen heeft.


Vyfden Klamp,
Genaamt den ROSMOOLEN, beginnende ten Oosten in de Waterloop de Swartryt, en wel ter plaatse, daar het Spoor van klein Louven, in die Waterloop komt, van daar langst dat Spoor tot in de Bos-Baan by klein Looven, van daar Zuidwaards, door die Bos-Baan, vervolgens door het Spoor, dat van klein Looven op den Velthovensen Moolen loopt, daar voorby, laatende den Moolen op de linkerhand, door het Velthovens Moolen- straatje, tot aan de Velthoven, van daar ten Westen, door het Spoor, over het Groes-eind, draaiende Noordwaards, door het zelve Spoor, door den kwayen hoek, tot in de groote Baan op den Heikant, door die Baan Noordwaards op, tot aan den Waterloop de Swartryt, van daar langs die Waterloop, tot wederom aan het Spoor, daar men als hier voor begonnen heeft.


Zesden Klamp,
Genaamt de PASTORIJE-KLAMP, beginnende ten Oosten in de groote Baan op den Heikant, aan de Swartryt, op den Waterloop, van daar door die straat tot aan den kwayen hoek, vervolgens door den kwayen hoek door de straat over het Groes-eind, tot op de Velthoven, draaiende voorts ten Zuiden, langs de huizen van de Velthoven tot aan het Goorkens-straatje, van daar ten Westen, door dat Goorkens-straatje, over het Goorken, voorby de Pastorye en Roomsche Kerk, draaiende vervolgens Noordwaards, door die straat, tot by den Smit van Beurden op 't Goirken, van daar door den Waterloop de Swartryt die vervolgende door den Akker, tot wederom in de Baan op den Heikant, daar men als hier voor begonnen is,


Zevende Klamp,
Genaamt den KLAMP TUSSCHEN DE WATERLOOPEN, beginnende ten Oosten in den grooten Weg of Baan aan den Heikant, voor de huizinge van Francis Smarien, van daar, door die Baan, tot aan den Waterloop de Swartryt, van daar ten Zuiden, door de Waterloop, tot daar die komt op 't Goirken, aan de huizinge van den Smit van Beurden, van daar ten Westen, langs de huizen van 't Goirken, tot aan 't begin van 't Lynsheiken, aan den Waterloop aldaar, van daar ten Noorden, door of langs die Waterloop, tot dat men komt agter de huizinge van Francis Smarien, daar de Waterloop geheel de linkerhand omdraait, daar verlaat men die loop, en men reent van daar, door den Pad, die van daar is loopende, langs den Hof van voorn: Smarien, tot wederom in de straat, daar men als hier voor begonnen heeft,


Agtsten Klamp,
Genaamt de LIND-AKKER, beginnende ten Oosten op 't Lynsheiken, voor de huizinge van de Wed: Jansen, van daar, door de straat tot op het Goirken, by de huizinge van den Koperslager Drabben, voor welke huizinge men Zuidwaards omdraait door het Akkerspoor, dat van daar loopt op de Stokhasselt, en uitkomt omtrent de huizinge van de Heer Adriaan Hensen, van daar, ten Westen, door de Stokhasseltse-straat tot aan de Wolspoel, by de huizinge van Corn: Jan Coolen, en van daar ten Noorden, door den Voetpad, die van daar door den Akker loopt, en uitkomt op 't Lynsheiken, voor de huizinge van de Wed: Jansen, daar men als hier voor begonnen is,


Negenden Klamp,
Genaamt het GOIRKEN, beginnende ten Oosten op't Goirken, by de huizinge van den Koperslager Drabben, van daar, door de straat over het Goirken, tot even voorby de Roomsche Kerk, van daar Zuidwaards om, door het Spoor of 't straatje, dat van daar loopt op de Stokhasselt, en uitkomt by de huizinge van de Heer Pieter Hensen, van daar Westwaards om, door de straat van de Stokhasselt, tot even voorby de huizing van de Heer Adriaan Hensen; En van daar Noordwaards om, door het Spoor of Akkerweg, dat van daar loopt, en uitkomt op 't Goirken, by de huizinge van den Koperslager Drabben, daar men als hier voor begonnen heeft.


