Menu

De Hasselt voor 1832

Reglement voor de Huishoudinge en Finantie van Tilburgh en Goirle (1732)

REGLEMENT
Voor de Huishoudinge en Finantie
van de Heerlijkheeden van
van T I L B U R G H
E N
G O I R L E

IN 's G R A V E N H A G E,
By Paulus Scheltus, ordinaris Drukker van
de Edele Mog. Heeren Raaden van Staate der Ver-
eenigde Nederlanden. Met Privilegie.

Art. 1.

IN den eersten, dat alle jaaren voor den laatsten December, door Drossaart, Scheepenen en Secretaris sal werden gemaakt een Nominatie van Scheepenen en Burgemeesters, Setters en Geswoorens van Tilburgh en Goirle, en sulks uit de nutste en bequaamste tot die bedieninge, daar in observeerende het Voorschrift van het 13 Articul van haar Hoog Mog. Reglement op de Politicque Reformatie van dato 1 April 1660, welke Nominatie insgelijks voor den laatsten December ter hand gestelt sal moeten worden aan den Heere van Tilburgh en Goirle, om daar uit, uitterlijk voor den laatsten February, Scheepenen, Burgemeesters, Setters, &c. voor het volgende jaar te verkiesen, welke keuse gedaan en terug gekoomen zynde, sal den Drossaart gehouden sijn binnen veertien daagen daar na door den Vorster vergaderinge van Scheepenen te doen beleggen ten Raadhuise binnen Tilburg, en de Scheepenen installeeren en Beëedigen.

2.

Dat de vergadering of continuatie van de Scheepenstoel jaarlijks sal moeten gedaan en deselve Beëedigt zyn ten langsten binnen voorschreeve tyd, of dat sulks, binnen voorschreeve tyd niet gedaan of geschied weesende, in sulken geval verstaan sal werden, den ouden Scheepenstoel alsnog voor het volgende jaar gecontinueert te zyn.

3.

Dat egter by, veranderinge van de Scheepenstoel, altyd twee van de oude afgegaane Scheepenen, de quaamste en meeste kennisse van saaken hebbende, sullen moeten blyven continueeren.

4.

Dat in cas een of meer Scheepenen binnen het half jaar van haare bedieninge mogten koomen te overlyden, in sulke gevallen, ten langsten binnen een maand, weeder anderen in des Overleedens plaats of plaatsen sullen moeten zyn aangestelt en beëedigt, in maniere als voorschreeve.

5.

Dat het bewind, directie en behandelinge der Justitie, soo Crimineel als Civiel, mitsgaders de dagelijksche loopende Policie, sal staan en blyven aan Scheepenen alleen met seclusie van andere.

6.

Den Scheepenstoel dus veranderd en gecontinueert zynde sullen den Drossaart en Scheepenen op den eerstkoomende Maandag voormiddag ten neegen uuren by den anderen koomen, teegens welken tyd den Drossaart bevoorens sal doen Citeeren de Burgemeesters, Setters en Geswoorens, Kerk- en Armmeesters etc. om haar voor dat jaar te installeeren en beëedigen; en sullen de voorschreeve Scheepenen, Burgemeesters, Setters en Geswoorens ten voorschreeven daage en uure gehouden zyn op de Raadhuyse te compareeren ten fine voorschreeve, ieder op eene Boete van twaalf schellingen ten behoeve als van ouds.

7.

De Geregtsdaagen sullen van veertien tot veertien daagen gehouden worden alle Maandaagen, te weeten, wanneer het geene Vacantie is, en sulks op den Raadhuise sonder eenige verteeringen ten lasten van de Gemeente of andere Particuliere wiens saaken behandelt werden te moogen doen; Edog de Vacantie geëindigt zynde, sal den Drost, of by sijn absentie den President Scheepen, sonder versuim door den Vorster laaten Publiceeren, dat den Regtdag op Maandag in agt daagen sal werden gehouden, ten einde een ieder in het vervolgen van sijn Goed niet en werde verkort, op welke Regtdaagen Scheepenen telkens sullen moeten compareeren op de boeten als vooren.

8.

Den Drossaart de Bank of het Geregt gespannen en Scheepenen gemaant hebbende om goed, kort en onvertoogen Regt aan ieder een te doen erlangen, sal daar op in saaken desselfs Officie raakende, het zy Crimineel of Civiel, aanstonds uit de Vergaderinge van Scheepenen moeten gaan, en Scheepenen alleen laaten, om daar in soodanig te Sententieeren en Disponeeren als sy na regten in Conscientie sullen bevinden te bekooren.

9.

In het houden van de Rolle, en de behandeling van Processen soo Crimineele als Civile, sal men sig by continuatie exactelijk reguleeren na de Caroline Ordonnantie van den jaare 1530, en Albertine Reformatie van den jaare 1599, en dienvolgens geen nodeloose alteratie laaten, en rolleeren of permitteeren, en sullen de Procureurs sig geen langer termynen en delayen accordeeren als in de voorschreeve Ordonnantien uitgedrukt is.

10.

Den Drost, Scheepenen, en Secretaris of wel sijn geswooren Clercq, sullen op de Policiedaagen, te weeten alle Maandagen van neegen tot twaalf uuren ten Raadhuise vaceeren, om alle Luiden te hooren en te expedieeren, in alle dagelijksche voorvallende geleegentheeden, doleantien over beswaar van lasten als anderlints, welke klagten van beswaar, soo van personeele Gemeentens als andere 's Lands Lasten en Impositien, dan sullen werden genoteert en ter naaster Vergaderinge van de agt Geswooren Mannen en Taxateurs, als vaceeren tot afdoeninge van fouten, moeten werden voorgebragt, die op de armoede en onmagt van de Klageren sullen moeten inquireeren, en dan oordeelen, of iy vermindert of geheel ontheeven moeten werden of niet, tot vindinge van welke fouten, de Scheepenen en Geswooren Setters, de taxen soodanig sullen moeten reguleeren, dat 's Lands en Dorps Impositien en Lasten daar uit ten vollen konnen gevonden en betaalt werden.

11.

Den Drossaart, Scheepenen, en Secretaris van Tilburg, sullen alleen moeten vaceeren alle Saturdagen des voor de middags van neegen tot twaalf uuren, na dat de Presenten door den Secretaris sullen zyn aangeteekent, om des noods de Armmeesters, Setters of Geswoorens te hooren in het geene sy souden willen voorstellen, en dienvolgens resolveeren wat in de aanstaande week noodsakelijk diende gedaan te werden, en soo eenige publicatien wierden gerequireert die te vervaardigen, om deselve des Sondags bevoorens te konnen publiceeren, mitsgaders by deselve of by Commissarissen waargenoomen te werden de Saturdagsche rolle van kleine saaken, ook om alle geschillen tusschen geringe en arme Luiden, is 't doenlijk, te afsopieeren en te bevreedigen.

12.

Welke ordinaare Vergaderinge gehouden sal moeten werden op den Raadhuise, gelijk ook alle byeenkomsten der Regenten over wat saaken het soude moogen weesen, alwaar by Wintertyden van Gemeintesweegen sal werden beschikt en besorgt den noodigen Brand, Vuur en Ligt, sullende egeene der voornoemde Vergaderingen moogen werden gelegt of gehouden in eenige andere plaatsen, en insonderheid niet in eenige Herbergen, en dus ook sonder eenige verteeringen ten lasten van de Gemeente te doen, en sal den Drossaart, en by sijne absentie den Præsident Scheepen, sorge hebben te draagen dat in de Vergaderinge der Regenten goede ordre werden gehouden, sonder dat de Regenten malkanderen of andere in de Vergaderinge der Regenten koomende, niemand door disrespectueuse bejegeningen, injurien, lasteringen, drygementen toespreekt of ontmoet, en sulks geschiedende, sal den Officier, en by sijne absentie den Præfident, dat stellen aan het oordeel: Kan Scheepenen, die den Contraventeur promptelijk sullen mulcteeren, indien het een Regent is, met een temporeele suspensie van sijn Ampt, en met een pecunieele Amende van twaalf guldens, en indien een ander in de Vergaderinge van de Regenten koomende is, met eene boete van vyftien gulden, beide te appliceeren gelijk in hooge Heerlijkheeden gebruikelijk is ten profyte van den Officier; en indien er feitelijkheeden gepleegt zyn, sal de schuldige daar over gecorrigeert en gestraft werden na exigentie van saaken.

