Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1507-14-7904-24r

Aert Marij ende Jenneken ghesusteren cum ... tutoribus (met hun voogd) Willem Jan Melis soen ut tutor (als voogd) Elizabeth sijn wijffs dochteren wilner (wijlen) Willem Aert Goijaerts een stuck erffs hen toebehoerende gelegen aen die Steene Camer aen die Hasselt tussen erffe Anthonis Frans deen sijde ende tussen erffe Henrick Claus Wouters dander sijde streckende vande erffe Gielis Michiels totte gemeijne strate toe als sij seede supportaverunt (hebben overgegeven) Gherit Claus soen van Ethen et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) uitgenomen vier lopen rogge erffelick ... ende alle commer aff te doen date iii ... scabini Stevens, Vermee.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832