Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1502-14-7899-30v

Jan van Son Jacobs soen alle alsulke tocht ende recht van tocht wege als Jan voers besittende is in een stuck lands twee lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrepen ghelegen in die parochie van Tilborch ter plaetse gheheijten die Teetenbraeck tussen erffe Kathelijn weduwe wilner (wijlen) Cornelis Zegers ende haer kinderen een sijde ende tussen erffe Adriaen weduwe wilner (wijlen) Aerts Korst Bonten ende haer kijnderen dander sijde streckende vande erffe Jans van Haestrecht totte erffe Jan Adriaens als hij seede supportavit (heeft overgegeven) sijn wittige kijnderen ende heeft gheloeft commer van sijne wege aff te doen date xxv ... scabini Aelwijns, Elen.

Cont sij enijegelijcken want Jan van Son alle sijn tocht ende recht van tocht wege als hij besittende was in een stuck erffs ut supra (als boven) hier omme sijn gestaen voer ons scepenen ondergescreven Jan ende Sijmon Cornelis Henric soen ut tutor (als voogd) Lijsbet sijns wijffs Gherit Herman Heijsten soen ut tutor (als voogd) Aleijt sijns wijffs Simon Peters van Breda ut tutor (als voogd) Engele sijns wijffs Sijmen Jans Jacobs soen van Son voer hem selve ende voer Jacobben henne bruer daer sij te samen voer gheloeft hebben ende hebben dit voers stuck lands wittelick ende erffelijck overgegeven ende opghedragen Janne Adriaen Smolders soen ende hebben gheloeft op hen ende op alle hen goeden dit voers stuck lands te waren als men erve sculdich is te waren uitghenomen ... vande grond ... erffchijns daer jaerlics uit te gelden ende alle commer aff te doen date ...Zoeken in website: De Hasselt voor 1832