Menu

Documenten

Memorie van successie M-1860-73-181

Memorie van aangifte der nalatenschap van Adriaan Jan de Beer overleden te Tilburg den 3 october 1859.
De ondergetekenden
1. Jacobus van Groenendaal en
2. Maria de Beer, huisvrouw van en bijgestaan en gemagtigd door Peter Heerkens,
allen wonende te Tilburg domicilie kiezende ten kantore van den notaris Daamen te Tilburg verklaren dat hunnen oom Adriaan Jan de Beer, den derden october 1859, te Tilburg, alwaar hij het laatst gedomicileerd was, is overleden.
Dat zijne nalatenschap bestaat uit de volgende onroerende goederen te weten onder de gemeente Tilburg
in sectie E:
no 183, heide groot 79 roeden 50 ellen,
no 219, heide groot 67 roeden 50 ellen,
no 848, hooiland groot 51 roeden 50 ellen,
no 850, hooiland groot 33 roeden 60 ellen,
in sectie H:
no 8, dennenbosch groot 66 roeden 10 ellen,
no 114, bouwland groot 42 roeden 80 ellen,
no 123, weiland groot 17 roeden 90 ellen,
no 127, weiland groot 67 roeden 60 ellen,
no 133, huis, schuur en erf groot 10 roeden 60 ellen,
no 134, boomgaard groot 22 roeden 30 ellen,
no 135, hof groot14 roeden 70 ellen,
no 142, bouwland groot 46 roeden 90 ellen,
no 149, bouwland groot 33 roeden 50 ellen,
no 268, hakhout groot 67 roeden 90 ellen,
no 816, bouwland groot 37 roeden 30 ellen,
no 817, bouwland groot 35 roeden 90 ellen,
no 821, bouwland groot 41 roeden,
no 232, bouwland groot 29 roeden 40 ellen,
no 954, tuin groot 13 roeden 85 ellen,
in sectie F:
no 1487, heide groot 3 bunder 20 roeden 70 ellen,
no 1510, heide groot 4 bunder 18 roeden 30 ellen,
no 1535 heide groot 2 bunder 95 roeden 40 ellen,
in sectie H:
no 822 bouwland groot18 roeden 60 ellen,
no 1005, bouwland groot 23 roeden,
en voor de helft in sectie H:
no 165, weiland groot 83 roeden 40 ellen,
en voor de helft onder de gemeente Loon op Zand sectie F:
no 828, water groot 1 bunder 17 roeden 80 ellen,
en no 829, heide groot 1 bunder 52 roeden 50 ellen,
alle welke goederen te zamen zijn waardig geschat zes duizend vijfhonderd vijfentachtig gulden f 6585,00 roerende goederen
voorde helft in meubelen, huisraad, kleedingstukken, mitsgaders den geheelen oogst of de vruchten en granen te velde op negenhonderd veertig gulden f 940,00
Totaal f 7525,00
Lasten den nalatenschap
Begrafeniskosten negentig gulden f 90,00
Dat de aangever als kinderen van eene vooroverleden broeder en zuster van den erflater, eenig en alleen als erfgenamen bij versterf, ieder voor de helft, ende nalatende zal zijn geregtigd, hebbende ... de erflater bij testament verleden voor den notaris Daamen te Tilburg den 21 maart 1859 den aangever Jacobus van Groenendaal gelegateert alle zijne roerende goederen, mitsgaders den geheelen oogst of de vruchten en granen te velde en eindelijk dat door dit overlijden geen ... commer, vruchtgebruik of overgegaan,
Tilburg den maart 1860.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832