Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1505-14-7902-7r

Jan ende Sijmon ghebruederen kijnderen wilner (wijlen) Jans van Son, Cornelis Henric als man ende momboir Elizabeth sijns wijffs voor hen selven, Gherit Herman Heijsten zoen ut tutore (als voogd) Aleijt sijns (wijffs) voor hem selve ende voor Sijmon die Meesmaker ut tutore (als voogd) Engele sijns wijffs daer Gherit Heijsten voor geloeft heeft ende hebben onder hen een erffdeijlinge gemaeckt ende gedaen bij rade van vrienden vande goeden wilner (wijlen) Jans van Son

Overmidts welcke erffdeijlinge wille soe sullen Jan, Sijmon ende Gherit hebben houwe die aude stede huijs hoff metten toebehoerten ghelegen in die parochie van Tilborch ter plaetschen gheheijten die Hasselt tussen erffe Jan Daniels een sijde, ende tusschen die ghemeijn straet dander sijde, streckende vande erffs Elizabeth weduwe Jan Peter Nouwens cum pueris (met haar kinderen) totter erffs des heer van Tilborch ende Jan van Gestel als sij seede op welck ghedeelte die anderen volcomen op vertegen hebben simul cum literis (samen met de brieven) Item die helft in een stuck beempts gheheijten dat Hoericken tussen erffs ut infra (als onder) Item Gherit sal hebben alleen een heijvelt aen dat Creijven tussen erffe Haijwich Reijnkens deen sijde ende Jan Aerts dander sijde

(Hier tegen?) welck erffdeijlinge wille sal Cornelis voers als man ende momboir van Elizabeth sijns wijffs hebben eenen acker landts geheijten den Strijacker ghelegen in de Hasseltse Acker drie lopensaet vel circiter (of daar omtrent) tussen erffe Gherit Jan Reijnen deen sijde ende tussen Gherit Meeus dander sijde streckende van de erffs Ghijb Vermee totten ghemeijnen ghebuerwech, Item noch een stuck landts in die Teetebraeck ghelegen geheijten den Dorenboem v vierdevaet vel circiter (of daar omtrent) tussen erffs Agnes weduwe Jans Vermee cum pueris (met haar kinderen) deen sijde ende tussen Adriaen die Bont dander sijde streckende vande erffs Gherit Jan Wouters totte erffe Jan Adriaen Smolders Item noch die helft in een stuck beempts gheheijten dat Horrixke ghelegen int Dongens Broeck tussen erffs ... deen sijde ende tussen erffs de erffgenamen Jans van Son dat daer tegen deijlt dander sijde streckende vande erffs Jan die Bont met meer anderen totte erffs Elizabet .... op welck ghedeelte die ander vertegen hebben patet in literis (zoals blijkt uit de brieven) daer hij uit sal gelden die helft vande chijns ... uit helen beempt ... is te gelden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832