Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1500-14-7898-20v

Anthonis soen wilner (wijlen) Peter Francs heeft geloeft als een principael sculder hem te gelden ende te betalen Claus Steven Reijnen soen vijff lopen rogge erffpachts solvendum anno quolibet in die purificationis (te betalen elk jaar op Lichtmis) etc uit ende van een huijs hoff ende erffe daer aen liggende een mudsaet (16 lopensaet) vel circiter (of daar omtrent) ghelegen in die parochie van Tilborch aen die Hasselt neven erffe de weduwe wilner (wijlen) Jan sBonte ende haer kijnderen op deen sijde ende tussen erffe Aert Gobelens kijnderen dander sijde streckende met beijen eijnden aen die ghemeijn straet ... et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) ende die onderpanden goet te maken ende alle commer ende calangie daer op comende aff te doen den ix augustij scabini Aelwijns, Jan Vels.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832