13.

In welke ordinaris Vergaderinge meede sullen werden gedepecheert en geslaagen alle Ordonnantien, waar van den Secretaris in een apart Boek eene korte notitie sal moeten houden.

14.

En sullen de Burgemeesters geene betaalinge moogen doen van de Gemeentens schulden die koomen te excedeeren een somme van vyf guldens, dan op Ordonnantien als voorschreeve geslaagen en door de Presente en Secretaris geteekent, aan welke Ordonnantien ook sullen moeten aangehegt zyn de Specificatien en Declaratien waar toe de Ordonnantien relatief zyn, en sal de Quitantie geschreeven moeten werden onder de Ordonnantie, en dat by gebrek van het een of ander de gedaane betaalinge in Reekeninge niet voor uitgaaf sullen moogen werden geleeden, selfs niet onder Apostille van debet Quitantie, Specificatie of Ordonnantie, maar moeten geroyeert en doorgeslaagen werden, uitgenoomen alleen de jaarlijksche Renten of Interessen, de ordinaare Tractementen, Wedden, Recognitien en Correspondentiegelden, die men volgens eene gewoone egaale ongeinterrumpeerde practycq van dertig jaaren (alsoo dit Reglement met den jaare 1732 sal ingaan) gewoon is van Gemeintensweegen te geeven, waar toe geene Ordonnantie van nooden is, maar van soodanige posten sal aan den Burgemeester een generaale Lyst moeten werden gegeeven, om die op de vervaldaagen te voldoen op eene Quitantie.

15.

De Quitantien van de Interessen sullen moeten gedrukt zyn, om die door den Secretaris in te vullen, inhoudende het nomber van ieder Capitaal waar meede deselve ten Comptoire der Beeden geregistreert zyn in manieren hier navolgende. N. Ik Onderschreeven bekenne ontfangen te hebben uit handen van Burgemeester der Heerlijkheid Tilburg (of Goirie) een somme van in voldoeninge van een jaar interest van een Capitaal ten laste van voorschreeve Heerlijkheid geconstitueert den en ten Comptoire der Beeden geregistreert sub No. als booven, verscheenen den Actum den En sulks in gevolge van haar Hoog Mog. Resolutie van dato den 31 January 1730.

16.

Dat geene Renten en Interessen van Capitaalen, ordinaris Tractementen, Wedden en Recognitien of Correspondentiegelden met stukken of brokken sullen moogen werden betaalt, veel minder stuksgewyse in Reekeninge gebragt, maar dat een post van betaalinge geheel in reekeninge op eene Quitantie sal moeten koomen, en daarenteegen dat men ook geene twee of meer Schulden of Interessen, schoon aan een Persoon competeerende, in reekeninge onder den anderen sal moogen combineeren, of onder malkanderen in eene post in reekening voor uitgaaf brengen, maar dat ieder post van interessen of andere betaalinge separaat en distinct in reekeninge gebragt sal moeten werden.

17.

Dat den Drossaart en Scheepenen egeene Ordonnantien tot betalinge van eenige Gemeentens schulden sullen vermogen te slaan, dan na dat de oorsaake en wettigheid der schuld, neffens de Specificatien, Declaratien, Reekeningen, etc. alvoorens eerst wel en rypelijk geexamineert zyn, en de deugdelijkheid van dien aan haar gebleeken is.

18.

De Ordonnantien in voegen als vooren geslagen, uitgemaakt en geregistreert zynde, sullen deselve moeten werden uitgegeeven en overhandigt aan den geenen tot wiens behoeven deselve geslagen zyn, binnen veertien dagen na dat die geslagen zyn, om de voldoeninge daar van in te vorderen tot lasten van den geenen op wien deselve geslagen zyn, en sullen alle Ordonnantien binnen den tyd van twee maanden na dat die uitgegeeven zyn, moeten betaalt werden.

19.

De Burgermeesters sullen eerst en vooral betaalen de jaarlijksche Interessen loopende ten lasten van het Corpus, dan de geslagen Ordonnantien, en daar na de verdere Gemeentens schulden en Tractementen, sonder die betalinge te mogen uitstellen op eenige pretexten van geen Geld in Cassa te hebben of andere, soodanig dat de Gemeente of de Regenten daar over geen schade koomen te lyden, op poene dat de schade, met de kosten daar op te reisen, by den onwilligen, gebreekigen of nalatigen Burgermeester sullen moeten werden betaalt, en aan haar tantiéme of collectloon gekort, en verders op haar Persoon en Goederen by parate executie verhaalt.

20.

Dat nog den Drossaart nog de Scheepenen, nog den Secretaris, en generalijk niemand wie het soude mogen weesen, eenigen den alderminsten ontfang of maniantie sullen mogen hebben van de Gemeentens-Penningen en Revenues, Inkomsten en Settingen, soo ordinair, als extraordinair, dewelke zyn gehoorende tot des Gemeentens huishoudinge, maar dat alle deselve sullen moeten werden geint en ontfangen by en door den Burgermeester alleen, en weederom door deselve uitgegeeven, en in cas van eenige negotiatie van Penningen op haar Hoog of Edele Mog. Octroy te doen ten lasten van de Gemeente, deselve meede alleen by den regeerende Burgermeester sullen moeten ontfangen werden, waaromme de procuratie om soodanige negotiatie te doen, ook alleen op den Burgermeester sal moeten verleeden werden, die de genegotieerde Penningen in sijn Burgermeesters Reekeninge in een separaat Capittel in gevolge de Formulieren staande agter haar Hoog Mog. Resolutie van den 20 September 1724 voor ontfangen sullen moeten brengen.

21.

Dat men aan niemand van Gemeentens weegen en uit Gemeentens Penningen eenige giften of schenkagien sal mogen doen, en dat soodanige giften en schenkagien in reekeninge voor uitgeef gebragt sullen moeten geroyeert werden, uitgenoomen soodanige Recognitien die men meer als dertig jaar ongeinterrumpeert jaarlijks betaalt, en in reekeninge successivelijk geleeden zyn, om reedenen als Articul 14.

22.

Dat in cas eenige Penningen souden moeten genegotieert of Procedures het zy als Eisschende of Verweerende gevoerd werden weegens het gemeene Corpus, soodanigen Negotiatien of Processen niet sullen konnen gedaan werden, dan sonder eerst en alvoorens daar toe versogt en geobtineert te hebben Octroy of authorisatie van haar Hoog Mog. of Edele Mog. conform haar Hoog Mog. Placaat van den 31 October 1695, vernieuwt den 7 September 1725, en der selver Resolutie van den 30 October 1674 tot verkryginge van welke Octroyen en permissen geene versoeken sullen moogen werden gedaan, dan na voorgaande speciaale convocatie, bewilliginge en toestemminge van twee derdeparten der Representanten van het gemeene Corpus. Dat ook geene sollicitatien, soo tot ontlastingen, remissien, atterminatien of surcheantien sullen moogen nogte konnen werden aangevangen, sonder convocatie, bewilliging en toestemminge als vooren, op poene dat dat de negotiatien, sollicitatien, proceduures, en daar over gereesen kosten, sullen koomen ten lasten van de geenen in sijn particulier die deselve negotiatien, sollicitatien, en Processen teegens den inhoud deeses Articul gedaan of gevoert hebben.

23.

Dat de convocatie der gesamentlijke Leeden en Representanten van het Corpus sal gedaan werden door den Officier met voorkennisse van Scheepenen, en dat de Leeden of Representanten van het Corpus vergadert weesende, men met de Presenten sal besoigneeren.

24.

En sullen de Burgemeesters, agtervolgens haar Edele Mog. Resolutie van den 30 October 1709, geen den alderminsten ontfang moogen hebben van eenige gemeene Lands Penningen, Middelen of Imposten, selfs ook niet by publique aanbesteedinge en aanneeminge, maar sullen niet anders moogen ontfangen dan alleen de ordinaere en extraordinaere revenues en inkomsten, mitsgaders de reëele en personeele settingen, die by de Regenten werden gedaan, tot betaalinge der jaarlijksche Renten en Interessen der Capitaalen tot lasten van de Gemeente staande, als meede de wettige schulden en onkosten van het gemeene Dorpshuishouden.

