Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1506-14-7903-19v

Jan soen wilner (wijlen) Jans van Son een derdeel in huijs hoff met sijn gronde ende toebehoerte hem toebehoerende 1 1/2 lopensaet off daer omtrent begrepen gelegen in die parochie van Tilborch ter plaetse geheijten die Hasselt tussen erffe Gherit van een sijde ende een eijnde cum alijs (met meer anderen) ende tussen aen die gemeijn straet dander sijde hodende aen erffe Jans van Gestel als hij sede supportavit (heeft overgegeven) Gherit Hermans soen van Heijst et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) sijn gedeelt uitgenomen xxv lopen rogge erffpacht ende x lopen rogge erffpacht .... datum xxiiii april scabini Beerthe, Elen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832