DE TIENDE VAN DE HOEVEN.

Verdeelt in zes KLAMPEN, waar in het Gemeene Land Jaarlyks moet genieten twee Klampen, en de Abdye of Conventuaalen van Tongerlo vier Klampen.
Betaalende ieder KLAMP Jaarlyks in de Verponding - f 21-7-8


Eersten Klamp,
Genaamt den KASTEEL-KLAMP, beginnende ten Oosten op het Goirken, by de Roomsche Kerk, van daar, door het Spoor en Goirkens-straatje, tot aan de Velthoven, van daar Zuidwaards, door het Spoor over het kwaad eind, voorby de Waterhoef, van daar door dat Spoor tot aan den Herstal aan de Wolspoel, van daar ten Westen, door het Spoor of straat tot in de Hoeven voor de Tongerlose Hoef, van daar ten Noorden, door 't kwaad einds straatje tot in't kwaad eind aan den Waterloop, van daar, langs die Waterloop, agter het Kasteel om, tot daar die loop komt in de Hasseltse-straat, van daar, door die straat, tot by de huizinge van Arnoldus van der Voort, van daar, door het straatje op de Stokhasselt, door die Stokhasseltse-straat,tot voorby de huizinge van de Heer Pieter Hensen, en van daer de regterhand om, door het straatje, tot wederom op het Goirken, by de Roomsche Kerk, daar men als hier voor begonnen heeft.


Tweeden Klamp,
Genaamt den IJSKELDER, beginnende ten Oosten aan de Hasseltse Capel, van daar door de Hasselt, tot aan de Waterloop, die agter het Kasteel omloopt, daar langst heen tot aan 't kwaad eind, van daar, ten Zuiden door 't kwaad eindsstraatje, tot aan de Tongerlose Hoef in de Hoeven, van daar, ten Westen, door de Hoevense-straat, draaiende Noordwaards tot aan de Hallelse Capel, daar men als hier voor begonnen heeft.


Derden Klamp,
Genaamt de KORTE-STRAAT, beginnende ten Oosten aan de Hasseltse Capel, van daar, door de straat na de Hoeven, tot voor de Tongerlose Hoef, van daar ten Zuiden, door den Draaiboom voor dito Hoef, vervolgens door het Spoor, dat van die Hoef van agter door de Aansteede in de Heide loopt, van daar lynregt, door de Heide tot aan den langen Dyk, draaiende Westwaards langs den langen Dyk, vervolgens Noordwaards langs de Haanse-Hoef by Dongen (welke Hoef hier buiten blyft gereserveerd) en voorts langs de uiterste Limiten tegens Dongen, tot aan de Dongense Dreef, van daar, door die Dreef tot aan 't Swartven in de Heide, en van daar, lynregt tot aan 't eind van de Lang-straat aan de Hasselt, voorts door de Lang-straat, tot wederom aan de Capel, daar men als hier voor begonnen heeft.


Vierden Klamp,
Genaamt de LANGSTRAAT, beginnende ten Oosten in de Postel-straat, omtrent de huizinge van Jan Jacobs, aan de Wolspoel, van daar, langs den Voetpad genaamt den Hasseltsen-pad, langs welken pad men reent tot aan den steenen Paal, staande aan dien pad agter Adam van Riel in 't Crayven, alwaar men dien pad verlaat, en reent vervolgens op, en voorts door die Crayvense-straat tot aan de Hasseltse Capel, van daar ten Zuiden, door de Langstraat tot aan de Heide, van daar lyn regt door de Heide tot aan 't Swartven, vervolgens Westwaards, door de Dongense Dreef, tot aan de uiterste Limiten tegens Loon op Zant, Noordwaards langst die Limiten, tot aan de Loonse-Dreef, vervolgens door die Dreef, tot wederom in de Postel-straat, daar men als voor begonnen is,