25.

Dat geene nieuwe Werken of Reparatien ten lasten van de Gemeente sullen moogen werden gemaakt en gedaan, dan op behoorlijke Bestekken na voorgaande publicatien en openbaare aanbesteedinge, ten waare in kleine saaken niet excedeerende de somme van vyf en twintig guldens.

26.

Dat de Burgemeesters voor haar Collectloon niet meer sullen moogen pretendeeren, genieten nog in reekeninge voor uitgaaf brengen of geleeden werden dan ten alderhoogsten ses gulden van het honderd te Tilburg, en seeven ten honderd te Goirle, van haaren ontfang, sonder ter saaken van dien iets verders te moogen pretendeeren, onder wat pretext het soude moogen zyn; uitgenoomen dat in cas van negotiatie van eenige Penningen, sy sullen moogen inbrengen haare Vacatien, maar geen Tantieme of Collectloon van genegotieerde Penningen die by haar ontfangen zyn.

27.

Dat geene Commissien sullen werden gegeeven om van weegen het gemeene Corpus te compareeren op eenige Dagvaarden van de Meyerye of van het Quartier van Oosterwyk dan op een Persoon, of ten hoogsten in gewigtige saaken op twee Persoonen, en dat men sal moeten besorgen dat by de uit- of aanschryvinge van den Dagvaart, kennisse werd gegeeven en uitgedrukt wat aldaar sal werden geproponeert, om by de Regenten deeser Heerlijkheeden te konnen werden instructie en last gegeeven aan haaren Gecommitteerden het geene hy seggen en stemmen sal, sonder te moogen stemmen op andere propositien die souden moogen gedaan werden over andere saaken, die in de aanschryving van den Dagvaart niet zyn gespecificeert, maar dat de Gecommitteerde die sal moeten overneemen, om daar van alvoorens kennisse te geeven aan sijne Committenten, sullende ook in andere saaken geene Commissien moogen gegeeven werden dan alleen maar op een Persoon, ten sy in swaare en hoogwigtige saaken en van grooter aangeleegentheid op twee Persoonen. En sullen de Gecommitteerdens tot de Quartiers Vergaderinge haar moeten reguleeren na haar Hoog Mog. Reglement tot beeter regeeringe en directie van saaken van de vier Quartieren, dato den 7 February 1714.

28.

Den Drossaart sal met voorkennisse van Scheepenen alle jaaren op sijn behoorlijke tyd aan de Gebooden laaten beleggen alle de Schouwen van de Hairbaanen, groote en kleine Straaten en Weegen, item van de Stroomen en Waaterloopen, ten einde dat alles behoorlijk werde gemaakt, en de gebreekige daar over doen calangeeren, dat gebrek ten haaren kosten besteeden, alles ор, de boete van dertig stuivers voor ieder breuke ten behoeve van den Drossaart, en in cas van besteedinge, dat sulks sal geschieden op den dubbelden Weerpenning ten behoeve als voore, tot welk begaan van Schouwen, Scheepenen en Secretaris telkens ook sullen moeten vaceeren, als meede de Vorsters en Geswoorens die daar toe geciteert werden.

29.

Den Drossaart sal ook nauwkeurig agt doen geeven op alle Landloopers, Vagabonden, Gaauwdieven en Schelmen, waar toe hem de Vorsters, Schutters en Beedelvoogden ten dienste sullen moeten staan, en des noods in cas van apprehensie van Geweldenaars, Gaauwdieven en Schelmen, sullen de Capiteins uit de respective Wyken met haare Manschap soo veel als gecommandeert sullen werden, den selven meede assisteeren en de behulpsaame hand bieden, als meede in het bewaaren en executeeren van dien.

30.

En wanneer eenige Delinquanten met Decreet van Scheepenen of andersints mogten zyn geapprehendeert, soo sullen deselve ten eersten ten overstaan van Scheepenen moeten werden verhoort en geëxamineert, waar toe Scheepenen en den Secretaris sullen moeten vaceeren, gelijk sy ook sullen moeten doen in het aflyden van alle Attestatien, preparatoire en andere Informatien, scherper examinatie, Torturen, als meede in de crimineele Regtdaagen, Verbaale Proceduures, het Sententieeren, het doen van crimineele Executie, en alle het geene daar aan dependeert. Mitsgaders alsnog vaceeren om inspectien oculair te neemen op Dyken, Bruggen, Dammen, Cassyweegen, Dorps-Gevangenhuis, Predikantshuis, Schoolhuis, Brandspuithuisen, Branden andere Geriefsberginge, ook op alle besteedinge van Reparatien of Restauratien die moeten gedaan worden, item in het visiteeren van Schoorsteenen en Ovens, mitgaders van de gequetste, gedoode, verdronken en verongelukte Lighaamen ter requiquisitie van den Drossaart, en sig telkens meede vervoegen ter plaatse alwaar deselve leggen, ook alle tumulten en byeen rottingen helpen weeren, sonder dat den Drossaart, Scheepenen en Secretaris ter dier saake ietwes ten lasten van de Gemeente sullen moogen pretendeeren of verteeren, als alleen vermits dikwils den quaden weg en verre afgeleegentheid, dat den Voerman die den Drossaart en Regenten derwaards transporteert, sal betaalt moogen werden sijn Karrevragt.

31.

De onkosten van de Executien in crimineele saaken als van weegens het setten en wegneemen van het Schavot, van de Scherpregter, het onderhoud van de Gevangens en diergelijke sullen blyven tot laste van de Gemeente, gelijk volgens gewoonte in Tilburg en Goirle gepractiseert is, of soo als volgens de Prærogativen en Præeminentien van de hooge Heerlijkheeden in de Meyerye geschieden moet, als welke by deese gelaaten worden in haar geheel; dog den Drost sal voor Vacatien, Salaris van Advocaaten en Procureurs, den selven bedienende, of diergelijke, waar toe hy ratione Officii gehouden is, geen Declaratien tot lasten van de Gemeente moogen inbrengen, uitgenoomen ten aansien van soodanige Vagabonden en grove Delinquanten, waar toe het Placaat van den jaare 1707 applicabel is, dewyl de Gemeente in possessie is te trekken het geen daar voor toegelegt is, en sal derhalven den Drost in dat geval moogen tot laste van de gemeente brengen het Salaris van den Advocaat en Procureur den selven bedienende, mitsgaders de verschotten, en verders of anders niets, voorts tot meerder menage in Crimineele saaken en ontlastinge van de Gemeente, sullen de Scheepenen voortaan niet meer selfs in persoon ten advise gaan, maar de Stukken van het Proces bezeegelt aan een Advocaat of Advocaaten toesenden, welke deselve Stukken, beneevens haar schriftelijk Advis insgelijks behoorlijk gecacheteert weeder te rug sullen senden, sonder dat desweegens eenige kosten tot lasten van de Gemeente sullen moogen gebragt werden, als alleen voor het voorschreeve schriftelijk Advis met de posten van het over en weeder senden.

32.

Dat wanneer eenige Deurwaarders afpandinge en de executie over 's Lands Impositien, Lasten en Renten, mitsgaders gepaghte Tienden, Hoeven of Landeryen koomen doen, dat de Regenten en Secretaris alsdan den Deurwaarder in het ondersoeken en uitvinden van de Chyns- en Rentgelders, en haare Goederen sullen moeten adsisteeren, soo in het laaten nasien der Prothocollen, Reekeningen van Goederen, die by haar of haare Burgemeesteren en aangestelde Curateuren, het zy by executie, evictie of andersints verkogt zyn, en daar uit, des noods, Extracten geeven in gevolge het 7 Articul van haar Edele Mog. Reglement voor 's Lands Deurwaarders, gearresteert den 27 October 1729 en sig verders na dat Reglement reguleeren soo veel haar aangaat.

33.

