Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1505-14-7901-16v

Adriaen Lenaerts een stuck erffs hem toebehorende xi lopensaet vel circiter (of daar omtrent) ghelegen in de parochie van Tilborch ter plaetse geheijten die Cleijn Hasselt tussen erffs Adriaen weduwe Aert die Bont ende haer kijnderen deen sijde ende tussen erffs Jan Gherits dander sijde streckende vande erffs Adriaen Lenaerts totte ghemeijnt toe gheheijten dat Goerken als hij seede supportavit (heeft overgegeven) Jan Henric Claus Wouters zoen et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) uitghenomen ... te wegen te waren ende te stouwe ende alle andere commer aff te doen date ... april scabini Elen, Stevens.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832