Vyfden Klamp,
Genaamt den HASSELSEN-KLAMP, beginnende ten Oosten in de Stokhasselt, voor de huizinge van de Heer Pieter Hensen, van daar, door de straat tot in de Hasselt, by de huizinge van Arnoldus van der Voort, van daar Zuidwaards, door de Hasselse-straat, tot aan de Capel, van daar ten Westen, door de straat van 't Crayven, tot dat men komt aan 't Armhuis aldaar, van waar men, ten Noorden, reent langs den Kerkpad, die van daar, door den Akker loopt op de Stokhasselt, en aldaar uitkomt, voor de huizing van de Heer Pieter Hensen, daar men als hier voor begonnen is,


Zesden Klamp,
Genaamt de KRAAIJVENSE-KLAMP, beginnende ten Oosten in de Stokhasselt, by de huizinge van Adriaan Leyten, van daar, door die Stokhasseltse-straat, tot by de huizinge van de Heer Pieter Hensen, van daar Zuidwaards, langs den Kerkpad, die van daar op 't Crayven loopt, en uitkomt by het Armhuis aldaar, van daar ten Westen, door de Crayvense-straat, tot agter op de Werf van Adam van Riel aan den steenen Paal aldaar, en van daar, ten Noorden van die Paal, door der Voetpad en Akkerspoor, of Mestweg, welke uitkomt in de Stokhasselt, by de huizinge van Adriaan Leyten, daar men als hier voor begonnen heeft,


DE TIENDE VAN DE SCHIJF-AKKER.

Verdeelt in tien KLAMPEN, waar in het Gemeene Land Jaarlyks moet genieten twee Klampen, het Capittel van St. Pieter te Hilvarenbeek vier Klampen, en de Abdye of Conventuaalen van Tongerlo vier Klampen.
Betaalende ieder Klamp Jaarlyks in de Verponding - f 28-2-8


Eersten Klamp,
Genaamt de HAVERVELDEN, beginnende ten Oosten op de Velthoven, aan de huizinge van de Heer Franken, van daar, door het straatje voorby de Steede van Adriaan Bruers, vervolgens langs den Voetpad genaamt den langen Pad, tot dat men komt in den Mest- of Akkerweg, die op den Noordhoek loopt.
Van daar, ten Zuiden, door die Mest-of Akkerweg, tot in den Noordhoek, by de huizinge de ronde Schouw: Van daar, ten Westen, door de straat den Noordhoek, en de Logt, tot aan de Velthoven, by de huizinge den rooden Haan; En van daar, ten Noorden, door den Weg of Spoor over de Velthoven, tot wederom by de huizing van de Heer Franken, daar men als hier voor begonnen heeft.


Tweeden Klamp,
Genaamt de ZOEIJ, beginnende ten Oosten aan de Velthoven, voor de huizinge van de Heer Jozephus Verbunt, tegen over het Goirkens-straatje, van daar, door het Spoor of Weg over de Velthoven, de Logt, en den Noordhoek, tot aan de huizinge de ronde Schouw: Van daar ten Zuiden, door het Spoor of Akkerweg, dat van de ronde Schouw, loopt door de Schyf, tot aan het Hagelkruis aan den steenen Paal aldaar, van daar ten Westen, door het Akkerspoor over de Leenhouwers, tot voor de Waterhoef in de straat aldaar: En van daar ten Noorden door de straat over het kwaad end, tot wederom by de huizinge van de Heer Verbunt, daar men als hier voor begonnen is,


Derden Klamp
Genaamt KOOLS-KLAMP, beginnende ten Oosten in den Noordhoek, aan de huizinge de ronde Schouw, van daar, door de Nieuwlandse-straat, ten Zuiden door de Somer-straat, het Harings-eind, tot even voorby het Corvels Moolenhuis, van daar, ten Westen door den Moolenweg, tot aan den Moolen, en voorts van den Moolenstander, in een regte lyn door den Akker, tot aan het Hagelkruis op den steenen Paal aldaar: En van daar, ten Noorden, door dat Akkerspoor, tot wederom aan de ronde Schouw, daar men als hier voor begonnen heeft: En zal den Pagter van dezen Klamp gehouden zyn met den Pagter van den Klamp ten Westen hier aangelegen, te saamen te reenen en niet d'een zonder d'ander.