Dan wat aangaat de Executien voor de Gemeentens Reëele of Personeele Lasten te doen, waar in Drossaart en Scheepenen meede sullen moeten adsisteeren, dat soo sy bevinden gansch Arme en dikwils Sieke en Miserable Huishoudens, sy die Executie provisioneel sullen weederhouden, om de totale ruïne van die Menschen, die anders ten laste van de Arme-Kasse souden koomen te prevenieeren, en die Saak weeder brengen in de naatste Vergaderinge, en met de geswooren Setters en Taxateurs daar over besoigneeren, wat met soodanige Arme en Elendige Debiteurs ten meesten nutte der Gemeente, en behoud der selver dient gedaan te werden, meede sonder desweegens iets ten laste van de Gemeente of gebreekige te brengen.

34.

Dat geen Reëele Omslaagen sullen moogen werden gedaan dan op voorgaande Octroy van haar Hoog Mog. en dat het Collectboek van dien sal moeten vaardig zyn binnen ses weeken na de aanstelling of beëediging van de Burgemeesters, om aan den nieuwen Burgemeester ter hand te stellen; en wanneer men mogte bevinden dat de ordinare Revenuen en Imkomsten der Gemeente met de Reëele Omslaagen niet suffisant zyn, om daar meede de jaarlijksche Renten, Interessen en verdere Onkosten van het gemeene Dorpshuishouden te voldoen, dat men in sulken geval gehouden sal zyn binnen den tyd van twee maanden na de beëediginge der Burgemeesters te moeten doen een Personeele Omslag over alle de Ingezeetenen deeser Heerlijkheeden, niet van den Armen leevende, na beloop en proportie men vermeinen sal voor dat jaar alsnog van nooden te hebben.

35.

Dat de Commer, Hef- of Collectboeken sullen moeten gezet en geformeert werden door geswooren Setters, en geschreeven door den Secretaris, en sulks op de Raadkamer buiten kosten en lasten van de Gemeente, uitgenoomen dat ieder Setter sal genieten eene gulden, en sal niemant wie het ook sy, Heer, Schoutet, Drossaart, Scheepen, Secretaris, Predikant, en in het generaal wie het soude moogen weesen, eenige exemptie of verschooninge van eenige 's Lands Reëele of Personeele Lasten, gelijk ook niet van de Reëele of Personeele Omslag of Settingen tot Dorps Huishouding te gebruiken, moogen verleent werden, dan alleen ten respecte van de gemeene Middelen en Personeele Settingen aan de geene welke van de publicque Aalmoessen leeven, conform haar Edele Mog. Resolutie van den 26 February 1715, welke Collectboeken den Secretaris sal opsommen en lateriseeren, in gevolge den korten staat van het geene de Secretarissen moeten doen, staande agter haar Hoog Mog. Resolutie van den 20 September 1724, sub Num. 5, en dan by die geene die het geformeert hebben neffens den Secretaris onderteekent werden.

36.

Dat de Hooftlysten tot vindinge van 's Lands Gemaal, pertinentelijk sullen geformeert werden na den inhoud en het Voorschrift van het 7 Articul van haar Hoog Mog. Placaat op den ophef van den Impost op het Gemaal, en van het Hooftgeld ten platten Lande de dato 31 January 1716; en dat men daar niemant af sal moogen laaten als alleen de Arme, leevende van de publique Aalmoessen, ingevolge het 2 Articul van het voorschreeve Placaat, welke Hooftlyst jaarlijks voor den 1 September ten Comptoire der Gemeene Middelen sal moeten werden overgebragt, soodanig dat de Regenten daar toe door 's Lands Deurwaarder aangemaant werdende, die onkosten niet in Reekeninge sullen moogen werden ingebragt, maar ten laste van de gebreekige koomen.

37.

Dat de Collecte van de Verpondinge, Beede, en alle 's Lands Middelen, die aan de Corpora aangeschreeven werden door Scheepenen en ten overstaan van den Officier publiquelijk en voor alle Man aan de minstbiedende sullen werden aanbesteed, in gevolge de Resolutie van haar Edele Mog. de Heeren Raaden van Staate dato den 30 October 1709, tot vindinge van welk Collectloon, en voor de verdere onvermeidelijke onkosten vallende op de Collecte, de Regenten die Tauxen der Verpondingen en alle andere Middelen waar van de Collecte haar te laste gelegt werd, sullen moogen verhoogen met ses of uiterlijk agt ten honderd, sonder meer, in gevolge het 2 Articul van haar Edele Mog. Ordre en Reglement op de paraate Executien van de Regenten, Verponding-Beurders en Collecteurs gearresteert den 10 July 1727, na welk Reglement sig ook in allen anderen deelen meede sal moeten reguleeren. Dan voorschreeve Collecteurs voor geen agt per cent konnende aanbesteed werden, sal men daar toe verkiesen de nutste en bequaamste Persoonen uyt de Ingeseetenen die men egter nietwes meerder dan 8 pro cent, alle andere onkosten daar onder meede begreepen, voor Collectloon sal moogen toevoegen.

38.

Voor welke Tantiéme de Collecteurs of Aanneemers na 's Lands Comptoiren sullen moeten gaan en deselve voldoen, sonder ietwes verders, daar voor, onder wat pretext het souden moogen weesen, te moogene pretendeeren, ende 's Lands Comptoiren soodanig moeten betaalen, dat de Gemeente of Regenten weegens wanbetaalinge geen de allerminste schaade of Executie kosten koomen te lyden, maar dat soodanige schaade en Executiekosten sullen zyn en blyven ten lasten van den Aanneemer, of Collecteur, ingevolge haar Edele Mog. Resolutie van den 30 October 2709.

39.

Ende om de Collecteurs daar toe beeter in staat te stellen: dat de Collectboeken binnen den tyd van ses weeken naa de aanneeminge of aanstellinge de Collecteurs ter hand gestelt sullen moeten werden, ingevolge haar Edele Mog. Publicatie van den 27 Juny 1708 te weeten soodanig, dat die binnen de eerste drie weeken door de Regenten sullen moeten zyn geformeert, en binnen de drie volgende weeken door den Secretaris geëxtradeert, op poene van drie gulden voor ieder dag naa voorschreeve drie en ses weeken, by ieder Regent en Secretaris respectivelijk te verbeuren ten behoeven van den Officier.

40.

En sullen de gecollecteerde 's Lands Verponding met de gecombineerde Beeden en gemeene Middelen ieder separatelijk moeten werden gehouden, en niet met den anderen, veel min met Gemeentens-Penningen moogen werden gemengt of gediverteert, maar alleenig moeten gebruikt worden tot betaalinge van 's Lands Comptoiren, en ieder op zyn post, waar toe die zyn gecollecteert, in gevolge de geallegeerde haar Edele Mog. Publicatie van den 27 July 1708 en der selver Resolutie van den 30 October 1709.

41.

Dat de Collecteurs die de Collecte, het zy by aanneeminge of verkiesinge, als voor aanvaart hebben, verpligt sullen zyn, de Collectens te voltrekken en ten einde te brengen, en daar van in gebreeken blyvende, dat deselve daar voor paratelijk konnen geëxecuteert werden volgens haar Edele Mog. Resolutie van den 3 September 1728.

42.

Dat de Collecteurs, Aanneemers en Burgemeesters niemant sullen vermoogen te overvallen en beschaadigen met executien, sonder de Debiteuren eerst en alvoorens een of tweemaalen by publicatie aangemaant te hebben, en tot het ontfangen van haare Collectens moeten houden de Sitdaagen by het 5 Articul van het Reglement van den 10 July 1727 gementioneert.

43.

Dat de Burgemeesters en de Collecteurs die eenige Collectens van 's Lands- of Dorpsweegen door verkiesinge hebben moeten doen, den tyd van drie jaaren na het expireeren van haar jaar, sullen moeten vry en exempt zyn van Gemeentens Collectens, daar onder nogtans niet begreepen de geene die de Collectens by publique aanbesteedinge hebben onderstaan.

44.

Dat, in gevolge haar Hoog Mog. Resolutie van den 31 January 1730, de Reekeningen van de Burgemeesters en Collecteurs van de Verpondingen, Beeden, en gemeene Middelen, uitterlijk binnen het tweede jaar waar over gereekent werd ter Leen- en Tolkamer geexhibeert en overgebragt sullen moeten werden, ten einde als in haar Hoog Mog. Resolutie van den 25 Juny 1727, om aldaar geëxamineert te worden.

45.

