Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1506-14-7903-2v

Adriaen Michiel Roeloffs soen ende Anthonis Vranck Adriaens voer hen ende voer die onmondich kijnde Jan Peter Nouwen daer Adriaen ende Anthonis voers voer gheloeft hebben een huijs hoff met sijne gronde ende toebehoerte ghelegen in die parochie van Tilborch aen die Hasselt tussen erffs Gherit Hermans deen sijde ende tussen erffs Willem Lemmens dander sijde ende deen eijnde streckende vande erffs Jan van Boerden totte straete toe Item noch een acker landts gheheijten den Strijacker? in die Hasselt Acker iiii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) tussen erffs Wouter Gherit Meus? deen sijde ende die kijnderen Jan Reijnen dander sijde daer den wech neve gaet Item noch een stuck lands in die Tetenbraeck ii 1/2 loopensaet vel circiter (of daar omtrent) tussen erffs Jans van Haestrijcht deen sijde ende tussen erffs Adriaen Michiel Roeloffs dander sijde als sij seede Gherit Claus soen van Ethen ... Adriaen ende Anthonis hebben geloeft op hen ende op alle hen goeden te waren uitgenomen .... Oesterwijck een mud rogge erffpachs Item een halff mud rogge ... die kijnderen Jans Vermee Item Ons Vrouwe autaer Tilborch ii lopen rogge Item ... ii 1/2 lopen rogge erffpachs ende 2 blanck, Item eene braspennick chijns .... Item Sinte Barbel 3 stuijvers ende alle anderen commer aff te doen met voerwaerde toegedaen als die kijnderen mondich sijn dat sij sullen ... ende alsdan ... date ... scabini Stevens, Vermee.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832