Vierden Klamp,
Genaamt den MOOLEN-KLAMP, beginnende ten Oosten aan het Hagelkruis aan den steenen Paal, van daar in een regte lyn op den Stander van den Corvelsen Kooren-Wind-Moolen, van daar, door het Spoor, dat van de Moolen aan de Westzyde van 't Moolenhuis in de straat komt: Van daar, ten Zuiden, door den grooten Weg of Straat tot aan 't begin van Corvel by de huizinge van Peter Pessers: Van daar ten Westen, door den Akkerweg of Spoor loopende langs de Werf heen, tot het tweede Spoor, dat aldaar van 't Hagelkruis aan de regterhand inkomt: En van daar ten Noorden, door dat Akkerspoor tot wederom aan den steenen Paal het Hagelkruis, daar men als hier voor begonnen heeft. En zal den Pagter van dezen Klamp, gehouden zyn, met den Pagter van den Klamp ten Oosten hier aan gelegen te saamen te reenen, en niet ieder afzonderlyk,


Vyfden Klamp
Genaamt DE WERFF, beginnende ten Oosten in de Reit, aan de Steede van Doctor Mutsaers, en aldaar in het Spoor, dat van de Oostzyde van dito Steede loopt, langs de Werff en vooraan in Corvel, by de huizinge van Peter Pessers inkomt, door of langs dat Spoor, tot in Corvel by de huizinge als voorschreeve, van daar ten Zuiden, door Corvel langs de huizen, tot by de huizinge van Cornelis van der Weegen, van daar ten Westen, door dat Spoor of Akkerweg, dat van daar loopt, door de Werff over de Waterloop aldaar, tot wederom aan de Steede van Doctor Mutsaers, waar men als hier voor begonnen heeft, daar de Oostelyke en Westelyke Reenen in malkander loopen,


Zesden Klamp,
Genaamt de AANBRAKEN, beginnende ten Oosten in de Werff, ter plaatse daar de Waterloop van die zelve naam zyn begin neemt, aldaar in 't Spoor of Akkerweg, door of langs dat Spoor, tot in Corvel, by de huizinge van Cornelis van der Weegen: Van daar Zuidwaards door Corvel, langs die huizen, Westwaards door den Berkdyk langs die huizen, tot dat men komt ter plaatse, daar den Melkpad in de Berkdykse-straat komt, van daar langs die Melkpad, tot dat men komt in het Spoor of Akkerweg dat van agter uit den Berkdyk na de Werff loopt: Van daar verlaat men den Melkpad, en men reend Noordwaards langs dat Akkerspoor, tot in de Werff, daar de Waterloop heft, en de Spooren in elkander koomen en daar men als hier voor begonnen heeft.


Zevende Klamp,
Genaamt den MELK-PAD, beginnende ten Oosten in de Reit, aan de Steede van Doctor Mutsaers, van daar door het Spoor of Akkerweg, dat door de Aansteede loopt, tot in de Werf, over het Schoor, tot daar de Waterloop heft of zyn begin neemt: Van daar Zuidwaards om, door het Spoor of Akkerweg, die van daar agter op den Berkdyk loopt, door dat Spoor tot aan den Melkpad, voorts van daar de linkerhand om, door den Melkpad, tot in de Berkdykse-straat: Van daar ten Westen, door die Berkdykse-straat tot in de Reit: Van daar ten Noorden door de Reit tot wederom aan de Steede van Doctor Mutsaers, daar men als hier voor begonnen is,


Agtsten Klamp,
Genaamt de VLAS-STRAAT, beginnende ten Oosten voor de Waterhoef, en wel in het Spoor of Weg na de Leenhouwers, vervolgens door dat Spoor, tot voorby de Leenhouwers, en voorts tot aan het Hagelkruis aan den steenen Paal aldaar: Van daar ten Zuiden, en vervolgens ten Westen, door het Spoor, dat van 't Hagelkruis langs de Steede van Doctor Mutsaers loopt, tot in den grooten Weg aan de Reit: Van daar ten Noorden, door die groote straat, laatende den Brandkuil aan de Reit op de linkerhand, van daar al verder door die Reitse-straat, voorby de Wolspoel, aan den Herstal, laatende die Wolspoel op de regterhand, en zoo voorts, door die straat tot wederom voor de Waterhoeve, daar men als hier voor begonnen is,