Dat den Secretaris (wanneer aan hem door den Burgemeester, Aanneemer of Collecteur sullen zyn ter hand gestelt de Behoeftens of Documenten tot justificatie van haaren ontfang en uitgeef dienende) gehouden sal zyn daar uit tydelijk en ordentelijk na styl van reekeninge op te stellen en te formeeren der selver Reekeningen, maakende en verdeelende deselve soo wel in ontfang als uitgaaf, in soodanige separate Capittels als gemelt staan in het Formulier gevoegt agter haar Hoog Mog. Resolutie van den 20 September 1724, en dat men in ieder post van uitgeef sal moeten uitdrukken aan wien, waar over, of ter welker oorsaak van schult de betaaling is gedaan, met applicatie der Specificatie, Ordonnantie en Quitantie, sonder sig te moogen bedienen van generaale benaamingen van ten dienste der Gemeente of diergelijke volgens haar Edele Mog. Resolutie van den 16 Augusty 1698.

46.

Dat de Collectcedullen ten vollen in ontfang moeten werden ingebragt, sonder aftrek van eenige fouten of tantiéme, welke fouten en tantiéme voor uitgaaf gebragt moeten werden.

47.

Dat men in den uitgeef geene posten onder debet quitantie sal mogen passeeren, maar deselve royeeren.

48.

Dat men geen verschotlysten sal mogen inbrengen, of seggen dat deese of geene soo veel competeert weegens verdiensten, verschotten en vacatien volgens Memorie, maar dat alles in reekeninge na sijn aard en eigenschap, met een korte extensie specificq voor uitgaaf gebragt moet werden, volgens de Remarques op den elfden Articul van het Formulier aldaar in margine gedrukt.

49.

Dat de Interessen der Capitaalen loopende ten lasten deeser Heerlijkheeden, in reekening sullen moeten werden gestelt na de ordre der Lysten door het Comptoir der Beeden aan de Regenten overgegeeven, en boven of naast ieder post soodanigen nomber als waar meede soodanigen post beteekent is, sonder ook twee of meer posten van de Interessen, schoon die aan eenen Crediteur toebehooren, in eene post te combineeren, of ter contrarie een post aan verscheide Crediteuren toebehoorende te smaldeelen of divideeren.

50.

Dat, ofschoon meer als een Burgermeester tot de huishoudinge of meer als een Collecteur tot ieder Specie van dien soude mogen zyn aangestelt, men egter van jeder geen twee Reekeningen sal formeeren, maar dat het geheele huishouden in eene Burgermeesters Reekening sal moeten zyn gecomprehendeert, die men volgens het voorschreeve Formulier kan divideeren in Haartgangen, de Verpondingen gecombineert met de Beeden meede in een Reekening relative tot deselve alleen, en in een derde plaats ook de gemeene Middelen, edog de gemeene Middelen gesubdivideert in haare bysondere Specien. Dat men die drie Reekeningen alsoo separaat opgestelt, agter den anderen sal binden in een ordentelijken Band, om deselve alsoo te gelijk aan de Leen- en Tolkamer ten fine van examen te presenteeren.

51.

Dat de Reekeninge van het volgende jaar op de eigenste ordre en fatsoen geschreeven sal moeten worden, als die van voorgaande jaar, dat is, dat de posten die in ieder Capittel op de eerste, tweede, derde, etc. plaatse zyn gebragt in de volgende Reekening weeder op deselve plaatse sullen werden gebragt, sonder te verspringen, om deselve met meerder gemak te konnen confronteeren.

52.

Dat als de Reekeningen ter Leen- en Tolkamere sullen zyn geëxamineert en weeder terug gesonden, den Drossaart en Scheepenen eene dag sullen moeten beraamen, om deselve op te neemen voor den eersten September alsdan eerstkoomende, en sulks drie agtereenvolgende Sondagen by Publicatie moeten doen bekent maaken, als wanneer de Reekeningen sonder intermissie of tusschenkoomende andere saaken, publicq voor alle Man en met open Deuren afgedaan, geslooten en geteekent sullen werden, op welke Reekeninge, benevens de Leeden het gemeene Corpus representeerende; ook sullen mogen koomen alle andere des believende, en daar by geinteresseert zynde, die wel sullen mogen gehoort werden, en adviseeren, maar geensins concludeerende stemmen of teekeninge hebben.

53.

Dat de Regenten in het nasien en opneemen de respective Reekeningen, door den Secretaris in het hoofd der selver sullen laaten aanteekenen den dag, en aan wien de Reekening is gepresenteert om opgenoomen te werden, als meede wie buiten de Regenten daar verders present zyn geweest, gelijk meede voor ieder Capittel van een bysonderen ontfang door den Secretaris sullen moeten laaten aanteekenen, dat de heffinge of ontfang haar is gebleeken conform te weesen, de Quohieren, Hef- en Setboeken door de Regenten geformeert, en voor soo veel den uitgaaf aangaat, in margine van het hoofd te stellen dat de volgende posten zyn gebleeken by Specificatie, Ordonnantie en Quitantie, etc.

54.

Dat de posten waar op de Leen- en Tolkamere eenige Remarques gemaakt heeft, die Remarques moeten nagekoomen of in de volgende Reekeninge gesolveert werden, en soo de voorschreeve Kamere soude mogen hebben geremarqueert dat deese of geene posten moeten werden geroyeert, dat deselve ook sullen moeten geroyeert werden op poene van vyftig guldens, in gevolge haar Edele Mog. Resolutie van den 10 July 1730; egter dat het gepermitteert sal zyn soodanige geroyeerde posten met nader eclaircissement in volgende Reekeninge by verhaal te brengen, of sig in saaken onder de vyftig guldens aan de Kamere en daarenboven aan haar Edele Mog. addresseeren.

55.

Dat de geene aan wien eenige posten in Reekeninge gebragt betaalt, zyn, welke als vooren geroyeert zyn geworden, den geenen die deselve ontfangen heeft, gehouden sal zyn, na blyk der gedane royeeringe deselve aan den Burgermeester of Rendant te restitueeren, of by onwilligheid dat hem soodanigen post op het volgende jaar aan sijn Tractement of Salaris sal werden gekort, en geen Tractement of iet anders hebbende, waar aan dat geroyeerde in volgende Reekeninge gevonden soude konnen werden, dat de Regenten de Ordonnantien geslagen of betalinge geordonneert hebbende, voor restitutie van die geroyeerde posten sorge sullen moeten dragen, of dat den Gebreekige daar voor door den Burgermeester paratelijk sal geëxecuteert werden binnen den tyd van ses weeken na geregtelijke aanmaninge van den Burgermeester.

56.

De Reekeningen behoorlijk opgenoomen, geslooten en geteekent zynde, en by Sloote bevonden werdende dat de Rendanten meer hebben ontfangen als uitgegeeven, dat in sulken geval geen nareekeningen sullen mogen werden gedaan; dog sullen de Regenten by het sluiten der Reekeningen de Rendanten ordonneeren, om dat Slot te betaalen aan den volgende Burgermeester of Collecteur binnen ses weeken na het sluiten van de voorschreeve Reekeninge volgens haar Edele Mog. Resolutie van den 8 December 1716 om het voor ontfang te brengen volgens de Formulieren, en indien den Debiteur van het voorschreeve Slot langer in gebreeken quame te blyven, dat men soodanige Penningen by parate executie in sal vorderen door een van 's Lands Deurwaarders, soo verre de Rendanten van Reekeninge tot welkers lasten Slooten van Reekeningen zyn geëxtendeert, zyn Buitengezeeten van de plaats, en door den Vorster van de plaats, soo verre sy in deselve woonagtig zyn, volgens haar Edele Mog. Resolutie van den 9 November 1729.

57.

Maar soo ter contrarie van dien, by Slot der Reekeningen bevonden werd, dat den Rendant of Rendanten meer hebben uitgegeeven dan ontfangen, en vervolgens dat de Gemeente aan haar seekere somme van Penningen schuldig blyft, dat in sulken gevalle de Regenten aanstonds by het sluiten der Reekeningen een Ordonnantie sullen moeten slaan tot lasten van den alsdan volgende Burgermeester, om het voorschreeve Slot ten uitersten binnen gelijke ses weeken aan den Rendant te betaalen, in beide de gevallen met parate executie, welke Ordonnantie en Slot die Betaalders in haare te doene Reekeningen in het eerste Capittel van uitgaaf volgens het Formulier sullen moeten brengen en aan haar geleeden werden, in welke beide gevallen by de opneeminge van Reekeninge de Slooten der voorgaande Reekeninge aldaar in margine sullen moeten gedooit en gesegt werden, hoedanig die in volgende Reekeninge verantwoord zyn.

