Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1505-14-7901-19v

Michiel Henric Roeloffs soen twee stuck erffs hem toebehoerende ghelegen in die parochie van Tilborch ter plaetse gheheijten die Hoeve deen stuck tussen erffe Gherit die ... deen sijde ende tussen erffe Heijlige Gheest in Tilborch dander sijde, dander stuck gelegen aldaer gheheijten in die Lange straet tussen erffe Kathelijn Peter Aerts ende haer mede erffgenamen deen sijde ende tussen erffe Gherit Jan Wouters dander sijde als hij seede supportavit (heeft overgegeven) Jan Jans soen Veramelvoert ende heeft geloeft commer van sijne wege aff te doen viii juni scabini Bont, Stevens.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832