Negenden Klamp,
Genaamt DE POEL, beginnende ten Oosten te Oerle aan de Steede van Arnoldus Piggen, van daar ten Zuiden, langs den grooten Weg of Dreef, die van daar op Goirle loopt, tot aan den Karweg of Spoor die uit die Goolse Dreef, op Corvel loopt, genaamt de Poel-straat: Van daar ten Westen door dat Spoor tot aan Corvel: En van daar ten Noorden, door de straat of weg die van Corvel op Oerle loopt, door die straat, tot wederom aan de Steede van Arnoldus Piggen, daar men als hier voor begonnen heeft,


Tienden Klamp,
Genaamt HET GOOR, beginnende ten Oosten te Oerle, over de Goolse Baan of Dreef, by de Steede van Arnoldus Piggen, van daar door de Baan op Hilvarenbeek, laatende den Gemeentens Brandkuil op de linkerhand: Van daar door die Baan, en voorts by stappe goor regt uit, tot aan de uiterste Limiten tegens Goirle, ten Zuiden langs die Limiten tot op 't Koningsvoort in de Goolse Baan of Dreef, op den Waterloop, zynde aldaar teffens de scheiding der Jurisdictie: Van daar ten Westen, en vervolgens ten Noorden, door die Goolse Baan of Dreef, tot wederom aan de Steede van Arnoldus Piggen te Oerle, daar men als hier voor begonnen is,


DE TIENDE VAN LOOVEN-AKKER.

Verdeelt in tien KLAMPEN, waar in het Gemeene Land Jaarlyks moet genieten twee Klampen, het Capittel van St. Pieter te Hilvarenbeek vier Klampen, en de Abdye of Conventuaalen van Tongerlo vier Klampen.
Betaalende ieder Klamp Jaarlyks in de Verponding - f 28-2-8


Eersten Klamp,
Genaamt DE POLK, beginnende ten Oosten op 't Heiken aan de Schuts-Boom, van daar, langs den grooten Weg over den Seevenhoek, vervolgens door het Kerk-straatje na Broekhoven, voor den Vogelenzang, daar het Akkerspoor van Oerle, in het Kerk-straatje komt, van daar ten Zuiden, door dat Akkerspoor, tot in Oerle, daar hetzelve uitkomt aan den Gemeentens Brandkuil, van daar, door Oerle, voorby de Steede van Arnoldus Piggen, tot tegen over de huizing van den Capitein de Beer: Van daar ten Westen door het Spoor of Straatje over de Hoogt of Quetterye tot aan den Brandkuil agter de Colveniers Doelen, en van daar ten Noorden langst die Doelen, tot wederom aan den Schuts-Boom, daar men als hier voor begonnen heeft.


Tweeden Klamp,
Genaamt HET EZELVEN, beginnende ten Oosten te Broekhoven, voor den Vogelenzang, daar het Akkerspoor van Oerle in 't Kerk-straatje komt, van daar, over den Broekhovensen Dyk tot aan 't uiterste der Jurisdictie met Hilvarenbeek, ten Zuiden daar langs heen, dwars over den gemeenen Dyk tot aan de Limietscheiding met Goirle, daar langs heen, tot aan 't begin van Stappegoir: Van daar ten Westen, door den grooten Weg of Herbaan, koomende van Beek in Oerle, van Stappegoir af, door die Baan tot in Oerle aan den Brandkuil, en van daar ten Noorden, door het Akkerspoor, tot wederom voor den Vogelzang te Broekhoven, daar men als hier voor begonnen heeft.


