Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1502-14-7899-7v

Willem soen wilner (wijlen) Lambrecht Roeloffs een acker lands hem toebehorende iii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) ghelegen in die parochie van Tilborch after dat Creijnven inde Lange Acker tussen erffe Embrecht Eelken soen Mutsaerts deen sijde ende deen eijnde ende tussen erffe Gherit Jan Wouters soen ende meer anderen dander sijde hoedende metten anderen eijnde aen erffe Willems voers als hij seede supportavit (heeft overgegeven) Wouter Jan Wouters soen ende daer Wouter voirs uit sal gelden jaerlick ende erffelick alsulcke xii lopen rogge erffpachts die Wouter voers ... ende een halff blanck chijns daer jaerlics uit te gelden ende alle anderen commer ende calangie aff te doen date vii februarij scabini Reijnkens, Bont.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832