58.

Dat alle Placaten en Ordonnantien sullen werden gepubliceert door den Vorster, of iemand anders daar, toe qualiteit hebbende, ten overstaan van den Drossaart en twee Scheepenen, die het Relaas van de gedane publicatie sullen moeten onderteekenen, welk Placaat of Ordonnantie met het onderstaande Relaas, na dat het dubbeld van dien ter gewoonlijker plaatse sal weesen geaffigeert, sal werden gebragt ter Secretarye, en aldaar aan een Lias gedaan, en boven dien in een apart Register daar toe gemaakt of nog te maaken aangeteekent, dat soodanig Placaat of Ordonnantie van dato den ... en kortelijk inhoudende dat ... is gepubliceert en geaffigeert.

59.

En of het mogte koomen te gebeuren, dat eenige Persoonen uit deese Heerlijkheid mogten koomen te vertrekken, sonder eenige Acte van de Magistraat te hebben geobtineert, na verloop van een jaar en ses weeken, niet meer tot deese Plaats of Heerlijkheeden sullen behooren, tot sulken effecte, dat deese Heerlijkheeden waar van sy vertrokken zyn, in dien gevalle niet sullen konnen werden geobligeert, om aan soodanige Persoonen of der selver Kinderen te presteeren de Officien van Barmhertigheid, die deselve aan haare Ingezeetenen gewoon zyn te laaten genieten; sulks dat soodanige Persoonen, na dat deselve in voegen voorschreeve een jaar en ses weeken uit deese Heerlijkheeden vertrokken zyn, siek of sugtig werdende, of koomende te overlyden, en Kinderen sonder middelen van subsistentie na te laaten, de soodanige Persoonen selve, of haare voornoemde Kinderen niet sullen behoeven aangenoomen te werden om in de Gasthuisen deeser Heerlijkheeden gelogeert of andersins gealimenteert te werden, in gevolge haar Hoog Mog. Resolutie van den 7 September 1731.

60.

Dat de Regenten deeser Heerlijkheeden niet verpligt sullen zyn, om eenige Persoonen van elders koomende, onder haare respective Jurisdictien te ontfangen of te admitteeren, welke niet ieder tot twee honderd guldens onder deselve haare Jurisdictie gegoed zyn, ten zy deselve by geregtelijke Attestatie van de Magistraat van haar Geboorteplaats of van de Plaats haarer laatste residentie koomen te doen blyken van haar goed en deugdelijk gedrag, en daarenboven by Acte van Borgtogte van de Magistraat van haar Geboorte- of laatste Residentieplaats, of ook van andere suffisante Lieden ter concurrentie van drie honderd guldens koomen te caveeren, dat sy lieden nog haare Kinderen dewelke reeds geprocreëerd zyn, nimmermeer sullen koomen tot lasten van den Armen deeser Heerlijkheeden, waar in sy van meeninge zyn sig met'er woon te begeeven, maar dat in tegendeel de soodanige Borgen, het zy Magistraaten of particuliere Persoonen, den eventuelen last van armoede en alimentatie der soodanige Persoonen en Kinders op sig neemen, en mits dien belooven dat de Magistraaten en Armbesorgers van deese Heerlijkheeden, waar in sy sig willen begeeven, daar van ten allen tyden sullen ontlasten en bevryden, hoedanige cautie én Acte van indemniteit na verloop van een jaar en ses weeken niet sal mogen gevergt werden, meede in gevolge voorschreeve haar Hoog Mog. Resolutie van den 7 September 1731.

61.

Dat verders om alle clandestine overbrengingen van arme behoeftige Luiden, soo veel mogelijk te beletten, jaarlijks by Publicatie sal werden bekent gemaakt, dat alle Eigenaars, Possesseurs en Administrateurs van Huisen, Kameren en andere Wooningen binnen deese Heerlijkheeden, geene Wooningen aan Menschen van elders koomende sullen mogen verhuuren, sonder blyk van Acte van admissie van de Magistraat, of speciale permissie van den Drost en Regenten, op verbeurte van vyf en twintig guldens, soo ten lasten van den Verhuurder als Huurder, de helft ten profyte van den Officier, en de weederhelft ten voordeele van den Armen, voor welke boete het Huis of Wooninge aldus door den Eigenaar selfs verhuurd zynde, voor de helft sal weesen executabel, en in gevalle een Huurder van een Huis of Wooninge soodanige verbooden verhuuringe sal hebben gedaan, dat alsdan de voorschreeve boete meede voor de helft op sijn Persoon en Goederen verhaalt sal werden, dog dat deselve boete na verloop van een jaar en ses weeken na de gedaane verhuuringe sal zyn geprescribeert, soo allen het selve meede goedgevonden is by haar Hoog Mog. voorschreeve Resolutie van den 9 September 1731.

62.

Dat den Drossaart, Scheepenen, Secretaris, Vorsters en andere Regenten of Bediendens sig pertinentelijk sullen moeten reguleeren na haar Hoog Mog. Reglement op de Politicque Reformatie over de Meyerye van 's Hertogenbosch, dato den 1 April 1660, en deselve, mitsgaders haar Hoog Mog. Reglement en Ordonnantie voor, Kerk- en Armmeesters als Godshuisen en haare aanstellinge van den 16 Maart 1700 gearresteert.

63.

Dat den Drossaart de Regenten nog Ingezeetenen of Geërfdens deeser Heerlijkheeden over de pointen vervat in dit Reglement, en in het generaal ook niet over eenige andere pointen specteerende tot de Policie en Finantie deeser Heerlijkheeden, haar sullen vermogen te addresseeren of Provisie van Justitie te versoeken van eenige Hoven van Justitie of Regtbanken, maar gehouden sullen zyn sig daar over te addresseeren aan haar Hoog Mog. de Heeren Staaten Generaal, of aan haar Edele Mog. de Heeren Raaden van Staaten der vereenigde Nederlanden, om by deselve buiten figuur van Proces sommarie en de plano, daar op soodanig te werden gedisponeert als deselve sullen vinden te behooren.

64.

Aangaande de jaarlijksche Recognitien welke betaalt worden aan den Heer en desselfs Rentmeester, word sulks gelaaten als by Resolutie van haar Hoog Mog. van den 25 Juny 1727 op diergelijke subjecten is gereguleert.

65.

Dat by de gesaamentlijke Regenten tot lasten van het gemeene Corpus jaarlijks niet meer sal konnen nog mogen verteert werden dan als volgt,
Eerstelijk ten respecte van Tilburg,
By de veranderinge van de Magistraat -      f 83:1:10
By het doen van alle Schouwen van Wee-
gen, Stroomen, etc. geen Schouwen
uitgesondert                                                         f 130:0:0
By het opneemen van alle Reekeningen       f 81:0:0
Samen                                                                    f 294:6:10

En ten respecte van Goirle,
By het veranderen van de Wet                         f 16:13:10
Voor alle Schouwen als boven                         f 44:0:0
By het opneemen van alle Reekeningen       f 36:0:0
Samen                                                                    f 96:13:10

66.