Derden Klamp,
Genaamt STUIVENZAND, beginnende ten Oosten agter Stuivesant, aan 't Voortveecken: Van daar door den Weg of Spoor tot aan 't Kruishekken; Van daar door het zelve Spoor tot in Broekhoven voor den Vogelenzang: Van daar ten Zuiden, tot een Spie, draaiende voorts, ten Westen, door het Kerkstraatje, door het Spoor over den Seevenhoek, tot op 't Heiken aan den Schuts-Boom; En van daar ten Noorden, door het Spoor of Weg over Stuivesant, tot wederom aan 't Voortveecken, daar men als hier voor begonnen heeft.


Vierden Klamp,
Genaamt den DRIEHUIZENSE KLAMP, beginnende ten Oosten aan Hermen Aarts Hoef, van daar langst Hermen Aarts Dyk tot aan de uiterste Limiten met H: Beek ten Zuiden langst die uiterste Limiten tot aan den Broekhovensen Dyk: Van daar ten Westen langst die Dyk tot voor den Vogelenzang te Broekhoven, van daar door het Spoor tot aan 't Kruishekken, van daar door het zelve Spoor tot aan 't Voortveecken: Van daar ten Noorden langst den Waterloop, tot tegen over den Kerkpad, die van de Driehuizen afkomt, van daar uit den Waterloop in een regte lyn langst die Kerkpad op de Driehuizen aan, tot aan het Akkerspoor dat van Hermen Aartshoef inkomt: Van daar, door dat Spoor tot wederom aan Hermen Aartshoef, daar men als hier voor begonnen heeft.


Vyfden Klamp,
Genaamt DEN LAAGENWEG, beginnende ten Oosten in 't Commer-straatje, aan de Waterloop, van daar door dat straatje over Moerenborg, door de Post-dreef, tot aan 't uiterste van de Jurisdictie: Van daar ten Zuiden langs die scheidinge der Jurisdictie tot aan Hermen Aartsdyk: Van daar ten Westen langs Hermen Aartsdyk, tot aan Hermen Aartshoef, van daar door het Akkerspoor van dito hoef, tot aan den Kerkpad, op de hoogte van de Driehuizen, van daar, langs die Kerkpad, in een regte lyn, tot aan den Waterloop; En van daar ten Noorden, langs dito Waterloop, dwars over den laagen Weg, tot wederom in 't Commer-straatje, daar men als hier voor begonnen heeft.


Zesden Klamp,
Genaamt DEN MOERENBURGSE KLAMP, beginnende ten Oosten in de Oosterwyksche Baan, tegen over de Mortel-straat, aan den steenen Paal aldaar, van daar, lyn regt, tot op den tweeden steenen Paal aan de Broek-straat, van daar, door de Broek-straat, tot aan den Waterloop de Swartryt de scheidinge tusschen Tilborg en Enschot: Van daar ten Zuiden langs die scheidinge der Jurisdictie, tot over Pastoorsdyk: Vervolgens Westwaards, over Moerenborg, door de Post-dreef, tot in 't Commer-straatje aan den Waterloop, van daar langs die Waterloop tot op den hoogen Dries, van daar, door de straat, tot in de Oosterwyksche Baan; En van daar, ten Noorden, door dito Baan tot tegen over de Mortel-straat, aan den steenen Paal daar men als hier voor begonnen heeft. En zal den Pagter van dezen Klamp gehouden zyn, met den Pagter van 't Sonderlok te reenen van den eenen Paal op den ander, doende zulks te saamen, en niet afzonderlyk.


Zevende Klamp,
Genaamt DE MORTEL-KLAMP, beginnende ten Oosten te groot Looven in de Mortel-straat, aan den Pelgroms-Weg, van daar, door die Mortel-straat, tot in de Oosterwyksche Baan, van daar, ten Zuiden door die Baan, tot dat men komt aan 't Spoor dat op klein Looven loopt: Van daar ten Westen, door dito Spoor tot aan den Pelgroms-Weg; En van daar, ten Noorden door dito Pelgroms-Weg, tot wederom in de Mortel-straat, daar men als hier voor begonnen is,


