Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1503-14-7900-25v

Cont sij enijegelijcken want Henric van Ghierl sijn tocht ende recht van tocht wege als hij verstorven is in twee stucken erffs ghelegen in die parochie van Tilborch aen dat Creijven tussen erffe Embrecht Elen Mutsaerts deen sijde ende tussen erffe IJken Jan Mutsaerts huijsvrouw ende haer kijnderen dander sijde streckende van de erffe Jans van ... totte ghemeijne strate toe Item dander ghelegen tussen erffe IJkens voers ende haer kijnderen deen sijde ende tussen erffe .... dander sijde streckende vande erffe Wouter Jan Wouters totte erffe Jan Aerts als hij seede hier om sijn gestaen voir ons scepenen ondergecreven Claus soen Henric voirs Jan Peter Crillaerts ut tutor (als voogd) Jute sijns wijffs Aleijt Kathelijn ende Marij gesusteren kijnderen Henric voers cum tutore (met hun voogd) ende hebben die verstorven stucken erffs overgegeven ende opgedragen Jan Aerts helmelinge daer op vertegen als dat gewonelijck ende recht is daer hij uit sal gelden een mudde rogge aen de Taeffele des Heijlige Gheests ende alle andere commer van henne wege aff te doen date xxi augustus scabini Ael, Beris.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832