Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1499-14-7897-25r

Gerit soen Jan Reijnkens zoen heeft geloeft als een principael sculder hem te geven ende te betaelen Clausen soen wilner (wijlen) Steven Reijnen een halff mud rogge jaerlicx ende erffelicx pachs alle jaer te gelden ende te betaelen op Sinte Nicolaus dach biscop uit ende van huijsinge ende erffenisse daer aen liggende iiii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aen die Hasselt tussen erffe Juetke weduwe wilner (wijlen) Wouter die Bont ende haere kijnderen deen sijde ende tussen erffe Jan Ghijb Peters soen dander sijde streckende vande erffe Haijwich dochter wilner (wijlen) Reijnairt Crillaerts totte gemeijnde straete toe Item noch uit ende van alle ende eijgelicke sijne versterff als hem aencomen ende versterven mach van Lijsbeth weduwe wilner (wijlen) Aert vanden Brekel sijnre oude moeder als hij seede et promisit warandiam more solito (en heeft hij beloofd te waren zoals gebruikelijk) scabini Peter van Boerden Ghijb soen et Thijs Beerthe dach anno ... op Sinte Claus dach.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832