Agtsten Klamp,
Genaamt GROOT-LOOVEN, beginnende ten Oosten te groot Looven, op de Kruis-straat in de Bos-Baan, van daar door de straat de Mortel tot aan den Pelgroms-Weg: Van daar ten Zuiden door die Pelgroms-Weg tot klein Looven in de straat: Van daar ten Westen, door die straat dwars over de Bos-Baan, door het Spoor dat door de Rabraken na den Heikant loopt, door dat Spoor, tot daar het zelve komt in de Waterloop de Swartryt: Van daar ten Noorden, en vervolgens weder Oostwaards langs die Waterloop de Swartryt, tot in de Bos-Baan, op het Bruggetje aldaar, van daar, door die Bos-Baan, tot wederom op de Kruis-straat, daar men als hier voor begonnen heeft.


Negende Klamp,
Genaamt DEN HEILE-SCHOOR-KLAMP, beginnende ten Oosten te klein Looven, aan den Pelgroms Weg in het Spoor, van daar door dito Spoor tot in de Oosterwyksche Baan: Van daar ten Zuiden, door dito Baan tot aan Heile Schoor: Van daar ten Westen, van Heile Schoor, door het Spoor of Akkerweg, tot agter de Armhoef te Enthoven in den Pelgroms Weg; En van daar, ten Noorden langs den Pelgroms Weg, tot wederom in 't Spoor te klein Looven, daar men als hier voor begonnen heeft.


Tienden Klamp,
Genaamt DE ARMENHOEFS-KLAMP, beginnende ten Oosten te Enthoven, agter de Armhoef in den Pelgroms Weg, van daar door het Akkerspoor, tot aan Heile Schoor in de Oosterwyksche Baan: Van daar, ten Zuiden door dito Baan, tot aan de Vrybogten van Juffrouw du Pon: Van daar, ten Westen, langst die Vrybogten, en voorts, in een regte lyn, tot aan het huis van Johannes de Rooy te Enthoven, in den Weg die van den Heuvel komt: Voorts, ten Noorden door dito Weg, tot wederom agter de Armhoef in den Pelgroms Weg, daar men als hier voor begonnen heeft.


EEN KLAMP TIENDE genaamt HET SONDERLOK, gehoorende voor het geheel aan het Gemeene Land, beginnende ten Oosten te groot Looven, in de Bos-Baan, op het Bruggetje de Swartryt, daar de Jurisdictie van Tilborg en Enschot scheid, van daar, langs die scheidinge de Swartryt, dwars over de Oosterwyksche Baan tot in de Broek-straat: Van daar, ten Zuiden door de Broek-straat, tot aan den steenen Paal aldaar, van daar, ten Westen, in een regte lyn, op den steenen Paal aan de Oosterwyksche Baan, tegen over de Mortel-straat, voorts door die Mortel-straat, tot in de Bos-Baan op de Kruisstraat; en van daar, ten Noorden door die Bos-Baan, tot wederom op het Bruggetje de Swartryt, daar men als hier voor begonnen heeft.


Betaalende Jaarlyks in de Verponding f 36-0-0

En zal den Pagter van dezen Klamp, gehouden zyn, met den Pagter van den Loovensen Klamp, genaamt Moerenborg, te reenen van den eenen Paal op den ander, doende zulks te saamen, en niet afzonderlyk.


MEMORIE EN LIJSTE,

Hoedanig de respective voorenstaande TIENDEN, over den Oigst des Jaars van 1778. en eenige volgende Jaaren; en op dien Voet en Ordre, altoos voor het toekomende by verwisseling zullen werden Verpagt:


De Tienden van den Heikant, in 9. Klampen.

Over 1778.
Wegens het Gemeene Land, onder de Administratie van den Heere Rentmeester GANSNEB genaamt TENGNAGEL, de drie eerste Klampen;
En wegens de Abdye of Conventuaalen van Tongerlo, de volgende zes Klampen.

Over 1779.
Wegens het Land, als voor, de 4., 5. en 6. Klampen;
En wegens de Abdye, de 7., 8. en 9., mitsgaders de 1., 2. en 3. Klampen.