Dat den Drossaart voor het overstaan van alle Reekeningen, soo van de Burgermeesters, Verpondingen, Beeden, gemeene Middelen, Kerk- en Arme-Reekeningen, Taxeeren der Boeken, Besteedingen en Verpagtingen, voeren van Schouwen, Vacatien in loco, mitsgaders binnen de Stad 's Hertogenbosch haare Majorie en de Stad Breda en Baronnie, beleggen en adsisteeren van Regtdagen, Bankspanningen, veranderen en beëedigen van Scheepenen, Ontfangers, Burgermeesters, Kerk- en Armmeesters, Setters, Collecteurs, Geswoorens en andere Regenten of Bediendens der Gemeentens, voor het overstaan van het publiceeren van 's Lands Placaten, Resolutien en Ordonnantien, het haalen van Eik en Peegel der Brouwkeetels en Vont by de Herbergiers en Tappers, item voor het convoceeren der Leeden van de Regeeringe, assisteeren van de Maandag- en Saturdagsche Vergaderingen en Policiedagen, om over alle Gemeentens-Boeken te besoigneeren, resolveeren en helpen afdoen, wat naam het selve soude mogen hebben, bedagt en onbedagt, geen uitgesondert, schryven van Brieven en porten van dien, mitsgaders alle vacatien, verteeringen en transporten, soo in de Stad en Majorie van 's Hertogenbosch en in de Baronnie van Breda in Commissie gaande omme Gemeentens affaires, meede geene uitgesondert, jaarlijks sal genieten eens sonder meer.
Weegens Tilburg agt honderd guldens,
En weegens Goirle honderd en vyftien guldens.
Welke Tractementen aanvang sullen neemen seedert dien tyd, dat voor al het geene voorschreeve is niet meer gedeclareert nog Tractement betaalt is geworden. Dan in Commissie gaande na 's Gravenhage of elders buiten de Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch en Baronie van Breda, sal hy genieten voor hem en sijn Knegt, eens des daags de somme van vyf guldens tien stuivers, en voor sijn Transport, Wagen- of Scheepsvragt de somme van agtien guldens eens.

67.

Dat den Secretaris voor alle adsistentien in Scheepenen of Gemeentens Vergaderingen, Schouwen, etc. het schryven van alle Gemeentens Taaken, soo als die begreepen zyn in een korte Staat sub Num. 5 gevoegt agter haar Hoog Mog. Resolutie van den 20 September 1724, en wat verders van sijne functie soude konnen zyn bedagt en onbedagt, en sulks meede vacatien en schryfloonen in crimineele saaken daar onder begreepen, sonder ietwes ter weereld voor sijn Clercq, onder wat naam het soude mogen zyn, te pretendeeren of in reekening te schryven, jaarlijks sal genieten in gevolge haar Hoog Mog. Resolutie en Reglement van den 19 October 1724,
weegens Tilburg                                                         f 900:0:0
En weegens Goirle                                                      f 180:0:0
Kerk- en Arme saaken daar in begreepen, en
boven dien, voor Pennen, Papier, Lak Inkt,
Comptoirbehoeftens, etc. voor Tilburg,
de somme van                                                              f 50:0:0
En voor Goirle, de somme van                                  f 7:0:0
Dat den Secretaris sijne vaste wooninge en residentie sal moeten houden binnen een deeser Heerlijkheeden, in gevolge en op poene als by haar Hoog Mog. Resolutie van den 20 September 1724, dat in saaken van Particulieren, waar over den secretaris mag declareeren, sig sal moeten reguleeren na haar Hoog Mog. vernieuwt Reglement op het stuk van salaris der Secretarissen, dato đen 20 September 1724, en in dorso van de uitgemaakte Actens stellen sijne jura, het zy dat de selve betaalt zyn, of niet, in gevolge haar Hoog Mog. Publicatie van den 21 February 1726.

68.

Den Secretaris buiten de Heerlijkheeden vaceerende of in Commissie gaande, sal boven het voorschreeve Tractement dan nog voor vacatien mogen genieten des daags de somme van vyf guldens, daar onder begreepen sijn verteeringen, transporten, etc. niet uitgesondert, dan in kleine saaken en van geringe importantie, als zyn het overbrengen van Hoofdlysten, Liquidatien met 's Lands Ontfangers of lossingen van Capitaalen, en die ten Comptoire der Beeden te liquideeren, daar toe sal men Drossaart nog Secretaris niet mogen committeeren, als konnende sulks door een Regent op minder onkosten geschieden, en sal den Secretaris verobligeert zyn aan de Regenten ten allen tyde als het haar gelieft, soo te saamen als ieder in het bysonder, te geeven acces en visie tot en van de Resolutien de Gemeente raakende, de Gemeentens Reekeningen en Documenten, etc.

69.

Dat de vyf Scheepenen van Tilburg en de twee van Goirle voor alle Functien hier vooren gemelt, en die sy sonder eenige uitsonderinge boven dien gehouden zyn te doen, daar onder ook begreepen het Auditiegeld van Reekeningen dat men hun voor deesen plag toe te voegen, het uitreekenen van Boeken, item het haalen van den Eik en Peegel van de Brouwkeetels, het taxeeren van Herbergiers en Brouwers, adsisteeren in het maaken van de Hoofdlyst, niets ter weereld uitgesonderd, bedagt en onbedagt, jaarlijks ieder Scheepen sal mogen genieten, te weeten
van Tilburg    f 75:0:0
En van Goirle f 14:0:0
Behalven dat de Scheepenen van Goirle na Tilburg op de Vergaderinge compareerende, boven het voorschreeve Tractement ieder dag sullen mogen genieten voor ieder Scheepen f 0:10:0
Dan in Commissie gaande tot de Verpagtinge en andere saaken buiten de voorschreeve Heerlijkheeden te verrigten, sullen deselve nog voor vacatie mogen pretendeeren, transport en verteeringen daar onder begreepen, eens des daags voor die van Tilburg gaande
na den Bosch of Breda      f 31:0:0
Dog ten platten Lande       f 2:16:0
En voor Goirle                        f 2:10:0
Als vooren                              f 1:10:0
Welke somme een Burgermeester of ander Regent meede in Commissie gaande, op gelijke wyse sal konnen declareeren,

70.

Dat de Vorsters tot Tilburg voor alle functien die sy voor de Gemeente verpligt zyn te doen, geene uitgesondert, jaarlijks voor Tractement sullen genieten
den Opper-Vorster           f 39:0:0
En ieder Onder-Vorster   f 29:0:0
Dog sullen den Drost en Regenten deese twee Tractementen mogen verhoogen, het eerste tot vyftig guldens, en het laatste tot veertig guldens.

71.

Dat den Vorster van Goirle voor alle Functien als voor, jaarlijks sal genieten uit de Huishoudinge van
Tilburg, de somme van f  8:0:0
En uit die van Goirle      f 10:0:0
Samen                              f 18:0:0
En werd de verhooginge hier van gelaaten als in het voorgaande Articul, mits in het geheel het Tractement niet excedeerende de somme van dertig guldens.

72.

Dat een Schutter sal genieten voor sijn diensten jaarlijks f 14:0:0
En ieder Beedelvoogt per maand de somme van f 4:0:0
En dus voor de twee f 8:0:0 per maand.

73.

Dat de Commersetters die na de verhuistyd sullen moeten omgaan van Huis tot Huis, om te weeten waar de Menschen woonen, ten einde om het Boek der Personeele lasten te konnen formeeren, jaarlijks sullen genieten f 12:0:0, haar verteeringen daar onder begreepen, en de Geswoorens voor het adîsteeren van de Schouwen, en het geene in de gemeene werken te doen is, ieder daags als in functie zyn, twaalf stuivers.

74.

Dit Reglement geapprobeert en gearresteert weesende, sal moeten werden geregistreert ter Leen- en Tolkamer der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch, als meede ter Secretarye der Heerlijkheeden Tilburg en Goirle, en, alsdan daar van met en beneevens de Approbatie daar op verleend, ook eenige Exemplaaren moeten werden gedrukt met korte sommarien of inhoud der Articulen op de kant, of wel in plaats van dien een Register daar agter, en van die Exemplaaren aan ieder der Regenten nu zynde of namaals weesende, een tot narigt te geeven, en op de Tafele der Regenten te berusten; dat het selve Reglement aanstonds na dat het gearresteert en by haar Edele Mog. geapprobeert sal zyn, en verders alle jaar, op den eersten Sondag na het veranderen of continuatie van de Scheepenstoel voor den Volke gepubliceert en afgekondigt sal werden.

75.

Door dit Reglement sal geen præjuditie of nadeel werden toegebragt aan de Souverainiteit, Hoogheid, Jurisdictie of ander gesag over de voorschreeve Heerlijkheeden, competeerende aan haar Hoog Mog. de Heeren Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden, en behouden haar Edele Mog. aan sig, alle de voorschreeve Articulen ten allen tyde nader te konnen amplieeren en te interpreteeren, ook nieuwe en andere Reglementen te maaken, gelijk deselve voor den dienst van het Land en der voorschreeve Heerlijkheeden na geleegentheid van tyden sullen bevinden te behooren, soo en gelijk sulks alsoo is verstaan by haar Edele Mog. Resolutie van den 19 February 1663.

