Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1507-14-7904-16r

Jan soen wilner (wijlen) Gijben Peters voor hem selve ende voor sijn mede erffgenamen daer hij voer gheloeft heeft een huijs hoff met sijne gronde ende toebehorten 1 1/2 lopensaet vel circiter (of daar omtrent) gelegen in die Hasselt tusschen erffe Jans voers deen sijde ende tussen erffe Cornelis Henrics dander sijde streckende vande erffe Willem ... totte straete toe Item noch een stuck omtrent drie lopensaet gelegen aldaer tussen erffs Cornelis voers aen beijen sijde streckende vande erffe Wouter Jan Wouters totte gemeijnt toe Item noch ii lopensaet lands vel circiter (of daar omtrent) tussen erffe Wouter Jan Wouters deen sijde ende tussen erffe Gherit Meeus dander sijde streckende vande erffe Gherit Jan Wouters totte erffe Cornelis voers Item een erffs gheheijten die Weije tussen erffe die kijnderen Jan Nouwen deen sijde ende tussen erffe Elizabet Peter Nouwen dander sijde Item een stuck erffs gheheijten den Wouwerhoff tussen erffe Gherit Jan Wouters deen sijde ende tussen erffe Haijwijch Reijnkens dander sijde streckende ... gemeijnen wech als hij sede supportavit (heeft overgegeven) Cornelis Henricks daer hij uit sal gelden den Catuijsers bijde Bosch 1 1/2 mud rogge erffpachs iii ... vi 1/2 lopen rogge erffpachs Item ... alsulcken chijns alsmen daer van recht uit sculdich is te gelden ende heeft geloeft Jan voirs commer van sijn wege ende van sijne mede erffgenamen wege aff te doen date xii juni scabini Elen, Stellaerts.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832