Over 1780.
Wegens het Land, als voor, de 7., 8. en 9. Klampen;
En wegens de Abdye, de zes eerste Klampen.

De Tienden van het Laar, in 6. Klampen.

Over 1778.
Wegens het Gemeene Land, als boven, de twee eerste Klampen;
En wegens de Abdye voors., de vier volgende.

Over 1779.
Wegens het Land, als voor, de 3. en 4. Klampen;
En wegens de Abdye, de 5. en 6., mitsgaders de t. en 2. Klampen.

Over 1780.
Wegens het Gemeene Land, als voor, de 5. en 6. Klampen;
En wegens de Abdye voors. de vier eerste Klampen.

De Tienden van den Heuvel, daar onder mede begreepen de Staart Tienden, in 9. Klampen.

Over 1778.
Wegens het Land, als voor, de drie eerste Klampen;
En wegens de Abdye voors., de volgende zes Klampen.

Over 1779.
Wegens het Land, als voor, de 4.,5. en 6. Klampen;
En wegens gem. Abdye de 7., 8. en 9.. mitsgaders de 1., 2. en 3. Klampen.

Over 1780.
Wegens het Land, als voor, de 7., 8. en 9. Klampen;
En wegens de voors. Abdye de zes eerste Klampen.

De Tienden aan de Hoeven, in 6. Klampen.

Over 1778.
Wegens het Land, als voor, de 1. en 2. Klampen;
En wegens de voors. Abdye, de vier volgende Klampen.

Over 1779.
Wegens het Land, als voor, de 3. en 4. Klampen;
En wegens de gem. Abdye, de 5. en 6., mitsgaders, de 1. en 2. Klampen.

Over 1780.
Wegens het Land, als voor, de 5.en 6. Klampen;
En wegens de voors. Abdye, de vier eerste Klampen.

De Tienden van de Schyf-akker, in 10. Klampen.

Over 1778.
Wegens het Gemeene Land, onder de Administratie van den Heere Rentmeester VERSTER, de 1. en 2. Klampen;
Wegens het Kapittel van St. Pieter te Hilvarenbeek, onder de Administratie van voorn. Heer Verster, de 3., 4., 5. en 6. Klampen;
En wegens de Abdye of Conventuaalen van Tongerlo, de 7., 8., 9. en 10. Klampen.

Over 1779
Wegens het Land, als voor, de 3. en 4. Klampen;
Wegens het voorl. Kapittel, de 5., 6., 7. en 8. Klampen;
En wegens de gem. Abdye, de 9. en 10., mitsgaders de 1, en 2. Klampen.

Over 1780.
Wegens het Land, als voor, de 5. en 6. Klampen;
Wegens het voors. Kapittel, de 7., 8., 9. en 10. Klampen;
En wegens de gemelde Abdye, de vier eerste Klampen.

Over 1781.
Wegens het Land, als voor, de 7. en 8. Klampen.
Wegens het voors. Kapittel, de 9. en 10., mitsgaders de 1. en 2. Klampen;
En wegens de gem. Abdye, de 3., 4., 5. en 6. Klampen.

Over 1782.
Wegens het Land, als voor, de 9. en 10. Klampen;
Wegens het voorschreve Kapittel, de 1., 2., 3. en 4. Klampen;
En wegens gem. Abdye. de 5., 6., 7. en 8. Klampen.

De Tienden van de Looven-akker, insgelyks in 10. Klampen.
Omtrent de Verpagtingen van welken, dezelve voet, als hier voor, omtrent de Tienden van de Schyf-akker, is gezegt, zal gehouden worden.

De Tienden van het Sonderlok, alleen geboorende aan het Gemeene Land, in een Klamp. Welke altoos, wegens het Land, onder de Administratie van den Heer Rentmeester Verster, zal worden Verpagt.

En eindelyk de Smal en Vlas-Tienden, gehoorende voor twee derde aan de Abdye of Conventuaalen van Tongerlo, en voor een derde aan het Kapittel van St. Pieter te Hilvarenbeek, op den ouden en voorigen voet.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832