Aldus gedaan in 's Hage den 8 Mey 1732.
Was geparapheert, A. A. de Ruever, vt. En geteekent, N. Ten Hove.

Extract uit de Resolutien van de Edele Mog. Heeren Raaden van Staate der vereenigde Nederlanden.

Donderdag den 8 Mey 1732.


IS gehoort rapport van de Heeren van Buytenhem, Thesaurier Generaal vander Heim, en Secretaris Ten Hove, hebbende in gevolge van haar Edele Mog. Resolutie van den 28 December des voorleeden jaars geexamineert het Berigt van den Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen van Braband in het Quartier van 's Hertogenbosch en Leenmannen van de Leen- en Tolkamer, concerneerende seeker concept Reglement voor de Huishoudinge en Finantie van de Heerlijkheeden Tilburg en Goirle, met de Stukken daar toe gehoorende, mitsgaders daar over tot verscheide maalen gehoort en gesprooken met Pieter van Hoven, Drossaart van de voorschreeve Heerlijkheeden, als Gecommitteerde van den Heere van Tilburg, en is daar neevens geleesen de Requeste van den voorschreeve Gecommitteerde, tendeerende ten einde het voorschreeve Reglement mogt worden geapprobeert. Waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden en verstaan, dat het selve concept Reglement onder de gewoone clausule, vervat in haar Edele Mogende Resolutie van den 19 February 1663, houdende, dat door het Reglement geen præjuditie of nadeel sal worden toegebragt aan de Souverainiteit, Hoogheid, Jurisdictie of ander gesag over de voorschreeve Heerlijkheeden, competeerende aan de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden, sal worden gearresteert en geapprobeert, gelijk het selve gearresteert en geapprobeert werd mids deesen, sullende het selve in de Acte-Boeken van den Raad worden geregistreert, en sal Copie daar van meede gesonden worden aan den voornoemden Raad en Rentmeester Generaal en Leenmannen van de Leen- en Tolkamer te 's Hertogenbosch, om te strekken tot haare narigtinge, en dat aan deselve daar by aangeschreeven sal worden, dat sy sig in de opneeminge der Reekeningen van de voorschreeve Heerlijkheeden voortaan daar na sullen reguleeren, dog dat deselve ten aansien van het gepasseerde tot het begin van dit loopende jaar sullen volgen het geen van ouds in de voorschreeve Heerlijkheeden in practycq is geweest, uitgesondert ten aansien van het geen specialijk ook voor het voorleedene by het voorschreeve Reglement is gereguleert.
Was geparapheert,
A. A. de Ruever, vt,
Onder stond, Accordeert met het Register.
Was geteekent, N. Ten Hove.


REGISTER

Art. 1.

Houd in de verandering der Regenten,

2.

In geval binnen de gesette tyd niet verandert is, te continueeren.

3.

Twee oudste, en bequaamste moeten aanblyven.

4.

Scheepenen binnen 's jaars stervende, te suppleeren binnen een maand.

5.

De behandelinge van Justitie, soo crimineel als civiel, mitsgaders de Politie, aan wie gelaaten.

6.

Maandag Politiedag,

7.

Moeten van 14 tot 14 dagen Regtdag zyn.

N.

Een Formulier van Quitantie.

8.

Wanneer den Drossaard uit het Geregt moet opstaan.

9.

In het houden van de Rolle moet men sig reguleeren na de Caroline Ordonnantie, etc.

10.

By wien den weekelijke Policiedag op Maandag moet werden waargenoomen.

11.

Saturdag ad idem, en moet den Secretaris annotitie maaken van de presente Leeden.

12.

De Vergadering op het Raadhuis te houden.

13.

In de Saturdagse Vergaderinge moet afgedaan werden alle Ordonnantien, etc.

14.

De Burgermeesters mogen geen hoogere betalinge doen dan vyf guldens, als op Ordonnantie.

15.

Gedrukte Quitantien van Interessen.

16.

Met geen stukken en brokken te betaalen.

17.

Wat manier te houden in het slaan van Ordonnantie.

18.

De Ordonnantien moeten twee maanden na dato die uitgegeeven zyn betaalt weesen.

19.

Ordre in betaalinge van Interessen, etc.

20.

Geen Regenten mogen ontfang hebben.

21.

Geen schenkagie te doen,

22.

In cas van Negotiatie, of Procedures, Octroy, etc. noodig.

23.

Door wien de convocatie van de Leeden gedaan moet werden.

24.

Burgemeesteren mogen geen 's Lands Penningen ontfangen.

25.

Geen nieuwe Werken, of Reparatien over de vyf en twintig guldens dan by publicque Besteeding.

26.

Wat voor Collectgelden te geeven.

27.

De Quartiers Commissie by een Persoon waar te neemen, ten zy etc.

28.

Van de Schouwen, etc.

29.

Landloopers en Vagebonden.

30.

Wat by de Regenten moet gedaan werden soo in het crimineele als civiele.

31.

De onkosten van de executien in crimineele saaken tot lasten van de Gemeente, of soo als volgens de Prærogatieven, Præeminentien van de hooge Heerlijkheden in de Meyerye geschieden moet, etc.

32.

In het executeeren de Deurwaarders te assisteeren.

33.

Afdoening van fouten.

34.

De tyd wanneer de Collectboeken vaardig weesen moeten, etc. en het te kort koomende by Personeele Omslag te vinden.

35.

De Commer-Setters moeten ter Raadkamere sitten.

36.

Van de Hoofdlysten, etc.37.

Het tantieme van de collecte der gemeene Lands Middelen, etc.

38.

Collecteurs moeten dan alles buiten kosten van de Gemeente.

39.

Boete gestelt tegens de ongereedheid der Boeken van de Collecteurs.

40.

Verpondinge en Middelen separaat te houden, etc.

41.

Collecteurs konnen paratelijk executeeren.

42.

De Collecteurs moeten behoorlijke Sitdagen houden.

43.

Vrydom van Collecteurs by verkiesinge.

44.

Reekeningen op haar tyd ter Tolkamer te brengen.

45.

Den Secretaris moet Reekeninge stellen, als hem de Documenten zyn ter hand gesteld,

46.

De Collectboeken, hoe te verreekenen.

47.

Met geen debet Quitantien te reekenen.

48.

Geen Verschotlysten, etc.

49.

Hoe de Interessen te stellen.

50.

Hoe de Reekeninge.

51.

Utsupra.

52.

Publicatie tot het doen der Reekening.

53.

Van de Appostillen op de Reekeningen.

54.

Over geroyeerde Posten by de Kamer kan men sig addresseeren.

55.

Repetitie van het geroyeerde.

56.

Het Slot van Reekening binnen ses weeken te voldoen.

57.

Utsupra.

58.

Alle Placaaten en Ordonnantien moeten gedaan werden ten overstaan van den Officier, en twee Scheepenen.

59.

Persoonen die vertrekken sonder Acte, werden vergeeten.

60.

De Regenten zyn niet gehouden eenige Persoonen sonder behoorlijk bewys van comportement, en cautie te ontfangen.

61.

Verbied de Eigenaars van Huisen, aan Vreemdelingen te verhuuren.

62.

De Regenten moeten haar reguleeren na de Politicque Reformatie, etc.

63.

Waar sig te addresseeren over utsupra.

64.

Recognitie van den Heere.

65.

Van de verteeringe.

66.

Tractement van den Drossaard.

67.

Tractement van den Secretaris.

68.

Vacatie van den Secretaris buiten de Heerlijkheid.

69.

Scheepenen Tractement, en vacatien van deselve, en Burgermeesteren.

60.

Tractement van den Vorster.

71.

Utsupra.

72.

Van den Schutter.

73.

Van de Commersetters,

74.

Houd in de Approbatie, en etc.

75.

Dat alles sonder præjuditie van haar Hoog Mog. geschied zy, en moet jaarlijks gepubliceert werden.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832