Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1508-14-7905-8r

Peter Peters van Drijmelen ut tutor (als voogd) Jacoppe sijns wijffs dochter wilner (wijlen) Ghijb Peters die Ghijb vercregen hadde bij Aleijten dochter Ghijb Haijwige allen alsulcken versterff ende recht van versterven als hem aencomen ende verstorven is van Janne Ghijb Peters sijns wijffs bruer soo waer die goeden ghelegen sijn eest in harden in weecken in diepen in drooge ende alsoo verre men die goeden inde naeme voers bevijnden can supportavit (heeft overgegeven) Ghijsbrecht ende Peter ghebruederen ende Marij ende Katherijn ghesusteren kijnderen Peter Zegers helmelinge daer op vertegen als dat behoerlijcken ende recht is et promisit (en heeft beloofd) commer van sijne weegen aff te doen date xiii junij scabini Beerthen, Zwijsen.

Ghijsbrecht ende Peter ghebruederen Marij cum tutore (met haar voogd) kijnderen Peter Zegers voer hen selven ende voer Katherijne hen suster daer sij voer gheloeft hebben ende Mergriet Ghijb Peters dochter cum tutore (met haar voogd) voer haer selve een huijs hoff met sijn gronde ende toebehoerten ende mette erffe daer aen liggende een half lopensaet off daer omtrent begrepen ghelegen inde parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten die Hasselt tussen erffe Willem Lemmens deen sijde ende tussen Cornelis Henrics soen dander sijde ende deen eijnde hoedende metten anderen eijnde aen die ghemeijn straet als sij seeden supportaverunt (hebben overgegeven) Gheriden Jan Wijten zoen te samen metten aude brieve die daer aff sijn ende allen commer ende calangie daer op comende van hunne weege aff te doen uitghenomen vijfftalff lopen rogge erfpachs Engelen Wouter Claus huijsvrou was date scabini ut supra

Mergriet Ghijb Peters dochter haer ghedeelt van alle alsulcken versterff ende recht van als haer aencomen ende verstorven is van Janne Ghijb Peters haeren brueder .... supportavit (heeft overgegeven) Ghijsbrecht ende Peter ghebruederen ende Marij ende Katherijn ghesusteren kijnderen Peter Zegers voers ende commer van haere weege aff te doen date scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832